Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-857/10-4/MS
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, pochodzących z Agencji Rynku Rolnego.

.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2010 r. (data wpływu 27 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. (data nadania 3 grudnia 2010 r., data wpływu 7 grudnia 2010 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-857/10-2/MS z dnia 25 listopada 2010 r. (data doręczenia 30 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa (Funduszu Promocji Mleka), ze środków wspólnotowych i Budżetu Państwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa (Funduszu Promocji Mleka), ze środków wspólnotowych i Budżetu Państwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ramach programu "Szklanka mleka" ("Pij mleko") nadzorowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego Wnioskodawczyni korzysta z programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych". Głównym założeniem tych dopłat jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży. Obecnie dopłaty te są realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleka. Wnioskodawczyni otrzymuje dopłaty ze wszystkich ww. źródeł. Wnioskodawczyni traktuje dopłaty jako przychód podatkowy w momencie wpływu na rachunek bankowy. Wszystkie ww. dopłaty Wnioskodawca pomniejsza o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Czy wszystkie ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

* dopłata unijna-art. 21 pkt 46a.

* dopłata krajowa-art. 21 pkt 47c.

Zaistniały stan faktyczny dotyczy działalności gospodarczej w roku 2010 r.

Wnioskodawca pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. (data wpływu 7 grudnia 2010 r.) uzupełnił wniosek ORD-IN przedstawiając własne stanowisko w odniesieniu do zadanego pytania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleka mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 pkt 46a - dopłaty unijne i art. 21 pkt 47c - dopłaty krajowe i z Funduszu Promocji Mleka.

2.

Czy dopłatę unijną, dopłatę krajową (z budżetu państwa) oraz dopłatę z Funduszu Promocji Mleka powinno się traktować jako dopłatę do ceny mleka i przetworów mlecznych i opodatkowywać podatkiem VAT.

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Wniosek w zakresie pytania dotyczących podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Ad.1

Dochód osiągnięty z prowadzonej działalności do tej pory opodatkowany był podatkiem dochodowym, ale w chwili obecnej na podst. art. 21 pkt 46a - dopłata unijna i art. 21 pkt 47c - dopłata krajowa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni uważa, iż dochód ten powinien być zwolniony od opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni dopłaty wypłacone przez Agencję Rynku Rolnego finansowane ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa powinny korzystać ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z ww. artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni uważa, iż zwolnienie to nie dotyczy jedynie dopłaty finansowanej z Funduszu Promocji Mleczarstwa, z której przychód podlega opodatkowaniu w momencie uznania rachunku bankowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) Agencja jest państwową osobą prawną.

W myśl art. 42 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 27 sierpnia 2010 r. Agencja Rynku Rolnego realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-12 załącznika, w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, udzielanych przez Prezesa Agencji.

Natomiast zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 990), w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799) w art. 42 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2-8 załącznika w zakresie". Z kolei zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2009 r. - poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g), pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane:

1.

ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2.

z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych.

W myśl art. 46 ust. 2 ww. ustawy dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej "dopłatą krajową", jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a.

W świetle powyższego, jeśli w istocie otrzymana przez Wnioskodawczynię za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest "dopłatą krajową" o której mowa w cyt. powyżej art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, to dopłaty te stanowią przychód z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

* pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

* podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z ww. przepisem dopłaty pochodzące z pomocy Unii Europejskiej, wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienia podatkowe nie dotyczą natomiast dopłat z Funduszu Promocji Mleka wypłacanych przez ww. Agencję, gdyż nie jest to pomoc z Unii Europejskiej, ani też nie są to środki z budżetu państwa. Źródłami finansowania tego Funduszu są bowiem wpłaty dokonywane przez prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących w danym sektorze produkcji. Tym samym środków gromadzonych przez Fundusz Promocji Mleka nie można traktować jako środki publiczne.

Nadmienić bowiem należy iż, w dniu 1 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799). Ustawą tą powołano Fundusz Promocji Mleka (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy). Źródła finansowania funduszu nie uległy jednak zasadniczym zmianom w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Zgodnie zaś z art. 19 tej ustawy, środki zgromadzone na wyodrębnionym Funduszu Promocji Mleczarstwa, stają się z dniem wejścia w życie środkami finansowymi Funduszu Promocji Mleka.

Reasumując, dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl