Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-813/08-3/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wskazuje, iż obecnie jedynym udziałowcem AM............. Polska Sp. z o.o. jest osoba fizyczna. W niedalekiej przyszłości część udziałów Spółki z o.o. zostanie nabyte przez osobę prawną z siedzibą na terytorium Polski. Tym samym udziałowcami spółki z o.o. będą (I) osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, (II) osoba prawna z siedzibą w Polsce ("Udziałowcy"). Następnie sp. z o.o. zostanie w 2008 r. lub w 2009 r. przekształcona w spółkę komandytową ("Spółka komandytowa") zgodnie z przepisami Tytułu IV Działu III "Przekształcenia spółek" ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (k.s.h.). Po przekształceniu, wszyscy Udziałowcy Spółki z o.o. staną się automatycznie Wspólnikami Spółki Komandytowej ("Wspólnicy"). Zgodnie z planem przekształcenia, w momencie przekształcenia, Udziałowcom Spółki z o.o. nie zostanie postawiony do dyspozycji żaden majątek.

Spółka z o.o. ma niepodzielone zyski z lat ubiegłych, znajdujące się na kapitale (funduszu) zapasowym Spółki z o.o., i - najprawdopodobniej - wykaże zysk w roku, w którym nastąpi przekształcenie formy prawnej spółki. Niepodzielone zyski z lat poprzednich (i o ile wystąpi zysk roku, w którym nastąpi przekształcenie) staną się częścią (zostaną wykazane jako) kapitału (funduszu) zapasowego Spółki Komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także odpowiednio art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - przekształcenie spółki z o.o. (posiadającej niewypłacone zyski z lat ubiegłych, oraz - najprawdopodobniej - zysk w roku, w którym nastąpi przekształcenie) w spółkę komandytową jest czynnością nie powodującą powstania u Udziałowca przekształconej spółki z.o.o./Wspólnika spółki komandytowej - dochodu (przychodu) ze źródła przychodów "kapitały pieniężne", podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w tym nie powstanie dochód/przychód z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie (I) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (II) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ww. ustawy, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, nie powstanie u wspólnika spółki komandytowej/udziałowca spółki z o.o. przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" oraz "inne źródła".

Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy nie obowiązuje obowiązek pobrania podatku dochodowego ze źródła "prawa majątkowe" oraz "inne źródła" w razie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Artykuł 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw".

Natomiast art. 20 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż "za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobiście lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszów emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach".

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. (w której udziały posiada Wnioskodawca) w spółkę osobową (której wspólnikiem będzie Wnioskodawca), nie powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe". Jednocześnie nie będzie również miało miejsca w takiej sytuacji powstanie przychodu ze źródła przychodów "inne źródła", o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pomimo użycia w tym przepisie słów "w szczególności").

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl