Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-800/08-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 11 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%.

br>

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od 15 stycznia 2007 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach, której świadczy usługi w zakresie pozyskiwania klientów, doradztwa hodowlanego oraz handlu materiałem biologicznym (nasieniem bydlęcym). Działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym i opłaca podatek od całości swoich dochodów w wysokości 19%.

Od 1 marca 2008 r. Wnioskodawca podpisuje kontrakt managerski i zostanie członkiem Zarządu w Spółce zlecającej mu świadczenie powyższych usług, inaczej mówiąc zostaje członkiem Zarządu Zleceniodawcy. Nie zawiera ze swoim Zleceniodawcą umowy o pracę tylko kontrakt managerski, czyli pewnego rodzaju umowę zlecenie. Zleceniodawca jest osobą prawną.

Jednocześnie Wnioskodawca z tytułu wykonywania czynności jako członek Zarządu otrzyma odrębne wynagrodzenie, wynagrodzenie z umowy zlecenia. Wynagrodzenie to opodatkowane będzie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, które rozliczy w oddzielnym zeznaniu podatkowym.

Związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo świadczyć usługi na rzecz tego Zleceniodawcy w zakresie pozyskiwania odbiorców Zleceniodawcy i tym samym wystawiać faktury za te usługi oraz czy ma prawo do utrzymania podatku liniowego według stawki 19%.

Zdaniem Wnioskodawcy fakt, iż od 1 marca 2008 r. zostanie członkiem Zarządu Zleceniodawcy nie pozbawia go prawa do stosowania podatku liniowego w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników;

1.

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż gdyby podjął umowę o pracę z obecnym Zleceniodawcą, na rzecz którego świadczy inne usługi, utraciłby prawo do zastosowania podatku liniowego w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ponieważ jednak zawarcie kontraktu managerskiego przez Zleceniodawcę to nic innego jak zawarcie umowy-zlecenia, tak więc Wnioskodawca nie traci prawa do opodatkowania w powyższy sposób. Strona uważa, iż może jednocześnie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu u Zleceniodawcy i jednocześnie wystawiać na rzecz tego samego Zleceniodawcy faktury za świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie pozyskiwania klientów, doradztwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście oraz pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach, której świadczy usługi w zakresie pozyskiwania klientów, doradztwa hodowlanego oraz handlu materiałem biologicznym. Jednocześnie od 1 marca 2008 r. zostanie podpisany przez Wnioskodawcę kontrakt managerski tym samym zostanie członkiem Zarządu w Spółce zlecającej mu świadczenie powyższych usług. Za wykonywanie czynności jako członek Zarządu otrzymywać będzie odrębne wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powyższych uregulowań wynika, iż zarządzanie przedsiębiorstwem może być źródłem przychodu określonym w art. 13 pkt 7 bądź pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychody te, bez względu na podstawę prawną ich uzyskania, uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście i jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

* wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

* wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że nie jest Pan i nie był pracownikiem spółki, na rzecz której wykonuje usługi w zakresie pozyskiwania klientów, doradztwa handlowego (w zakresie działalności gospodarczej), dlatego też spełnia Pan warunki do opodatkowania tych usług, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podatkiem liniowym. Natomiast przychody osiągane jako członek zarządu z tytułu wykonywania usługi zarządzania będą zawsze przychodem z działalności wykonywanej osobiści.

Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Artykuł 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy m.in. ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy nie jest upoważniony do rozstrzygnięcia kwestii czy Wnioskodawca może jednocześnie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka zarządu u zleceniodawcy i jednocześnie wystawiać na rzecz tego samego zleceniodawcy faktury za świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie pozyskiwania klientów, doradztwa gdyż zagadnienie to nie dotyczy przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl