IPPB1/415-78/07-4/AG - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę imprezy integracyjnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 września 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-78/07-4/AG Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę imprezy integracyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatniczka jest właścicielką firmy, której działalność gospodarcza prowadzona jest poprzez trzy oddziały znajdujące się w X, Y, Z.

W celu skonsolidowania i zgrania wszystkich oddziałów firmy podatniczka zorganizowała imprezę integracyjną wspólną dla pracowników wszystkich oddziałów. Przedstawiony stan faktyczny został uzupełniony pismem z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) w którym doprecyzowano, iż wydatki poniesione na obsługę imprezy integracyjnej i związaną z nią usługą hotelowo-gastronomiczną finansowane były ze środków obrotowych firmy. Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na obsługę imprezy integracyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem wnioskodawcy istnieje związek pomiędzy spotkaniami integracyjnymi dla pracowników, a zyskiem w postaci skonsolidowanego i zgranego zespołu. Efektem takich spotkań jest wzrost wydajności pracy i w konsekwencji przychodów. Poprzez spotkanie integracyjne realizowany jest cel, który polega na zwiększeniu otwartości i zaufania w zespole, motywacji do pracy, lojalności i zaangażowania, przełamywania barier w komunikacji i doskonalenie współpracy między pracownikami. Dla prawidłowego funkcjonowania firmy niezwykle istotne jest, aby pracownicy komunikowali się ze sobą, mieli do siebie zaufanie, mogli na sobie polegać i pomagać sobie. Dzięki spotkaniu integracyjnemu wszyscy pracownicy poszczególnych oddziałów firmy mogli poznać się osobiście, ponieważ dotąd komunikowali się głównie telefonicznie lub poprzez Internet. Zdaniem wnioskodawcy poniesione koszty na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników zwrócą się poprzez umocnienie więzi pomiędzy pracownikami, którzy będą z pożytkiem dla firmy wykorzystywali swój potencjał. Przyczyni się to do wzrostu przychodów firmy. W ocenie wnioskodawcy wydatki na organizację imprezy integracyjnej organizowanej dla pracowników nie są zaliczane do kosztów reprezentacji, wobec czego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Generalnie można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Kosztami uzyskania przychodu są także tzw. koszty pracownicze, obejmujące przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowania pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. W konsekwencji wydatki te związane są z pozarolniczą działalnością gospodarczą, gdyż mają bezpośredni wpływ na wyniki pracy, a tym na osiągane przychody z działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż wydatki związane z imprezą integracyjną dla pracowników nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż wydatek poniesiony na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników sfinansowany został ze środków obrotowych firmy.

Zatem, w przedmiotowej sprawie wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl