IPPB1/415-769/14-6/MT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB1/415-769/14-6/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 października 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-769/14-6/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-769/14-2/MT z dnia 15 września 2014 r. (data doręczenia 19 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki jawnej składników majątku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki jawnej składników majątku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem Polski, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca planuje założyć wraz z innym podmiotem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka z o.o.") z siedzibą oraz miejscem zarządu na terenie Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w Spółce z o.o. zostaną objęte przez Wnioskodawcę oraz jego wspólnika w zamian za wkłady pieniężne. Obaj wspólnicy, lub jeden z nich, obejmą udziały w Spółce z o.o. których wartość (cena) emisyjna będzie wyższa od ich wartości nominalnej. Powstała w ten sposób nadwyżka (tzw. agio) zostanie w Spółce z o.o. zaliczona na kapitał zapasowy w całości. Wnioskodawca planuje utworzyć Spółkę z o.o. z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie organizacyjno-prawnej.

Może mieć miejsce sytuacja, w której forma organizacyjno-prawna spółki kapitałowej będzie nieadekwatna do skali działalności gospodarczej, W takiej sytuacji Spółka z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej: "Spółka jawna") w celu kontynuowania tej działalności w formie spółki osobowej.

Przekształcenie spółki z o.o. w Spółkę jawną będzie przekształceniem w myśl art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030). Nie będzie ono nosiło znamion likwidacji Spółki z o.o. Struktura kapitału podstawowego przekształconej Spółki jawnej będzie stanowiła odwzorowanie kapitału podstawowego Spółki z o.o. W umowie Spółki jawnej, jej wspólnicy postanowią o utworzeniu kapitału zapasowego, którego wysokość będzie odpowiadała wysokości kapitału zapasowego Spółki z o.o. utworzonego z nadwyżki wartości (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (tzw. agio).

W wyniku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki jawnej. Bilans zamknięcia Spółki z o, o, będzie równy bilansowi otwarcia Spółki jawnej, O ile na dzień przekształcenia w Spółce z o.o. nie będzie występować niepodzielony zysk z lat ubiegłych, o tyle nie można wykluczyć, że na moment przekształcenia w Spółce z o.o. nie wystąpi zysk roku bieżącego, tj. zysk wypracowany od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. Istnieje możliwość, że nie wszyscy wspólnicy Spółki z o.o. będą uczestniczyli w Spółce jawnej po jej przekształceniu. Jako, że umowa Spółki z o.o. przewidywać będzie możliwość umorzenia udziałów, nie można wykluczyć, że ewentualne zmiany w składzie wspólników Spółki z o.o., poprzedzające przekształcenie Spółki z o.o., nastąpią w drodze umorzenia udziałów. Istnieje także możliwość, że przed przekształceniem do Spółki z o.o. przystąpi jedna lub kilka osób trzecich, w drodze odkupienia części udziałów od Wnioskodawcy, w związku z czym wysokość kapitału Spółki jawnej pozostanie bez zmian, lub też w drodze wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.

W toku działalności Spółki jawnej mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, przeprowadzona zostanie likwidacja Spółki jawnej, a jej majątek - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych - zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy Spółki. Majątek Spółki przekazywany w ramach procesu likwidacji stanowić mogą środki pieniężne oraz inne składniki majątku spółki likwidowanej.

Wnioskodawca pismem z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie, doprecyzował opis zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, Wnioskodawca planuje założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizującą się w doradztwie finansowym na rzecz przedsiębiorców i w inwestycjach na rynku kapitałowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której utworzenie planuje Wnioskodawca, świadczyć ma kompleksowe usługi w zakresie doradztwa finansowego oraz prawnego, doradztwa związanego z pozyskiwaniem przez przedsiębiorców kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych m.in. poprzez pozyskiwanie na rzecz klientów inwestorów branżowych i finansowych (fundusze venture Capital, private equity). Zgodnie z planami Wnioskodawcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zajmować się także doradztwem w przedmiocie wprowadzania akcji spółek do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych lub do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W profilu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialność znaleźć ma się również doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw.

W razie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, spółka jawna kontynuować będzie działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z treścią przepisu art. 28 Kodeksu spółek handlowych majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione do tej spółki jako wkład, a także mienie nabyte w toku działalności spółki. W myśl art. 44 Kodeksu cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W związku z powyższym przez majątek spółki jawnej rozumieć należy ogół przysługujących spółce praw własności oraz innych praw majątkowych. Poszczególne składniki majątku spółki jawnej podlegają dychotomicznemu podziałowi w ramach, którego wyróżnić można:

* składniki majątku stanowiące aktywa pieniężne zgromadzone w kasie, jak również na rachunkach bankowych spółki oraz

* pozostałe niepieniężne składniki majątku spółki.

Posługując się w pytaniu nr 4 zawartym we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - pojęciem składniki majątku, Wnioskodawca miał na myśli niepieniężne składniki majątku spółki jawnej.

Takie rozumienie powyższego pojęcia jest zgodne z wykładnią językową i systemową art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT. Za takim rozumieniem pojęcia składników majątkowych przemawia również wykładnia autentyczna przywołanych powyżej przepisów. Przepisy te wprowadzone zostały ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W treści założeń do projektu ww. ustawy nowelizującej ("Założenia Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych") można przeczytać, iż: "W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej. I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika:

* środków pieniężnych (...);

* innych składników majątku ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, iż z uwagi na wczesny etap realizacji planowanego przedsięwzięcia (nie założono jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) trudno jest w ramach opisu zdarzenia przyszłego określić, jaki konkretnie składniki wejdą do majątku spółki jawnej. Nabywanie przez spółki prawa handlowego składników majątkowych uzależnione jest od wielu czynników (potrzeb spółki, jej możliwości finansowych) i zdarzeń gospodarczych. Wnioskodawca, nie może wykluczyć, iż do składników majątkowych spółki jawnej wejdą w przyszłości składniki, które zaliczyć należałoby do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zbycie przedmiotowych składników majątkowych następowałoby w ramach prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej i stanowiłoby przedmiot opodatkowania na zasadach ogólnych ustawy o PIT.

Jeżeli chodzi o nabycie ww. składników majątkowych, nastąpić ono może w opisanym zdarzeniu przyszłym w wyniku:

* nabycia składników majątkowych przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności,

* nabycia składników majątkowych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej przez nią działalności a następnie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

Wnioskodawca planuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jawna, która powstałaby w razie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, kontynuowałaby działalność gospodarczą spółki przekształcanej. Środki pieniężne uzyskane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również środki pieniężne uzyskane przez spółkę jawną niewątpliwie będą wynikiem gospodarczej aktywności tych podmiotów i podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych odpowiednio przez ustawę o CIT oraz ustawę o PIT.

Zważywszy na powyższe Wnioskodawca wyjaśnia, iż środki pieniężne, jakie Wnioskodawca może otrzymać z tytułu likwidacji spółki jawnej w części, w jakiej ich źródłem będzie przychód wypracowany przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej do momentu jej likwidacji, będą podlegały opodatkowaniu u Wnioskodawcy na zasadach ogólnych.

Na marginesie Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, że odpowiedź na pytanie: "czy środki pieniężne otrzymane w związku z zamierzoną likwidacją spółki osobowej będą pochodzić z przychodów tej spółki zaliczanych do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza", wymagałaby subsumcji zdarzenia przyszłego wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej do norm prawnych, a do tego Wnioskodawca nie jest formalnie zobowiązany. Z dyspozycja art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wynika wprost i w sposób nie budzący wątpliwości, że podmiot składający wniosek o wydanie interpretacji jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia jedynie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu wyczerpującego przedstawienia stanu prawnego sprawy, czy dokonania wyczerpującej wykładni przepisów, które mogą mieć w sprawie zastosowanie.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie może być zobowiązany do wskazania w opisie zdarzenia przyszłego, do jakiego źródła przychodów można zaliczyć środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej, gdyż wymagałoby to od niego konieczności dokonania w opisie zdarzenia przyszłego wykładni regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a następnie dokonanie aktu subsumpcji zdarzenia prawno-podatkowego do normy prawnej.

Końcowo Wnioskodawca zwraca uwagę, że pytanie III Organu Interpretacyjnego jest o tyle niezrozumiałe dla Wnioskodawcy i w jego ocenie nie ma znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy, że wobec treści przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, źródło pochodzenia wypłacanych w toku likwidacji spółki środków nie ma znaczenia, jak również nie jest wymagane ich wskazanie.

Jak wyżej wskazano, środki pieniężne otrzymane w związku z możliwą likwidacją spółki osobowej będą pochodzić z działalności gospodarczej spółki kapitałowej lub osobowej, opodatkowanej na zasadach obowiązujących odpowiednio: osoby prawne i osoby fizyczne.

Należy także mieć na względzie i Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż w związku z likwidacją spółki jawnej otrzyma w gotówce zwrot wkładów z kapitałów własnych spółki jawnej, jeżeli nie zostaną one wykorzystane w toku prowadzonej aktywności gospodarczej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 82 Kodeksu spółek handlowych pozostały po spłaceniu zobowiązań spółki majątek, z uwzględnieniem kwoty na spłacenie zobowiązań niewymagalnych lub spornych, dzieli się między wspólników, zgodnie z postanowieniami umowy spółki. Jeżeli postanowienia umowy spółki jawnej nie określają zasad podziału pozostałego majątku spółki jawnej między wspólników, to wspólnicy otrzymają najpierw zwrot swoich udziałów. Chodzi tu o udziały kapitałowe w rozumieniu art. 50 Kodeksu spółek handlowych, wyrażające aktualną wartość wkładu wspólnika w spółce. Pozostała po zwrocie wkładów nadwyżka środków pieniężnych, dzielona jest pomiędzy wspólników w taki sposób, w jaki dzielono zysk spółki jawnej.

Obowiązek wniesienia przez wspólnika spółki jawnej wkładu do spółki wynika z przepisów art. 48-50 Kodeksu spółek handlowych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym spółka jawna ma powstać w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki jawnej. Bilans zamknięcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie równy bilansowi otwarcia Spółki jawnej.

Wniesienie wkładów tytułem kapitału założycielskiego w spółce kapitałowej, jak również przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) (dalej: "uPCC"). Zgodnie z przepisem art. 1. ust. 1. pkt 1 pkt k oraz pkt 2 uPCC podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 uPCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę jawną jest czynnością neutralną podatkowo, nie powodującą na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powstania u Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w sytuacji w której w spółce przekształcanej (Spółce z o.o.) w momencie przekształcenia nie będą występowały niepodzielone zyski (rozumiane zarówno jako bieżący zysk wypracowany do dnia przekształcenia, jak i zysk wypracowany przez Spółkę z o.o. w latach ubiegłych, lecz nie wypłacony wspólnikom przed datą przekształcenia, w tym także zysk przekazany na kapitał rezerwowy i zapasowy), a nadto, czy w takiej sytuacji prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ani na Wnioskodawcy, ani też na Spółce jawnej jako płatniku, nie ciąży obowiązek odpowiednio: zapłaty ani poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu (w części dotyczącej obowiązku Spółki jawnej jako płatnika, pytanie zadane jest w trybie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Z 2012., poz, 749) (dalej: "uOP").

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w razie przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną, na Spółce jawnej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie zadane jest w trybie art. 14n § 1 pkt 1 uOP).

3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki jawnej środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki jawnej składników majątku w związku z likwidacją tej spółki nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 4. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, nr 2 i nr 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 4.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki jawnej składników majątku w związku z likwidacją tej spółki nie stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1. Stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jako spółka osobowa prawa handlowego, spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o CIT) ani podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 1 ustawy o PIT), mieści się tym samym w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o PIT. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, to w myśl art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art, 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, to jest z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PIT).

3. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

5. Co do zasady zatem, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o PIT z wyjątkiem przychodów wymienionych w art, 14 ust. 3 ustawy o PIT.

6. Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

a.

pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

b.

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki,

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

7. Z przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT, jednoznacznie wynika, że celem ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania wartości składników majątkowych otrzymanych przez wspólników spółki osobowej w związku z zakończeniem jej bytu prawnego. Przedmiotem opodatkowania tytułem przychodu z działalności gospodarczej ustawodawca uczynił bowiem wyraźnie przychód z:

a.

odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną dokonanego przed upływem sześciu lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną,

b.

odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną dokonanego po upływie sześciu lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną,

a nie wartość składników majątkowych otrzymanych przez wspólników spółki osobowej w związku z jej likwidacją

8. W świetle powyższych wywodów, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym przez niego zdarzeniu przyszłym, nie powinno budzić wątpliwości, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątkowych Spółki jawnej, w związku z likwidacją tej spółki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z osiągnięciem przychodu z pozarolniczej działalności podatkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów oraz orzecznictwie sądowo-administracyjnym, w tym m.in, w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2014 r. (IPTPB2/415-629/13-7/Kr),

* wyroku z dnia 25 marca 2014 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (I SA/Rz 89/14): W ocenie Sądu, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanach faktycznych przedstawionych we wnioskach, otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych, jak też rzeczowych składników majątku spółki, w związku z jej likwidacją, nie będzie skutkować powstaniem przychodu i to niezależnie od tego czy będzie wspólnikiem spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej czy też akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, przekształconej w spółkę osobową.

Stosownie bowiem do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b u.p.d.o.f, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (czyli przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się Środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Powyższe przepisy nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w spółce likwidowanej czy przekształconej, ani też wreszcie od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z likwidacją spółki jawnej otrzyma środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz wyroków, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl