Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-733/08-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaty po zakończeniu roku obrotowego części lub całości zysku na rzecz wspólników spółki komandytowo akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaty po zakończeniu roku obrotowego części lub całości zysku na rzecz wspólników spółki komandytowo akcyjnej, określenia definicji zysku w spółce komandytowo-akcyjnej oraz opodatkowania wypłaconego zysku powstałego przed przystąpieniem wspólnika do spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa uczestnictwo w spółce komandytowo-akcyjnej ("Spółka"), jako komplementariusz albo akcjonariusz. Rozważana jest każda możliwość przystąpienia wnioskodawcy do Spółki, tj.:

1.

zawarcie umowy Spółki,

2.

nabycie od innego wspólnika ogółu praw i obowiązków w Spółce,

3.

przekształcenie innej spółki - osobowej, w tym cywilnej, lub kapitałowej - w Spółkę,

4.

przystąpienie Wnioskodawcy jako nowego wspólnika do istniejącej spółki wraz z wniesieniem wkładu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dokonanie po zakończeniu roku obrotowego na żądanie jednego ze wspólników Spółki podziału i wypłaty części lub całości zysku na rzecz wspólników powoduje powstanie po ich stronie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, czy przez niepodlegający opodatkowaniu zysk Spółki, który może podlegać podziałowi i wypłacie należy rozumieć tę część majątku, która pozostaje w Spółce po odjęciu kapitału założycielskiego wniesionego przez wspólników, wszelkich kosztów jej działalności oraz zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych Spółki. Przy czym na ww. majątek składają się również nie wypłacone zyski z lat ubiegłych.

3.

W razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, czy w razie przystąpienia Wnioskodawcy do Spółki (np. przez wniesienie wkładu do istniejącej Spółki lub nabycia od dotychczasowego wspólnika ogółu praw i obowiązków w Spółce), posiadającej środki zgromadzone na kapitale zapasowym - a więc niewypłacony zysk, w tym również z lat poprzednich - podział tego zysku i jego wypłata na koniec roku obrotowego będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo.

Odpowiedź na pytanie nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek w zakresie pytania nr 2 i nr 3 zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1:

Wnioskodawca wskazuje, iż przepis art. 8 ust. 1 ustawy PIT stanowi, iż przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawna. ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania i wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. Przepis ten konstytuuje zasadę transparentności podatkowej spółki osobowej, zgodnie z którą spółka taka nie ma statusu podatnika w świetle regulacji dotyczących podatków dochodowych, a jej przychody i koszty są w istocie przychodami i kosztami jej wspólników. Skoro bowiem spółki osobowe nie są podatnikami, nie można zasadniczo mówić o ich przychodach czy dochodach; takimi pojęciami posługiwać się można co najwyżej w przenośni, mając zawsze na uwadze, iż w przypadku tych spółek podatnikiem podatku dochodowego jest zawsze wspólnik. Zgodnie z przywołanym przepisem, przychody (dochody) z udziału w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu u każdego wspólnika proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku - co stanowi naturalną konsekwencję pozbawienia spółki osobowej statusu podatnika podatku dochodowego. Tym samym więc środki stanowiące przychody spółki osobowej co do zasady stanowią już w momencie ich powstania przychody jej wspólników, i u nich też są opodatkowane z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 8 ust. 1. W orzecznictwie organów podatkowych wielokrotnie podkreśla się, iż mimo transpozycji pewnych rozwiązań ze spółki akcyjnej, spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową a przychody wspólników z tytułu uczestnictwa w takiej spółce określa się proporcjonalnie do ich prawa udziału w zysku, zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu art. 8 ust. 1 ustawy PIT. Stanowisko takie wyraża w szczególności Minister Finansów działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2008 r. (sygn. IBPB3/423-291/07/SD/KAN-2110/11/07), stwierdzając wprost, iż "w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatnikami są wspólnicy tej spółki", uczestniczący w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że statut spółki stanowi inaczej; jednocześnie przyjmuje się, że z braku przeciwnego dowodu udziały wspólników w przychodach spółki są równe.

W podobnym tonie wypowiada się również Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście w interpretacji prawa podatkowego z dnia 30 maja 2007 r. (sygn. ZD/415-8/07), a także Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w interpretacji z dnia 24 maja 2007 r. (sygn. PD-1/415-11/07), stwierdzając dodatkowo w odniesieniu do sposobu

Innymi słowy zatem, podział i wypłata zysku w spółce komandytowo-akcyjnej odbywa się na zasadach typowych dla spółki osobowej, określonych w art. 52 § 1, art. 146 § 1 oraz 146 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). W konsekwencji zatem, podział i wypłata zysku na rzecz wspólników spółki komandytowo-akcyjnej nie powoduje powstania przychodu u tych wspólników, jako że będąc wspólnikami spółki osobowej - uczestniczą oni w przychodach spółki proporcjonalnie do wniesionych udziałów.

Mając zatem na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, dokonanie w myśl przepisu art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych podziału zysku z końcem roku obrotowego, stanowić będzie zawsze czynność neutralną podatkowo dla wspólników spółki osobowej, jako że - co wynika z zasady neutralności podatkowej spółki osobowej - zysk znajdujący się w spółce i tak stanowi w istocie środki jej wspólników. Ustawa PIT nie przewiduje tym samym opodatkowania wypłaty zysku spółki osobowej, o którym mowa wart. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl