IPPB1/415-698/13-4/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-698/13-4/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2013 r. (data wpływu 3 lipca 2013 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 20 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-698/13-2/ES z dnia 12 września 2013 r. (data nadania 12 września 2013 r., data doręczenia 16 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi Wnioskodawcy, jako akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi Wnioskodawcy, jako akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza być jednym z akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). Wnioskodawca nie będzie łączył funkcji komplementariusza w SKA z funkcją akcjonariusza w SKA, tj. będzie on akcjonariuszem, lecz nie będzie komplementariuszem w SKA.

Założona SKA będzie miała siedzibę w Polsce i będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. SKA, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem będzie mogła osiągać zyski ze świadczenia usług, sprzedaży rzeczy, sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży praw majątkowych. Możliwe także, że w SKA wystąpią zdarzenia lub wpływy gotówkowe wskazane w art. 14 ust. 2 Ustawy o PIT, które z mocy prawa uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Przykładowo, mogą to być:

* przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 Ustawy o PIT, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

* dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o Ustawy o PIT, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;

* różnice kursowe, w tym różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kredytu lub pożyczki w walucie obcej w dniu otrzymania oraz w dniu jego spłaty,

* otrzymane kary umowne,

* odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością,

* wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 Ustawy o PIT, odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;

* wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b Ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT, w tym wartość usług otrzymanych nieodpłatnie, a także wartość nieodpłatnie otrzymanych rzeczy (w tym maszyn) i nieruchomości;

* otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej;

* przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą w tym z tytułu najmu powierzchni reklamowych i miejsc parkingowych;

* otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, w tym za szkody powstałe na majątku ruchomym i nieruchomym.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 września 2013 r. Nr IPPB1/415-698/13-2/ES Wnioskodawca doprecyzował, że SKA w kolejnych latach obrotowych swojej działalności będzie odnotowywać określony wynik finansowy (rachunkowy) na swojej działalności. Zakładając, że wynik ten będzie za dany rok obrotowy wynikiem pozytywnym, tj. spółka osiągnie zysk za dany rok obrotowy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku przypadającego akcjonariuszom. Uchwała ta będzie stanowić o podziale tego zysku w inny sposób niż jego przeznaczenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy SKA. W efekcie w przewidywanym zdarzeniu przyszłym polegającym na osiągnięciu przez SKA zysku za dany rok obrotowy oraz odpowiednim rozdysponowaniu tym zyskiem zgodnie ze statutem SKA oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, nie dojdzie do wypłaty zysku SKA na rzecz akcjonariuszy, lecz zysk ten zostanie zatrzymany w SKA poprzez przekazanie go na kapitał zapasowy lub rezerwowy SKA.

W rozważnym zdarzeniu przyszłym SKA, której akcjonariuszem będzie Wnioskodawca może osiągać zyski ze sprzedaży praw do znaków towarowych, na które udzielono prawo ochronne, o jakim mowa w art. 121 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Spółka wprowadzi ww. prawa majątkowe do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz będzie dokonywać ich amortyzacji.

Każda czynność podejmowana przez SKA w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej będzie mieścić się w zakresie działalności SKA określonym w statucie Spółki. Jeżeli spółka podejmie obrót prawami majątkowymi, to za każdym razem działalność taka będzie mieściła się w zakresie działalności Spółki określonym w statucie Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach:

a.

gdy SKA osiąga zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług,

b.

gdy w SKA mają miejsce inne zdarzenia gospodarcze uznawane za przychody z działalności gospodarczej, wskazane w przepisie art. 14 ust. 2 Ustawy o PIT, skutkujące powiększeniem jej majątku i osiągnięciem przez nią zysków.

2. Czy jeśli po zakończeniu roku obrotowego SKA zostanie podjęta uchwała o podziale zysków w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom (tekst jedn.: np. o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy SKA), u Wnioskodawcy jako akcjonariusza nie powstanie przychód w miesiącu podjęcia takiej uchwały ani nie będzie on zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc.

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1

Przychód po jego stronie nie powstanie w momentach:

a.

gdy SKA osiąga zyski ze sprzedaży rzeczy praw majątkowych oraz świadczenia usług

b.

gdy w SKA mają miejsce inne zdarzenia gospodarcze uznawane za przychody z działalności gospodarczej, wskazane w przepisie art. 14 ust. 2 Ustawy PIT skutkujące powiększeniem jej majątku i osiągnięciem przez nią zysków.

Stanowisko to wynika z ogólnej interpretacji Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. (DD5/033/I/I2/KSM/DD-125). Przychód po stronie akcjonariusza SKA nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy, praw majątkowych oraz wyświadczenia usług ani też w dniu zaistnienia innych zdarzeń wskazanych w przepisie art. 14 ust. 2 Ustawy o PIT skutkujących powiększeniem majątku SKA lub osiągnięciem przez nią zysków. Zdarzenia te nie wpływają na podstawę opodatkowania Wnioskodawcy, w dacie ich zaistnienia.

Jak zauważa Minister Finansów w interpretacji ogólnej, stosownie do treści art. 14 ust. 1 Ustawy PIT za przychody uzyskane z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej uważa się należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przepisy Ustawy o PIT nie definiują pojęcia "przychód należny".

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych sięgnąć należy do znaczenia tego określenia na gruncie wykładni językowej, a także na gruncie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), które kształtują relacje akcjonariusza ze spółką komandytowo-akcyjną w zakresie jego prawa do udziału w zyskach, w szczególności wskazując na moment, od którego akcjonariusz uzyskuje roszczenie o wypłatę zysku.

Zgodnie z art. 347 § 1 k.s.h. w związku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zgodnie z art. 348 § 2 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są na mocy wyżej wskazanych przepisów akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub akcjonariusze, którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy.

Zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo jeżeli określony został dzień dywidendy w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym.

W konsekwencji, zdarzenia wskazane w pytaniu Wnioskodawcy nie rodzą po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego przed datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy przed dniem dywidendy.

Zbieżne ze stanowiskiem Wnioskodawcy jest także stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r. (I SA/Kr 259/12) stwierdził iż "Należy zgodzić się ze skarżącą że moment powstania u niej przychodu jako akcjonariusza SKA będzie zawsze taki sam (otrzymanie dywidendy) i to niezależnie od zdarzeń gospodarczych, transakcji występujących w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. ("..) Biorąc pod uwagę, że do osiągniętego przez skarżącą przychodu z zysku nie wystąpią koszty zyskania przychodów to przychodem (dochodem) podlegającym opodatkowaniu będzie cała kwota należnej dywidendy".

Podobną opinię wyraził NSA w wyroku z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS I/11), stwierdzając, że: "Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku".

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli po zakończeniu roku obrotowego SKA zostanie podjęta uchwała o podziale zysków w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom (tekst jedn.: np. o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy SKA), wówczas u Wnioskodawcy jako akcjonariusza nie powstanie przychód w miesiącu podjęcia takiej uchwały ani nie będzie on zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc.

Należy bowiem stwierdzić, iż samo prawo do dywidendy, tj. do otrzymania przysporzenia majątkowego z tytułu posiadania akcji nie może być utożsamiane z roszczeniem o jego wypłatę, które powstaje dopiero po spełnieniu pewnych przesłanek, w tym w szczególności po podjęciu uchwały o podziale zysku pomiędzy akcjonariuszy. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie roszczenie, które daje prawo do żądania wypłaty dywidendy, domagania się jej otrzymania, można wiązać z kategorią "należnych przychodów" określoną w art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT. W konsekwencji, podjęcie uchwały o podziale zysku poprzez zatrzymanie go w spółce (np. w wyniku jego przeznaczenia na kapitał zapasowy) i nie wypłacenie akcjonariuszom nie rodzi obowiązku wykazania go jako przychód podatkowy u akcjonariusza. Dopiero bowiem uchwała o podziale zysku pomiędzy akcjonariuszy, stanowiąca podstawę do roszczenia wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy stanowi dla nich "należny przychód podatkowy" podlegający opodatkowaniu.

W wypadku podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKA uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy, po stronie Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA nie powstanie roszczenie o wypłatę dywidendy. Nie może być bowiem mowy o powstaniu jakiegokolwiek roszczenia (a tym samym przychodu do opodatkowania) po stronie akcjonariusza SKA w sytuacji, gdy wspólnicy SKA dysponują zyskiem w ten sposób, że postanowią zatrzymać wypracowany zysk w spółce. Skoro treścią roszczenia o wypłatę dywidendy jest spełnienie przez SKA określonego świadczenia na rzecz akcjonariusz a (najczęściej pieniężnego, chyba że SKA będzie wypłacała tzw. dywidendę rzeczową), to oczywiste jest, że nie może być mowy o powstaniu jakiegokolwiek roszczenia po stronie Wnioskodawcy, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKA zostanie podjęta Uchwała o podziało zysku w inny sposób, niż przez przeznaczenie zysku do podziału między wspólników (w tym akcjonariuszy). Ponieważ na podstawie powyższej uchwały, po stronie SKA nie powstaje zobowiązanie do zachowania się w określony sposób, to tym samym po stronie jej akcjonariusza nie powstaje żadne roszczenie. Innymi słowy w razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy, Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi SKA nie będzie przysługiwało uprawnienie do żądania od SKA zachowania się w określony sposób (wypłacenia dywidendy), co przecież jest istotą roszczenia jako prawa podmiotowego.

Podkreślić należy, że przesłankami powstania roszczenia o wypłatę Wnioskodawcy dywidendy (powstania należnego przychodu w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy PIT) są:

(a) wystąpienie w spółce czystego zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,

(b) podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku do podziału między akcjonariuszy,

(c) wyrażenie przez wszystkich komplementariuszy zgody na uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku w części przypadającej akcjonariuszom (art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Co istotne, aby powstało roszczenie o wypłatę dywidendy, wszystkie wskazane powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że sam fakt wykazania w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta tzw. czystego zysku nie powoduje jeszcze powstania roszczenia o wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariusza. O przeznaczeniu zysku zdecyduje bowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKA, które - jak wyżej wskazano - może podjąć uchwałę o podziale zysku między wspólników (w tym akcjonariuszy), albo o przeznaczeniu zysku na inne cel. Roszczenie o wypłatę dywidendy będzie przysługiwało akcjonariuszowi jedynie w wypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie SKA pierwszej ze wskazanych uchwał. Dodatkowo powstanie roszczenia o wypłatę dywidendy jest uzależnione od wyrażenia przez wszystkich komplementariuszy zgody na uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku w części przypadającej akcjonariuszom. Brak takiej zgody wyklucza powstanie roszczenia o wypłatę dywidendy. Zgoda wszystkich komplementariuszy warunkuje bowiem ważność uchwały o podziale zysku w części przypadającej akcjonariuszom.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy w następstwie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKA Uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy (podział zysku w inny sposób niż wypłata dywidendy akcjonariuszom) i w rezultacie tej uchwały pozostawienia zysku w SKA nie powstanie u Wnioskodawcy roszczenie o wypłatę dywidendy a tym samym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy należny przychód w rozumieniu Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, u Wnioskodawcy jako akcjonariusza nie powstanie przychód w miesiącu podjęcia takiej uchwały. Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej "k.s.h."), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 125 k.s.h., spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej (art. 147 § 1 k.s.h.).

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatków dochodowych, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (w tym akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera własną, ustawową definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Z powyższego wynika, iż jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wymienione zostały przykładowe oraz szczególne kategorie przychodów, zaliczanych przez ustawodawcę do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza być akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Spółka ta będzie uzyskiwała zyski ze świadczenia usług, sprzedaży rzeczy oraz sprzedaży praw majątkowych (tekst jedn.: znaków towarowych na które udzielono prawo ochronne, które stanowić będą w spółce podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne), a także z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto spółka może uzyskiwać inne przychody, wymienione w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody, które w myśl przepisów tej ustawy stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż wskazane we wniosku korzyści majątkowe uzyskiwane przez spółkę komandytowo-akcyjną, której akcjonariuszem będzie Wnioskodawca, stanowić będą przychody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W konsekwencji przychody Wnioskodawcy, uzyskiwane z prowadzonej przez te spółki pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będą stanowić przychody z tego źródła przychodów, tj. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odnosząc się do kwestii obowiązku wykazywania i opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodów w momencie uzyskiwania przez spółkę przychodów (zysków) ze wskazanych we wniosku transakcji (kwalifikowanych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej) zauważyć należy, iż zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., w zakresie stosunku prawnego akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Konsekwencją tej regulacji jest to, że na podstawie art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczenia, przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Przy czym, na mocy art. 348 § 2 k.s.h., uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1.Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, rozpatrując kwestię zasad opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie można pomijać jego szczególnego statusu na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odmiennego od statusu komplementariusza tej spółki, a także wspólników pozostałych spółek osobowych. W przeciwieństwie bowiem do innych kategorii wspólników spółek osobowych, akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje udział w zysku spółki jedynie w przypadku, gdy właściwe organy spółki podejmą, w trybie uregulowanym w k.s.h., stosowną uchwałę o podziale zysku i przyznaniu jego części akcjonariuszom, np. w postaci dywidendy. Powyższe oznacza, że dniem powstania przychodu będzie dzień wypłaty dywidendy.

Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy iż u Wnioskodawcy, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie powstanie przychód w momencie gdy spółki te będą osiągać zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych (stanowiących wartości niematerialne i prawne) oraz świadczenia usług, ani w momencie gdy w spółkach tych będą miały miejsce inne zdarzenia gospodarcze skutkujące powstaniem przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, wymienionych w przepisie art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powodujące powiększenie majątku tych spółek i osiągnięcie przez nie zysków).

Odnosząc się natomiast do kwestii podjęcia po zakończeniu roku przez stosowne organy spółki uchwały o przeznaczeniu zysku na inne cele niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków w spółce zauważyć należy, iż co do zasady o powstaniu przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej decyduje uchwała o przyznaniu mu dywidendy. W przypadku zatem podjęcia uchwały o pozostawieniu zysków w spółce, co do zasady u akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym pamiętać należy, iż pod pojęciem pozostawienia zysków w spółce, należy rozumieć taką sytuację, w której wypracowane przez spółkę zyski pozostaną w majątku spółki i jednocześnie nie będą skutkowały powiększeniem majątku jej wspólników (akcjonariuszy), a więc taką sytuację, która nie spowoduje otrzymania lub postawienia do dyspozycji akcjonariuszy pieniędzy, wartości pieniężnych oraz świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń (np. poprzez przyznanie akcjonariuszom dodatkowych akcji spółki w zamian za niewypłacenie dywidendy).

W konsekwencji, jeżeli w istocie, w spółce, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, zostanie podjęta uchwała o niewypłaceniu dywidendy akcjonariuszom, lecz o pozostawieniu zysku w spółce, u Wnioskodawcy, co do zasady, nie powstanie przychód ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a zatem także i obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z tego źródła przychodów, o ile na skutek podjęcia ww. uchwały nie dojdzie do powstania przysporzeń w majątku Wnioskodawcy. Pamiętać zatem należy, iż skutki podatkowe podjętej przez organ spółki uchwały o przeznaczeniu zysków na cele inne niż wypłata dywidendy należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem treści tej uchwały.

Reasumując uznać należy, że:

* osiągnięcie przez spółkę komandytowo-akcyjną zysków ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług,

* zaistnienie w spółce komandytowo-akcyjnej innych - skutkujących powiększeniem ich majątku i osiągnięciem przez nie zysków - zdarzeń gospodarczych, które dla wspólników tych spółek posiadających status komplementariusza stanowić będą przychody z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie wiązać się z koniecznością rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną na podstawie art. 14 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychodami Wnioskodawcy z udziału w spółkach komandytowo-akcyjnych będą natomiast dywidendy należne mu z tych spółek, przy czym, jak wskazywano powyżej, datą powstania takiego przychodu jest dzień wypłaty dywidendy.

Podjęcie uchwały o podziale zysków spółki komandytowo-akcyjnej w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków w spółce, nie będzie wiązać się z obowiązkiem uwzględniania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek wartości dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęto tę uchwałę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl