IPPB1/415-690/08-2/AJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-690/08-2/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa dokonanie przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną na zasadach przewidzianych w przepisach Działu III Rozdziału I oraz Rozdziału 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej będą uczestniczyć w spółce przekształconej. Niepodzielony zysk "zmagazynowany" obecnie na kapitale zapasowym spółki przekształcanej nie zostałby udostępniony wspólnikom i stałby się z chwilą przekształcenia majątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, zaś wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie udziałów w spółce przekształcanej stałyby się w momencie przekształcenia wkładami wspólników spółki komandytowo-akcyjnej - w tej samej wysokości. Przy przekształceniu spółki zachowana zostałaby zatem tożsamość wysokości wniesionych wkładów.

Niepodzielony zysk, jako część kapitału zapasowego spółki przekształcanej, przeszedłby wraz z całym kapitałem zapasowym na fundusz zapasowy spółki przekształconej. Wnioskodawca zaznaczył, iż od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego otrzymał w 2006 r. interpretację przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą w razie przekształcenia Spółki w spółkę jawną wystąpiłby u udziałowców dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o ile cały fundusz zapasowy Spółki, powstały z niepodzielonych zysków stałby się częścią kapitału podstawowego tworzonej spółki jawnej. Tym samym stan faktyczny w niniejszym wniosku jest inny od stanu objętego już postanowieniem (w sprawie interpretacji prawa podatkowego) właściwego dla Spółki Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną na opisanych warunkach, powstałoby u dotychczasowych wspólników Spółki będących zarazem przyszłymi wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z przepisem art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształcona), w tym w spółkę komandytowo-akcyjną. Z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, wmyśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną a spółka przekształcona, jako następca prawny wstępuje z tym dniem we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W szczególności spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem (chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej). Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, a majątek przekształcanej spółki staje się majątkiem spółki przekształconej. Skutki podatkowe przekształcenia spółek zostały unormowane w przepisach Ordynacji podatkowej. W myśl przepisu art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 ww. ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Taki stan prawny pozwala stwierdzić, że proces przekształcania się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które miała spółka kapitałowa, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę komandytowo-akcyjną.

Stosownie do przepisu art. 93a Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 17 ust. 1 pkt 4 określa, iż przychodem z kapitałów pieniężnych są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną. Z kolei zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 Ustawy PłT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1.

dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2.

dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3.

wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4.

dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

6.

w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

7.

w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W świetle powyższej regulacji, katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Istotne jest jednak, aby dochody takie były faktycznie uzyskane przez podatnika (oddane do dyspozycji). W ocenie Wnioskodawcy, w rozpatrywanej sprawie przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną nie doszłoby do powstania "faktycznie uzyskanego z udziału" dochodu. Wszyscy dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o. przystąpiliby bowiem do spółki przekształconej, w związku z tym przy przekształceniu nie byłyby dokonywane żadne wypłaty, gdyż stałoby to w sprzeczności z istotą przekształcenia. Tym bardziej więc wspólnicy uczestniczący w przekształceniu nie otrzymaliby do swojej dyspozycji kapitału przekształcanej Spółki. Wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie udziałów w spółce z o.o. stałyby się zatem w momencie przekształcenia wkładami wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. Przy przekształceniu spółki zostałaby więc zachowana tożsamość wartości wniesionych wkładów. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku opisanego wyżej przekształcenia wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskaliby dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu.

Jednocześnie należy stwierdzić, że pozostawione w spółce kapitałowej środki (które, poprzednio wchodząc w skład majątku spółki kapitałowej, stałyby się wskutek przekształcenia majątkiem spółki osobowej) przypadające na wspólnika (osobę fizyczną) podlegałyby opodatkowaniu w momencie wyjścia tego wspólnika ze spółki osobowej, jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jak również w razie likwidacji tej spółki. Podsumowując swoje stanowisko, Wnioskodawca wyraził opinię, iż w razie zachowania niezmienionej wysokości wkładów sam fakt przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną nie spowodowałby powstania u wspólników spółki przekształconej dochodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl