IPPB1/415-669/11-4/EC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-669/11-4/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółki akcyjnej do spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółki akcyjnej do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (Wnioskodawczyni) podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej (spółka jawna lub komandytowa). Wnioskodawczyni zostanie wspólnikiem spółki osobowej po wniesieniu wkładu w postaci m.in. papierów wartościowych (akcji spółki akcyjnej). W spółce oprócz Wnioskodawczyni będzie uczestniczyło jeszcze dwoje wspólników, z których jeden również wniesie wkład w postaci aportu akcji spółki akcyjnej (tej samej co Wnioskodawczyni). Wartość wkładu w postaci akcji zostanie skalkulowana w oparciu o rynkową wartość wnoszonych akcji na dzień ich wniesienia do spółki. Okoliczność ta zostanie wyraźnie zaznaczona w dokumentacji związanej z przystąpieniem wspólników do spółki.

W przyszłości spółka rozważa sprzedaż wniesionych do niej aportem akcji spółki akcyjnej. Sprzedaż nastąpi po aktualnej cenie rynkowej. Ponadto Wnioskodawczyni pismem (brak daty sporządzenia, data wpływu: 29 lipca 2011 r.) uzupełniła przedstawione zdarzenie przyszłe informując, iż Spółka w której zamierza zostać wspólnikiem w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, będzie się zajmować obrotem papierami wartościowymi i udziałami w spółkach prawa handlowego, co zostanie potwierdzone wpisem w rejestrze przedsiębiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy samo wniesienie do spółki osobowej aportu w postaci akcji spółki akcyjnej, rodzi obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika, który dokonał takiego wniesienia.

2.

Do jakiego źródła przychodów zaliczyć przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia akcji spółki akcyjnej, wniesionych uprzednio aportem m.in. przez Wnioskodawczynię.

3.

W jaki sposób należy ustalić przychód dla Wnioskodawczyni ze sprzedaży należących do spółki osobowej akcji spółki akcyjnej wniesionych uprzednio aportem m.in. przez Wnioskodawczynię.

4.

W jaki sposób ustalić dla Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą akcji spółki akcyjnej wniesionych uprzednio aportem m.in. przez Wnioskodawczynię.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1. W zakresie pozostałych pytań zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wniesienie przez wspólników do spółki osobowej aportu w postaci akcji spółki akcyjnej nie rodzi po ich stronie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym także Wnioskodawczyni, jako osoba która wniosła aport w postaci akcji spółki akcyjnej, nie będzie z tego tytułu zobowiązana do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od tego podatku są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Oznacza to, iż wolne od podatku są wszelkie przychody uzyskane w związku z wniesieniem do spółki osobowej aportu:

* niezależnie od tego co jest przedmiotem aportu. Oznacza to, iż zwolnienie może być zastosowane także w przypadku gdy przedmiotem aportu są papiery wartościowe w postaci akcji spółki akcyjnej.

* zwolnienie dotyczy wszystkich wspólników spółki osobowej a nie tylko np. tych, którzy nie wnieśli aport w postaci akcji spółki akcyjnej (przepis bowiem nie różnicuje sytuacji żadnego ze wspólników spółki osobowej do której wniesiono aport).

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r. powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozstrzyga więc wszelkie istniejące do tej daty wątpliwości w zakresie ewentualnego przychodu wspólników w związku z wniesieniem aportu do spółki osobowej (kwestia rozstrzygnięta w poprzednim stanie prawnym na korzyść podatników uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 14 marca 2011 r. - II FPS 8/10).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wszystkich pytań należy uznać za prawidłowe o co wniósł pełnomocnik.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.- określanego dalej skrótem k.s.h.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pojęcie wkładu do spółki osobowej uregulowane zostało w art. 48 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych. Wynika z niego, że wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z zasadą wyrażona w art. 9 ust. 1 w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Przychody z kapitałów pieniężnych uregulowane są między innymi w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ust. 1 pkt 6 lit. a) tego przepisu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni planuje wniesienie posiadanych przez siebie akcji spółki akcyjnej do spółki osobowej. Wartość wkładu w postaci akcji zostanie skalkulowana w oparciu o rynkową wartość wnoszonych akcji na dzień ich wniesienia do spółki.

Reasumując, mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wniesienie przez Wnioskodawczynię, jako wkładu do spółki osobowej, posiadanych przez Nią akcji spółki akcyjnej, skutkuje, po stronie Wnioskodawczyni, powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Jednakże przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w związku z wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do spółki osobowej w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni stwierdzające, iż wniesienie przez wspólników do spółki osobowej aportu w postaci akcji spółki akcyjnej nie rodzi po ich stronie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym także Wnioskodawczyni, jako osoba która wniosła aport w postaci akcji spółki akcyjnej, nie będzie z tego tytułu zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - należało uznać za prawidłowe.

Wyjaśnić należy, iż tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie objętym zadanym pytaniem.

Jednocześnie zastrzec należy, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla pozostałych wspólników spółki osobowej. Interpretacja indywidualna wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana.

Ponadto zastrzec należy, iż przywołana przez Wnioskodawcę uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane została w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl