IPPB1/415-657/08-2/PJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-657/08-2/PJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 15 stycznia 2004 r. Sąd Okręgowy w W. Wydział VI wydał wyrok orzekający rozwód związku małżeńskiego Wnioskodawczyni zawartego w 1984 r. z J. G.

Dnia 15 stycznia 2004 r. zawarta została także umowa o podziale majątku wspólnego.

W wyniku podziału na rzecz Wnioskodawczyni przeniesiono własność następujących nieruchomości objętych:

* KW (...) Sądu Rejonowego w P. Wydział (...)Ksiąg Wieczystych z pierwotną datą zakupu w 1994 r. z funduszy pochodzących z dorobku małżeńskiego,

* KW nr (...) Sądu Rejonowego dla W... - M. Wydział Ksiąg Wieczystych z pierwotną datą zakupu w 2000 r. z funduszy pochodzących z dorobku małżeńskiego. Wartość całego majątku otrzymanego w wyniku podziału w tym wartość ww. nieruchomości mieści się w 50% udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w dorobkowym małżeńskim majątku. Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do spłat ani dopłat w gotówce na rzecz byłego męża.

Z ww. majątku Wnioskodawczyni sprzedała:

* w roku 2007 wydzieloną część nieruchomości objętą KW (...) Sądu Rejonowego w P... (w przyszłości nastąpi sprzedaż pozostałej części),

* w roku 2008 nieruchomość objętą KW (...) Sądu Rejonowego w W....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy za datę nabycia uważa się dzień podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, czy też dzień pierwotnego nabycia przez małżonków nieruchomości objętych podziałem.

Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanych zdarzeniach przyszłych, jak i identycznym zdarzeniu przyszłym nie występuje obowiązek zapłaty 10% podatku zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku nie wydatkowania na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat środków uzyskanych ze zbycia tych nieruchomości.

Stanowisko swoje Wnioskodawczyni opiera na informacji uzyskanej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście, wyroku NSA z dn. 28 stycznia 1998 r. oraz konsultacji telefonicznej uzyskanej w Krajowej Informacji Podatkowej.

Wnioskodawczyni zdecydowała się na wystąpienie z niniejszym wnioskiem, ponieważ dokonała sprzedaży 2 nieruchomości w dniu 30 kwietnia 2004 r. i 31 sierpnia 2005 r., w ramach tego samego podziału majątku, również po upływie 5 lat od daty ich pierwotnego zakupu. Urząd Skarbowy właściwy w tamtym okresie zobligował Wnioskodawczynię do złożenia oświadczenia (w celu uniknięcia płacenia 10% podatku), a następnie rozliczenia wydatków poniesionych w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest z zastrzeżeniem ust. 2 odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. I pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników, którzy stosownie do art. 28 ust. 2a w tym samym terminie złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ww. ustawy.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego, przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności (działu spadku, podziału majątku wspólnego) jest nabyciem tych rzeczy. Nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. I pkt 8 ww. ustawy nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

1.

podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

2.

jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Jest to ich majątek wspólny.

Aby zlikwidować wspólność majątku, konieczne jest zawarcie umowy o podział majątku dorobkowego bądź dokonanie takiego podziału na drodze sądowej, prowadzących w rezultacie do zniesienia współwłasności.

Za datę nabycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału, mieści się w udziale jaki przysługuje każdemu z małżonków w majątku dorobkowym małżeńskim,

Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień dokonania podziału majątku wspólnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność przedmiotowe nieruchomości w wyniku ekwiwalentnego (bez spłat i dopłat) podziału majątku dorobkowego małżonków.

Reasumując, pięcioletni okres wynikający z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od daty nabycia w czasie trwania wspólności majątkowej,

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl