Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-640/11-4/MS
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości budynkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2011 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 30 maja 2011 r.) oraz piśmie (data nadania 13 lipca 2011 r., data wpływu 18 lipca 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB4/415-439/11-2/JK z dnia 21 czerwca 2011 r. (data nadania 21 czerwca 2011 r., data doręczenia 7 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1992 r. Pan P. W. (dalej "Podatnik") wraz z żoną zawarli z Spółdzielnią Mieszkaniową umowę dzierżawy części nieruchomości z prawem wybudowania na niej z własnych środków budynku usługowego. Budynek został wybudowany w latach 1992-1993 (dalej "Budynek"). Do 2000 r. na podstawie umowy użyczenia budynek wykorzystywany był na cele biurowe spółki E. której współudziałowcem był Podatnik, a następnie na podstawie umowy najmu - firmie A. Sp. z o.o.

W związku z podjętą przez Państwa W. decyzją o sprzedaży Budynku w dniu 9 lutego 2005 r. Spółdzielnia ustanowiła w stosunku do budynku spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu użytkowego - pawilonu handlowo biurowego. Małżonkowie uzyskali ww. prawo, na zasadzie równych udziałów, gdyż pomiędzy małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

W dniu 29 maja 2006 r. sprzedali oni budynek (pawilon). Nakłady na budynek zaliczono na wkład budowlany w całości. W dniu 9 czerwca 2006 r. podatnik wraz z żoną złożyli w Urzędzie Skarbowym stosowne oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia podatku dochodowego i jednocześnie wskazali, że znany jest im obowiązek wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze wydatkują przychód ze sprzedaży w wys. po 250 tys. każde z nich w okresie nie później niż 2 lat od dnia sprzedaży na cele wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oświadczeniach wskazano, iż przedmiot sprzedaży (Budynek) nabyto w 1992 r. W dniu 20 października 2006 r. Podatnik wraz z żoną zakupili działkę budowlaną za kwotę 254 tys. zł. Przeznaczenie działki - działka budowlana zurbanizowane tereny niezabudowane, budownictwo mieszkaniowe.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca doprecyzował, iż w chwili obecnej nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednak w latach 1995-2000 był wspólnikiem spółki cywilnej E. W latach 1996 do 2000 na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia Wnioskodawca wykorzystywał budynek do działalności gospodarczej prowadzonej w ramach E. s.c. W latach 2000 do 2002 Budynek został użyczony spółce E. Sp. z o.o., której Wnioskodawca był członkiem zarządu i współudziałowcem.

Od 1 lutego 2003 do 22 lipca 2003 r. Budynek ten został użyczony spółce W. sp. z o.o., która wynajmowała go firmie T. Sp. z o.o. Od 1 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2005 r. Budynek został użyczony żonie Wnioskodawcy, Marii W., która w ramach działalności gospodarczej A. wynajmowała Budynek spółce.

Od dnia zakończenia umowy użyczenia do dnia sprzedaży Budynek nie był użytkowany. Budynek był wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarówno przez Wnioskodawcę jak i Jego żonę M W. Ponadto w odpowiedzi na wezwanie telefoniczne w dniu 4 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca doprecyzował iż umowa jaką zawarł z Spółdzielnią Mieszkaniową była umową dzierżawy prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości z prawem wybudowania na niej z własnych środków budynku usługowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy Podatnik z tytułu sprzedaży budynku wybudowanego w latach 1992 r. - 1993 r., który w 2005 r. uzyskał status spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nie podlega w ogóle obowiązkowi podatkowemu z uwagi na upływ pięcioletniego okresu licząc od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, Ustawodawca powiązał skutki prawne bądź z momentem nabycia, bądź z momentem wybudowania (oddania do Użytkowania) nieruchomości. Zatem w przedmiotowej sprawie, dla oceny skutków podatkowych należy brać pod uwagę datę wybudowania (oddania do użytkowania) Budynku, do którego w późniejszym okresie Podatnik uzyskał prawo spółdzielcze własnościowe. Odmienna interpretacja prowadziłaby do stosowania zawężającej interpretacji ograniczającej wiązanie skutków prawnych wyłącznie z momentem nabycia tego prawa.

UZASADNIENIE stanowiska

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W przypadku zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., decydujące znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma zatem moment ich nabycia lub wybudowania (oddania do użytkowania) przez podatnika. Zatem ten przepis nie wskazuje, ażeby przy ocenie skutków podatkowych dla danej transakcji zbycia nieruchomości brać pod uwagę tytuł prawny do nieruchomości. Od czasu wybudowania budynku (lata 1992 r.-1993 r.) Podatnik był w posiadaniu przedmiotowego budynku, dysponował nim w sensie ekonomicznym (poniósł wydatki na jego wybudowanie). Zmiana jednak tytułu prawnego do nieruchomości, tzn. ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w stosunku do budynku nie ma wpływu na fakt że wybudowanie budynku, od której należy liczyć wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) pięcioletni termin, nastąpiło w latach 1992 r.-1993 r.

Zatem w przedmiotowej sprawie dla oceny skutków podatkowych należy brać pod uwagę datę wybudowania (oddania do użytkowania) budynku, do którego w późniejszym okresie Podatnik uzyskał prawo spółdzielcze własnościowe. Odmienna interpretacja prowadziłaby do stosowania zawężającej interpretacji ograniczającej wiązanie skutków prawnych wyłącznie z momentem nabycia tego prawa.

Podsumowując, sprzedaż budynku, w stosunku do którego zostało ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w ogóle nie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt upływu pięcioletniego terminu od momentu wybudowania budynku, o którym mowa w art. 10 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Jednak z uwagi na treść art. 7 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia tych nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną w 1992 r. zawarł z Spółdzielnią Mieszkaniową umowę dzierżawy prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości z prawem wybudowania na niej z własnych środków budynku usługowego. Budynek został wybudowany w latach 1992-1993. W dniu 9 lutego 2005 r. Spółdzielnia ustanowiła w stosunku do budynku spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu użytkowego - pawilonu handlowo - biurowego. Małżonkowie uzyskali ww. prawo, na zasadzie równych udziałów, gdyż pomiędzy małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Po tej dacie budynek nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie ma ustalenie daty nabycia praw do przedmiotowej nieruchomości. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje kwestii własności nieruchomości w związku z czym należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności. Budynki trwale związane z gruntem stanowią część składową gruntu i na mocy art. 47 § 1 nie mogą być odrębnymi przedmiotami własności.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego - "Własność i inne prawa rzeczowe".

W przedstawionym stanie faktycznym ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w 2005 r. było w istocie jego prawnym nabyciem. Od tej daty liczony jest 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tego momentu właścicielem budynku była spółdzielnia mieszkaniowa.

Reasumując, przychód uzyskany w 2006 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nabytego w 2005 r. w części należącej do Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, a zatem mając na uwadze pytanie zawarte w przedmiotowym wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl