Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 września 2010 r.
Ustalenie właściwości Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-636/10-4/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.) oraz piśmie (data wpływu 22 września 2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-636/10-2/ES IPPP2/443-486/10-2/IG, z dnia 17 września 2010 r. (data nadania 17 września 2010 r., data doręczenia 21 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustalenia właściwości Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia właściwości Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą: P. z siedzibą w B. przy ul. G. Wpisana od Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS, Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS przywoływanej w dalszej części niniejszego pisma jako "Spółka".

Głównym zakresem działalności Spółki jest regeneracja części zamiennych pojazdów samochodowych, świadczenie usług motoryzacyjnych oraz handel częściami zamiennymi do pojazdów samochodowych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie dwóch województw tj. posiada zakład produkcyjno-handlowy w B. przy ul. G. oraz sklep w W. przy ul. P.

Spółka jest zobowiązana od roku podatkowego 2010 do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Udział podatnika w dochodach i stratach Spółki od roku 2010 do chwili obecnej wynosi 50,00%. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne wnioskodawca - Krzysztof O. oraz Marek R. zam. B., ul. G.

Od udziału w dochodach uzyskiwanych przez Spółkę podatnik jest zobowiązany do opłacania w roku 2010 podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik strona jako "mały podatnik" jest zobowiązana wpłacać kwartalnie. Na stałe podatnik przebywa oraz mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych i do dnia 31 grudnia 2010 r. strona nie zamierza zmienić miejsca stałego pobytu oraz w latach podatkowych.

Na dzień składnia niniejszego wniosku podatnik jest zarejestrowany w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w B. gdzie tez złożył zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej oraz do którego to urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia 2010 r. złożył zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 r. oraz wpłaca w roku 2010 r. należne zobowiązania podatkowe z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Strona nadmienia, iż w interpretacji indywidualnej IPPB1/415-324/10-2/ES z dnia 22 czerwca 2010 r. Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych właściwym miejscowo dla podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawa -Śródmieście w Warszawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Który urząd skarbowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym 2010 r. dla Pana Krzysztofa O. jako wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą: P. z siedzibą w B. jest właściwy w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej oraz który urząd skarbowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dla wyżej wymienionego właściwy miejscowo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od dochodu w udziale Spółki i do którego urzędu skarbowego w roku 2010 r. podatnik zobowiązany jest wpłacać należne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym 2010 r. i latach następnych oraz złożyć zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 oraz lata podatkowe następne.

Odpowiedź na pytanie w zakresie ustalenia właściwości Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie ustawy o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy mając za podstawę treść art. 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia oraz z uwagi na fakt, iż siedziba Spółki jest w B. w roku podatkowym 2010 oraz w latach podatkowych następnych dla Pana Krzysztofa O. jako wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą: P. z siedzibą w B. właściwym miejscowo organem podatkowym w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B.

Nadto zadaniem strony także Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. jest dla wyżej wymienionego właściwy miejscowo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od dochodu w udziale Spółki i do wyżej wymienionego organu podatkowego podatnik zobowiązany jest w roku podatkowym 2010 r. i w latach następnych wpłacać należne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz złożyć zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 oraz lata podatkowe następne.

Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie dwóch województw tj. województwa podlaskiego oraz województwa mazowieckiego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Stosownie do art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Właściwość organów podatkowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.)

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na stałe przebywa oraz mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych i do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz w latach podatkowych nie zamierza zmienić miejsca stałego pobytu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą: P. z siedzibą w B. przy ul. G.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie dwóch województw tj. posiada zakład produkcyjno-handlowy w B. przy ul. G. oraz sklep w W. przy ul. P.

W § 5 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia określono, iż w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwym miejscowo jest ustalony według miejsca prowadzenia tej działalności w województwie podlaskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B.

Natomiast jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, iż Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. jest właściwy miejscowo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od dochodu w udziale Spółki i do wyżej wymienionego organu podatkowego podatnik zobowiązany jest w roku podatkowym 2010 r. i w latach następnych wpłacać należne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz złożyć zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 oraz lata podatkowe następne należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl