IPPB1/415-622/11-2/EC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-622/11-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2011 r. (data wpływu 11 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kapitałowej spółki celowej (będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kapitałowej spółki celowej (będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą P. W jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyróżnić można:

I.

działalność wynajmu nieruchomości (dalej "ZCP1") - Wnioskodawca wynajmuje około 50 lokali mieszkalnych i około 30 lokali usługowych,

II.

działalność marketingową, obejmującą w swoim zakresie zarządzanie znakami towarowymi (obejmują one znaki towarowe, do których posiadane są prawa ochronne lub zgłoszone znaki towarowe, do których nie uzyskano jeszcze praw ochronnych) (dalej "ZCP2").

Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność poprzez spółki celowe. Wnioskodawca jest pośrednio właścicielem spółek celowych poprzez spółkę P. I. sp. z o.o. Spółki celowe wykorzystywane są do realizacji określonych celów gospodarczych, tj. są dedykowane do realizacji konkretnych projektów mieszkaniowych. Spółki celowe w toku prowadzonej działalności korzystają ze znaków towarowych będących własnością Wnioskodawcy (w ramach ZCP 2). Z tego tytułu Wnioskodawcy (w ramach ZCP2) przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z tychże praw, jeżeli znajdzie to uzasadnienie ekonomiczne (tj. jeżeli spółki te faktycznie korzystając ze znaku towarowego osiągają dzięki niemu wymierne korzyści ekonomiczne m.in. w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży). Obecnie planowane jest wejście na Giełdę Papierów Wartościowych (dalej GPW) spółki P.I. Biorąc pod uwagę konieczność przejrzystej struktury właścicielskiej i organizacyjnej wszystkich składników wykorzystywanych przez spółki celowe do prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem planowanego wejścia na GPW spółki P. I. konieczne jest, aby ta spółka (tj. P.I.) posiadała bezpośrednio lub pośrednio własność tychże składników. Kwestia ta posiada kluczowe znaczenie z punktu widzenia podejmowania decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów i sukcesu planowanej emisji akcji (otrzymane z emisji środki pieniężne zostaną przeznaczone na finansowanie nowych projektów, głównie mieszkaniowych).

Działalność związana z zarządzaniem znakami towarowymi realizowana jest osobiście przez Wnioskodawcę, jak również poprzez współpracę Wnioskodawcy (w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej) z wyspecjalizowanymi do tego podmiotami. Podmioty te posiadają niezbędną wiedzę (np. wiedzę prawną niezbędną do rejestracji znaków i uzyskania praw ochronnych), jak i praktyczne doświadczenie (np. doświadczony personel marketingowy) w kreowaniu i powiększaniu wartości rynkowej tychże znaków towarowych jak również marki (wykreowanie tego typu kompetencji we własnym zakresie wymagałoby nakładów i byłoby wysoce nieefektywne). W zakresie zarządzania znakami towarowymi Wnioskodawca (w toku prowadzonej działalności gospodarczej) współpracuje m.in. z:

* rzecznikiem patentowym - odpowiedzialność rzecznika dotyczy rejestracji tychże znaków towarowych, przedłużania okresów ochrony, informowania Wnioskodawcy o konieczności ponoszenia określonych opłat administracyjnych, identyfikowania możliwości powstania ewentualnych sporów z innymi podmiotami itp.,

* podmiotem specjalizującym się w usługach marketingowych - podmiot ten jest odpowiedzialny za współpracę z agencjami reklamowymi, dobór odpowiednich instrumentów marketingowych w celu kreowania dodatkowej wartości tychże znaków towarowych, dobór odpowiedniej formy eksponowania znaku towarowego w celu dotarcia do jak największej grupy klientów, przeprowadzania badań marketingowych dotyczących rozpoznawalności znaku itp.,

* podmiotem świadczącym usługi księgowo-podatkowe - podmiot ten jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie rozliczeń podatkowych i księgowych działalności Wnioskodawcy,

* podmiotem świadczącym usługi reklamowe w prasie

* podmiotem świadczącym usługi prawno-doradcze - podmiot ten jest odpowiedzialny za koordynację działań pomiędzy ZCP2, a np. rzecznikiem patentowym oraz innych kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem ZCP2.

Decyzje dotyczące współpracy z tymi podmiotami oraz jej intensywności są podejmowane przez Wnioskodawcę. W działalności związanej z wynajmem przez Wnioskodawcę nieruchomości (ZCP1), jak i działalności marketingowej związanej z zarządzaniem znakami towarowymi (ZCP2) nie są zatrudnieni pracownicy - stanowi to ograniczenie kosztów stałych, jak również pozwala korzystać z usług podmiotów posiadających o wiele wyższe kompetencje w tym zakresie niż własne zasoby. Outsourcing tego typu usług stanowi powszechną praktykę rynkową i posiada swoje uzasadnienie biznesowe.

Działalność marketingowa nie jest powiązana funkcjonalnie ani organizacyjnie (oprócz osoby Wnioskodawcy) z działem przedsiębiorstwa zajmującym się wynajmem nieruchomości. Po wniesieniu ZCP2 aportem do celowej spółki kapitałowej zarówno działania ZCP1 jak i ZCP2 będą mogły być bez żadnych przeszkód kontynuowane.

Ze względu na skalę prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. System ewidencji finansowo-księgowej umożliwi przypisanie do ZCP2 związanych z tą częścią działalności przychodów, kosztów, jak również należności oraz zobowiązań.

Nie istnieje formalno-prawne wydzielenie ZCP2 w strukturach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jednakże wydzielenie to funkcjonuje w sposób faktyczny i realny poprzez możliwość przypisania określonych umów, zdarzeń gospodarczych, dokumentów oraz operacji do ZCP2.

Wnioskodawca planuje wniesienie działalności marketingowej (ZCP2) do kapitałowej spółki celowej (będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT. Jak wskazano wcześniej, jest to kluczowy i niezbędny element restrukturyzacji działalności, który ma dać pewność inwestorom na GPW, iż spółka wchodząca na GPW posiada pełną kontrolę nad kluczowymi aktywami w działalności grupy.

Na zorganizowaną część przedsiębiorstwa będą składać się:

1.

wyposażenie związane z funkcjonowaniem działu marketingu (komputer, itp.),

2.

prawa ochronne do znaków towarowych oraz prawa ze zgłoszeń do znaków towarowych,

3.

dokumentacja związana z prowadzeniem działalności przez ZCP2, tj. korespondencja z rzecznikiem patentowym, materiały archiwalne dotyczące działalności ZCP2 i działań podejmowanych z prowadzoną działalnością i zarządzaniem znakami towarowymi,

4.

ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów (w tym m.in. z rzecznikiem patentowym, w zakresie współpracy z podmiotem marketingowym, podmiotem świadczącym usługi księgowo-podatkowe, usługi prawno-doradcze itp.), w tym zostanie przeniesione prawo najmu do lokalu, w którym obecnie jest prowadzona działalność ZCP2,

5.

zobowiązania związane z funkcjonowaniem działu marketingu (ZCP2),

6.

dodatkowo zostaną przeniesione umowy dotyczące korzystania ze znaków towarowych pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami osiągającymi realne korzyści z wykorzystywania znaków w związku z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wyodrębniona część jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w postaci działalności marketingowej (ZCP2) spełni definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy nominalna wartość udziałów, która zostanie objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci wyodrębnionej (jak opisano we wniosku w pytaniu 1) części przedsiębiorstwa (tj. ZCP2) będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej we wniosku, zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) związanych z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zajmującą się działalnością marketingową, który będzie wniesiony jako aport do celowej spółki kapitałowej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez "zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania."

Zgodnie z powyższą definicją, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

b.

zespół tych składników jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony,

c.

zespół ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz

d.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki materialne i niematerialne będące w określonych relacjach (np. opisane we wniosku znaki towarowe oraz związane z nimi umowy dotyczące ich prawnej ochrony, umowa najmu dotycząca lokalu, w którym prowadzona jest działalność ZCP2 itp.).

W opisanym zdarzeniu przyszłym przenoszony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) nie będzie stanowił luźnego i przypadkowego zespołu tychże składników powiązanych jedynie poprzez osobę tego samego właściciela - rolą tych składników jest efektywne funkcjonowanie działu marketingu obejmującego m.in. znaki towarowe oraz zarządzanie nimi m.in. w celu długoterminowego wzrostu wartości rynkowej tychże wartości oraz osiągania opłat za korzystanie z tychże znaków.

Zdaniem Wnioskodawcy warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest spełniony, gdyż przedmiotem aportu będą zarówno składniki materialne (wyposażenie, dokumentacja związana z funkcjonowaniem ZCP2 itp.) jak i niematerialne (prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych, prawa ochronne), w tym zobowiązania funkcjonalnie związane z ZCP2, które są przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego (Wnioskodawca podkreśla, iż dokonany zostanie ścisły podział pomiędzy składnikami i zobowiązaniami, które można alokować na ZCP2, a składnikami, które winny być alokowane na ZCP1 ze względu na odmienną rolę, jakie pełnią te składniki w funkcjonującym przedsiębiorstwie).

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy istnieją de facto dwa zespoły składników i zobowiązań - związane z wynajmem nieruchomości (ZCP1) oraz związane z funkcjonowaniem działu marketingu (ZCP2) i to właśnie ten zespół składników zostanie przeniesiony do kapitałowej spółki celowej. Wnioskodawca podkreśla, iż z przedmiotu aportu nie zostaną wyłączone żadne zobowiązania dotyczące funkcjonowania ZCP2, które będą związane z funkcjonowaniem ZPC2 na dzień aportu.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie składników na płaszczyźnie finansowej oraz organizacyjnej. Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym, na podstawie prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej będzie można zidentyfikować związane z funkcjonowaniem ZCP2 przychody, koszty, aktywa oraz zobowiązania, co zdaniem Wnioskodawcy stanowi finansowe wyodrębnienie ZCP2 w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa (na podstawie tejże analitycznej ewidencji będzie możliwe nawet sporządzenie odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat ZCP1 oraz ZCP2, ale nie jest ono konieczne do finansowego wydzielenia tychże ZCP1 lub ZCP2 na potrzeby definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wyodrębnienie organizacyjne ZCP2 dokonane jest natomiast w sposób faktyczny i realny poprzez możliwość przypisania określonych i konkretnych umów (a tym samym podmiotów odpowiedzialnych za określone działania w ramach działu marketingu), zdarzeń gospodarczych, dokumentacji oraz operacji do ZCP2 (Wnioskodawca podkreśla, iż w przypadku przedsiębiorstw osób fizycznych nie istnieją przepisy prawa nakładające formalno-prawny obowiązek organizacyjnego wydzielenia takiego zespołu składników). Wyodrębnienie organizacyjne przejawia się również poprzez odmienny przedmiot działalności ZCP 1 oraz ZCP2.

Zdaniem Wnioskodawcy zespół tych składników jest przeznaczony do realizacji określonych celów gospodarczych (zarządzanie znakami towarowymi w celu długoterminowego wzrostu ich wartości, udzielaniem praw do korzystania z tychże wartości i czerpaniem korzyści z tychże praw, ich prawna ochrona), który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wnioskodawca podkreśla, iż po wyodrębnieniu i przeniesieniu aportem do celowej spółki kapitałowej, ZCP2 będzie funkcjonował jako odrębne przedsiębiorstwo, realizujące własne przychody, ponoszące koszty związane z tą działalnością w oparciu o przeniesione aktywa i zobowiązania jak również w oparciu o przeniesione umowy związane z funkcjonowaniem działu marketingu jeszcze w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Podsumowując, w związku z tym, iż działalność marketingowa (ZCP2) funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy:

* będzie zespołem zarówno składników materialnych jak i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* będzie wyodrębniona organizacyjnie oraz finansowo,

* będzie przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz

* mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania,

* to w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiot aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca podkreślił, iż możliwość wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach wydanych w dniu 23 lutego 2011 r. (IPPB1/415-1029/10-4/MT oraz IPPB1/415-1023/10-6/MT).

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, nominalna wartość udziałów objętych w zamian za przedmiot aportu opisany w pytaniu 1 i stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest: "nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części".

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli przedmiot aportu - opisany w pytaniu 1 - będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku, nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez składniki majątkowe przesłanek zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź uznania ich za przedsiębiorstwo.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest przepis prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl