Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-621/09/11-8/S/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 27 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu przedsiębiorstwa do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2009 r. został złożony wniosek z dnia 20 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu przedsiębiorstwa do spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "D.". Działalność gospodarcza polega na wydawaniu książek i ich hurtowej sprzedaży, za pośrednictwem dystrybutorów. Dodatkowo główna działalność obejmuje również wydawanie i sprzedaż książek w wersji audio (audiobooki). Obecnie Wnioskodawczyni planuje utworzenie spółki jawnej z inną osobą fizyczną. Jako wkład do spółki zamierza wnieść całość prowadzonej przez siebie działalności, tj. wszystkie składniki majątkowe, jakie obecnie posiada w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (prawo do korzystania z praw autorskich do wydawanych książek (sublicencja) prawa i obowiązki z umów zawartych z dystrybutorami i umowy najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność, sprzęt biurowy oraz wszelkie inne składniki majątkowe ujęte w księgach dotychczasowej działalności gospodarczej). Drugi wspólnik wniesie do spółki wkład pieniężny (określona kwota pieniędzy).

Ww. wkłady zostaną wniesione do spółki jawnej, która będzie tworzona wraz z wnoszeniem tych wkładów (zawierana umowa spółki będzie przewidywać wniesienie do niej ww. wkładów), a spółka podlegać będzie zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców po zawarciu umowy spółki. Wnioskodawczyni oraz drugi wspólnik rozważają również możliwość wcześniejszego utworzenia spółki jawnej (wniesienie niewielkich wkładów pieniężnych), a dopiero później wniesienie właściwych wkładów poprzez zmianę umowy spółki.

Nowoutworzona spółka jawna (spółka jawna po wniesieniu do niej właściwego wkładu przez Wnioskodawczynię) będzie prowadziła działalność w dokładnie tym samym zakresie jak obecnie jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą "D.". Po wniesieniu wkładu do spółki jawnej, Wnioskodawczyni rozważa możliwość zlikwidowania prowadzonej obecnie jednoosobowej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wniesienie przez Panią B.S. opisanego powyżej wkładu do spółki jawnej i stanie się wspólnikiem tej spółki będzie powodowało powstanie po jej stronie przychodu podatkowego. Jeżeli tak, to w jaki sposób będzie ustalany ten przychód i jak będą ustalane koszty uzyskania tego przychodu.

2.

Jak będzie ustalana dla celów amortyzacji wartość początkowa składników majątku wniesionych do spółki jawnej przez Panią B.S.... Czy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz czy kontynuuje się metodę amortyzacji przyjętą przez wspólnika wnoszącego aport (Panią B.S.).

3.

Czy po wniesieniu wkładu do spółki jawnej, na dzień likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, Pani B.S. ma obowiązek ustalenia dochodu.

4.

Czy wydatki na nabycie rzeczy wnoszonych do spółki jawnej, które w ramach działalności gospodarczej "D." nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (rzeczy niepodlegające amortyzacji, na które wydatki nie mogły być jeszcze zaliczone do kosztów podatkowych - rozliczenie kosztów w czasie) stanowić będą dla Pani B.S. i drugiego wspólnika koszt uzyskania przychodu pomniejszający przychód z udziału w spółce jawnej.

Przedmiotem zaskarżonej interpretacji Nr IPPB1/415-621/09-2/EC była odpowiedź na pytanie pierwsze. Pytanie drugie, trzecie i czwarte zostało rozpatrzone odrębnymi interpretacjami z dnia 5 listopada 2009 r., Nr IPPB1/415-621/09-3/EC, IPPB1/415-621/09-4/EC, IPPB1/415-621/09-5/EC.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji przedsiębiorstwa, odwołuje się w tym zakresie do definicji Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 551 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z powyższą definicją "przedsiębiorstwo" jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Powołany przepis wymienia przykładowe elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa.

W świetle przywołanej definicji należy uznać, że z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa będziemy mieli do czynienia, gdy składniki majątku stanowią na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków oraz rzeczy, że zdolny jest on do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Wnioskodawczyni zamierza wnieść jako wkład do spółki jawnej wszystkie składniki majątkowe, które obecnie są ujęte w księgach prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Aport będzie obejmował więc aktywa trwałe, środki obrotowe, prawa majątkowe przysługujące przedsiębiorstwu. W ramach wkładu na spółkę jawną przeniesione zostaną również prawa i obowiązki z umów przysługujące przedsiębiorstwu Wnioskodawczyni (np. prawa i obowiązki z umów z dystrybutorami, drukarniami).

Należy uznać, że w opisanym stanie faktycznym zbywane przez Wnioskodawczynię składniki majątku stanowią na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków oraz rzeczy, że zdolny jest on do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Przedmiotem wkładu wnoszonego do spółki jawnej przez Wnioskodawczynię będzie więc przedsiębiorstwo.

W odróżnieniu od sytuacji, w której aport dokonywany jest do spółki kapitałowej, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "ustawa o p.d.o.f.") nie przewiduje żadnego szczególnego przepisu określającego konsekwencje podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (np. spółki jawnej).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.d.o.f. przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W związku z powołanym wyżej przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o p.d.o.f. wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu, ponieważ nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika majątku. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej wspólnik nie uzyskuje udziału kapitałowego (tak jak w spółce kapitałowej), nie mamy też do czynienia z żadnego rodzaju odpłatnością.

Zaznaczyć należy, że zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych (w tym także wspólników w spółce jawnej) określa w sposób wyczerpujący art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem "przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1." Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu u wspólnika spółki osobowej podlegają jedynie przychody wynikające z działalności spółki (uzyskiwane przez spółkę, a następnie przypisywane każdemu ze wspólników stosownie do jego udziału w zysku spółki). Regulacja ta nie obejmuje natomiast innego typu wartości, którym nie można przypisać takiego charakteru. Podkreślenia wymaga tutaj, że art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o p.d.o.f. jest jedynym przepisem definiującym przychody z udziału w spółkach nie mających osobowości prawnej. Inne regulacji w tym zakresie nie ma. Wniesienie wkładu do spółki osobowej nie wynika natomiast niewątpliwie z faktu prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej, a jest jedynie wynikiem umownych postanowień wspólników, którzy w formie spółki osobowej zamierzają prowadzić działalność gospodarczą i dopiero w przyszłości uzyskiwać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jak zatem wynika z brzmienia przedmiotowego, wkład do spółki osobowej nie powoduje powstania po stronie wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie uzyska również przychodu z kapitałów pieniężnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.f., albowiem przepis ten dotyczy wkładów wniesionych do spółek mających osobowość prawną czyli nie dotyczy spółek osobowych (spółki jawnej). Należy również zaznaczyć, że nawet w przypadku spółek kapitałowych wolna od podatku dochodowego jest wartość nominalna udziałów objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zatem należy uznać, iż operacja wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu czy też zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych u wspólnika wnoszącego ten wkład.

Wnioskodawca wskazał, iż stanowisko takie znajduje potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2009 r. Nr IPPB1/415-296/09-2/AG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2008 r. Nr IPPB1/415-1146/08-2/AM oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2009 r. Nr ILPB1/415-851/08-4/AA oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2009 r. Nr IBPB1/415-890/08/AB.

Również orzecznictwo WSA w Warszawie potwierdza prawidłowość powyższego stanowiska. W wyroku z 14 kwietnia 2009 r. (III SA/Wa 3103/08) sąd uznał: "Wniesienie udziałów w spółce mającej osobowość prawną i akcji spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie pociąga za sobą otrzymania przez osobę dokonującą aportu odpłatności. Nie wiąże się z nim także otrzymanie od spółki osobowej czegokolwiek w zamian, w przeciwieństwie do sytuacji aportów do spółek mających osobowość prawną lub do spółdzielni. (...) Osoba wnosząca taki wkład w postaci akcji i udziałów w spółce akcyjnej i spółce z o.o. przenosi ich własność, ale nie otrzymuje za nie zapłaty, jedynie przekształca je na wkład, którym uczestniczy w spółce osobowej, wartość wnoszonych akcji i udziałów staje się wartością wkładu w spółce osobowej, według którego uczestniczy on między innymi w zyskach i stratach tej spółki (por. art. 123 § 1 i § 3 k.s.h.),"

Argumentację tę WSA podtrzymał w kolejnych orzeczeniach, np. z 2 czerwca 2009 r. (III SA/Wa 346/09).

W dniu 5 listopada 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretacje indywidualną Nr IPPB1/415-621/09-2/EC stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w zakresie dotyczącym opodatkowania czynności wniesienia aportu przedsiębiorstwa do spółki jawnej jest nieprawidłowe. Organ stwierdził, że wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce, stanowi odpłatne zbycie przedsiębiorstwa. Wartość wnoszonego przedsiębiorstwa określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.

W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku trwałego kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa tych składników pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, czyli kwota stanowiąca niezamortyzowaną część wartości tych środków trwałych. W przypadku sprzedaży pozostałych składników majątku przedsiębiorstwa, koszty uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w cyt. wyżej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w dniu 20 listopada 2009 r. (data stempla pocztowego, data wpływu 23 listopada 2009 r.), zaś odpowiedzi na powyższe wezwanie udzielono pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. znak Nr IPPB1/415-621/09-7/EC (skutecznie doręczonym w dniu 11 stycznia 2010 r.).

W dniu 9 lutego 2010 r. (data stempla pocztowego, data wpływu 11 lutego 2010 r.) Wnioskodawczyni wniosła do tut. organu podatkowego skargę na ww. interpretację, w której wnioskowała o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 8 września 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, a wspólnicy nie otrzymują tak jak w spółkach kapitałowych, w zamian za wniesione przedmioty (aporty) udziały w kapitale zakładowym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje w spółkach akcyjnych. Skoro spółka jawna nie posiada osobowości prawnej bo kodeks spółek handlowych takiej osobowości jej nie nadaje - nie może być odrębnym podmiotem praw i obowiązków. (...) Oznacza to, że wniesienie do takiej spółki przedmiotów (w tym składników materialnych i prawnych przedsiębiorstwa) nie może mieć charakteru odpłatnego.

Rozpatrując ponownie wniosek w przedmiotowej sprawie organ podatkowy, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 4 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka jawna jest spółką osobową. Ponieważ spółka jawna nie ma podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, nie są one podmiotami obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi podlegają odpowiednio opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. i o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) albo opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Stosownie do art. 8 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Pojęcie wkładu do spółki osobowej uregulowane zostało w art. 48 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych. Wynika z niego, że wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Z powyższego wywieść należy, że:

* wniesienie do spółki osobowej określonych rzeczy, czy też praw majątkowych jako wkładu niepieniężnego, jest formą ich zbycia,

* wspólnik przystępujący do spółki osobowej, uzyska w niej udział, stosownie do wartości wprowadzonego do spółki wkładu.

Należy także wskazać na treść art. 28 k.s.h., według którego majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia oraz art. 48 § 1 tej ustawy stanowiącego, iż prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Zarówno te przepisy, jak i wcześniej przytoczony art. 8 w sposób jednoznaczny przesądzają, iż majątek spółki osobowej jest wyodrębniony od majątku wspólników.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera szczególnych unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub składników nie stanowiących przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej jego części do spółki osobowej. Zawiera jednakże określenie przedmiotu opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych, jako wkładu do spółki osobowej prawa handlowego stanowi niewątpliwie ich zbycie, gdyż dochodzi przy tej czynności do przeniesienia własności na spółkę, jednakże zbycie to nie ma jednak charakteru odpłatnego.

Z wyżej wskazanych względów, wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wkładu w postaci przedsiębiorstwa, jako aportu do spółki jawnej nie powoduje po stronie wnoszącego powstania dochodu (przychodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, że czynność wniesienia aportu do osobowej spółki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu oraz nie wystąpią koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2010 r., - stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl