IPPB1/415-573/09-2/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-573/09-2/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2009 r. (data wpływu 10 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 31 lipca 2009 r. została wyrejestrowana działalność w Urzędzie Miasta. Dnia 1 sierpnia 2009 r. została zarejestrowana działalność gospodarcza pod innym (nowym) numerem rejestracyjnym. Obie czynności zostały przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad i formalności. Przy zamykaniu działalności przeprowadzono spis z natury oraz powiadomiono o tym Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w tej sytuacji uruchamiając nową działalność w ciągu roku kalendarzowego (zmieniony zakres działalności) można to traktować jako rozpoczęcie działalności gospodarczej i na tej podstawie można przejść na inną formę opodatkowania, czyli z podatku określonego w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podatek liniowy.

Zdaniem Wnioskodawcy wyrejestrowując w sposób trwały i likwidując pozarolniczą działalność gospodarczą, powiadamiając o tym Urząd skarbowy, sporządzając inwentaryzację, a następnie rozpoczynając działalność gospodarczą w tym samym roku podatkowym (po uzyskaniu wpisu do ewidencji), można wybrać opodatkowanie np. podatkiem liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z powyższego przepisu wynika, iż osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej bądź 19% stawki na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w formach zryczałtowanych: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania podatnik dokonuje składając pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy.

Natomiast w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, sporządził spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) itp., a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.

Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Wyboru formy opodatkowania należy dokonać, zgodnie z cyt. art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze podatku liniowego, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa uznać należy, że uruchamiając w 2009 r. działalność gospodarczą w miejsce działalności uprzednio zlikwidowanej można dokonać wyboru nowej formy opodatkowania i o ile spełnione zostaną wszystkie wymogi określone w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można wybrać i stosować jako formę opodatkowania podatek liniowy.

Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielania pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanych przez Wnioskodawcę. Nie rozstrzyga jednak faktycznych przyczyn likwidacji oraz ponownego zarejestrowania działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie, dokonując interpretacji indywidualnej, oparto się na przedstawionym stanie faktycznym, nie oceniając czy zaistniałe zdarzenia gospodarcze nie zmierzały do obejścia przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl