Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 czerwca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-553/10/14-5/S/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt VIII SA/Wa 683/13 (data wpływu 26 marca 2014 r.) - stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2010 r. (data wpływu 8 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z odsetek od lokat do przychodów z działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z odsetek od lokat do przychodów z działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej. W marcu 2010 r. Wnioskodawca - jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą - zawarł z bankiem umowę na otwarcie rachunku pomocniczego dla działalności gospodarczej. Odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku są naliczane według zmiennej stawki procentowej w zależności od kwoty tych środków i kapitalizowane w ostatnim dniu miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku.

Zgodnie z regulaminem tego rachunku "operacje wpłat/wypłat mogą być dokonywane bezpośrednio w jednostce Banku (w formie gotówkowej i bezgotówkowej) lub w formie przelewu za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej - Przelewy w formie papierowej mogą być realizowane wyłącznie na rachunki własne klienta prowadzone w Banku.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów Biznesowych (małe i mikro firmy) przewiduje opłatę za przelewy z rachunku na rachunek innego klienta w Banku oraz na rachunek w innym banku realizowane przez system bankowości internetowej/elektronicznej i telefonicznej.

Zgodnie z umową rachunku oraz przepisami banku, tj. regulaminem "Rachunki..." i "Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów Biznesowych (małe i mikro firmy) Banku... " posiadacz tego rachunku ma prawo i może za jego pośrednictwem - według własnego uznania - przyjmować i dokonywać wszelkiego rodzaju płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Bank od naliczonych i skapitalizowanych odsetek nie nalicza i nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na opisanym w stanie faktycznym rachunku bankowym.

Zdaniem wnioskodawcy, otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na określonym w stanie faktycznym rachunku, stanowią przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za takim stanowiskiem przemawia zapis art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością. Dodatkowo w art. 17 ust. 1 pkt 2 wyłączono z kapitałów pieniężnych odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Niewątpliwie rachunek pomocniczy jest utrzymywany w związku z działalnością gospodarczą. Środki zgromadzone na tym rachunku pochodzą z tej działalności, a posiadacza tego rachunku nic nie ogranicza, aby za jego pośrednictwem przyjmować i dokonywać wszelkiego rodzaju płatności. Tylko od decyzji posiadacza rachunku zależy, czy będzie on dokonywał za jego pośrednictwem bieżących operacji gospodarczych, tj. płatności za zakupione towary, usługi czy też przyjmował środki za sprzedane towary i usługi. Jedynym ograniczeniem jest, aby przelewy, za które pobierana jest prowizja, realizowane były w systemie bankowości internetowej / elektronicznej / telefonicznej.

Przepisy nie ograniczają ilości rachunków otwieranych dla działalności gospodarczej i sposobu realizacji za ich pośrednictwem operacji gospodarczych:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wydał na podstawie ww. wniosku interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPPB1/415-553/10-2/AM z dnia 19 sierpnia 2010 r., w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji stwierdzono, iż odsetki od lokat na rachunku pomocniczym należy zaliczyć do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja została doręczona w dniu 24 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem pismem z dnia 6 września 2010 r. (data wpływu 10 września 2010 r.) Wnioskodawca wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe tut. Organ pismem z dnia 8 października 2010 r. Nr IPPB1/415-553/10-4/AM (skutecznie doręczonym w dniu12 października 2010 r.) stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji.

Pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 8 listopada 2010 r.) Strona złożyła za pośrednictwem tut. Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydaną interpretację indywidualną Nr IPPB1/415-553/10-2/AM z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1494/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Sąd pierwszej instancji podniósł, ze zaskarżona interpretacja indywidualna odpowiada prawu wobec czego skarga nie jest zasadna.

Wnioskodawca kwestionując stanowisko Sądu pierwszej instancji, pismem z dnia 17 czerwca 2011 r. złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2011 r/ sygn. Akt VIII SA/Wa 1133/10.

Na skutek skargi kasacyjnej skarżącego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 czerwca 2013 r. sygn. akt FSK 2171/11 uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sadowi Administracyjnemu w Warszawie.

Rozpoznając sprawę ponownie Wojewódzki Sąd w Warszawie zauważył, co następuje:

Przedmiotowa sprawa jest rozpoznawana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz drugi z uwagi na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2013 r., wydany w sprawie II FSK 2171/11, na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie VIII SA/Wa 1133/10. Zgodnie z art. 190 p.p.s.a. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wykładnia prawa, o jakiej mowa w art. 190 p.p.s.a., to wyjaśnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku. Związanie wykładnią prawną dotyczy sądu rozpoznającego sprawę ponownie, chyba że nastąpi zmiana stanu prawnego powodująca, że pogląd prawny NSA staje się nieaktualny. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wywiera również skutki wykraczające poza zakres postępowania sądowo-administracyjnego, a jego oddziaływaniem objęte jest także przyszłe postępowanie administracyjne w sprawie.

W świetle powyższych rozważań za przesądzoną należy uznać kwestię niewłaściwej oceny prawnej w zaskarżonej interpretacji Ministra, iż odsetki od środków zgromadzonych na pomocniczym rachunku bankowym pod nazwą "Dobry...", utrzymywanym w związku z prowadzoną przez skarżącego działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu w sposób zryczałtowany według stawki 19%, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

W ślad za wykładnią Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartą w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie II FSK 2171/11, którą sąd orzekający w pełni podziela, należy wskazać, że zgodnie z art, 30 a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika łub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Z przepisem tym koresponduje art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podział ten znajduje potwierdzenie w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., gdzie wśród źródeł przychodu ustawodawca rozróżnił: w pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą i w pkt 7- kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Z kolei w myśl art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f. odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością są przychodem z działalności gospodarczej, a więc podlegają opodatkowaniu tak jak inne przychody z tej działalności.

Oznacza to, że zakwalifikowanie danego rachunku jako związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie skutkowało opodatkowaniem odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku jako przychodów z działalności gospodarczej. Z drugiej strony stwierdzenie braku takiego związku pociągnie za sobą uznanie ich za przychód z kapitałów i opodatkowanie tych odsetek zryczałtowanym podatkiem dochodowym od kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 30a u.p.d.o.f.

Nie ulega wątpliwości, że rachunek pomocniczy jest rachunkiem bankowym rozliczeniowym. Wynika to wprost z art. 49 Prawa bankowego, który wymienia rachunki bieżące i pomocnicze jako kategorie rachunków rozliczeniowych, obok których jako odrębną kategorię rachunków wymienia: 1) rachunki lokat terminowych; 2) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; 3) rachunki powiernicze.

Wobec powyższego rachunek pomocniczy, prowadzony przez przedsiębiorcę i służący do przechowywania środków pochodzących z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, którymi to środkami właściciel może dowolnie i w każdym czasie dysponować, jest rachunkiem utrzymywanym w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nie można ocenić w ten sposób lokaty terminowej, bowiem umieszczenie środków pieniężnych na lokacie (nawet jeżeli środki te pochodzą z działalności gospodarczej) wyłącza możliwość dysponowania nimi przez określony czas (por. wyroki NSA z dnia 1 sierpnia 2012 r., II FSK 1026/11, Lex nr 12115454 oraz II FSK 2644/10, Lex nr 1212320).

Sąd orzekający w przedmiotowej sprawie w pełni podziela stanowisko NSA, że do obsługi działalności gospodarczej może być wykorzystywany więcej, aniżeli jeden bieżący rachunek rozliczeniowy i wszystkie te rachunki będą utrzymywane w związku z prowadzoną działalnością. Nie ma więc przeszkód, by rachunki pomocnicze zakwalifikować jako rachunki, o których mowa w art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 2 czerwca 2010 r. po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 r. (data wpływu 26 marca 2013 r.) sygn. akt VIII SA/Wa 683/13 w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim stanu faktycznego, w zakresie zaliczenia przychodów z odsetek od lokat do przychodów z działalności gospodarczej uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl