IPPB1/415-53/12-2/EC - Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkodawcy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-53/12-2/EC Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 23 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będąc osobą fizyczną udzielił pożyczki spółce komandytowo-akcyjnej. W Spółce tej Wnioskodawca pełni obowiązki prezesa zarządu. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 5% w skali roku. Data spłaty całości pożyczki została określona na dzień 31 grudnia 2015 r., przy czym przewidziano możliwość wcześniejszej jej spłaty.

W chwili obecnej Wnioskodawca ma zamiar umorzyć pożyczkę. Umorzenie może dotyczyć zarówno kwoty głównej pożyczki jak i odsetek należnych od tej pożyczki, bądź też samych odsetek od pożyczki. Pożyczkobiorca jest Spółką osobową działającą w ramach grupy kapitałowej H. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań deweloperskich w obszarze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółki kwot z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki (w kwocie głównej), po stronie Pożyczkodawcy - osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Spółki kwot z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Wnioskodawcę, po stronie Pożyczkodawcy - osoby fizycznej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Pożyczkodawca - osoba fizyczna, zwalniając Spółkę z długu powstałego w wyniku udzielenia pożyczki (zarówno w części jak i w całości), nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2)

Wnioskodawca uważa również, iż nie zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu umorzenia zarówno części jak i całości odsetek od pożyczki udzielonej Spółce.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o p.d.o.f.).

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż w świetle art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o p.d.o.f. przekazanie środków finansowych o charakterze zwrotnym nie tworzy ani przychodu, ani też kosztu - zarówno w momencie ich udostępnienia, jak też zwrotu. Zdarzenie to jest zatem obojętne podatkowo, niezależnie od formy jego udokumentowania. Opodatkowaniu natomiast, co do zasady, podlega wynagrodzenie uzyskane z tytułu oddania do dyspozycji otrzymującego środki finansowe.

W tym miejscu zauważyć należy, iż w świetle art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki może być udzielona nieodpłatnie lub odpłatnie, tj. za oznaczonym wynagrodzeniem w formie odsetek.

Ponadto, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w kodeksie cywilnym: "zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje" (art. 508 Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym, umorzenie przez Pożyczkodawcę pożyczki, poprzez zawarcie umowy o zwolnieniu z długu, spowoduje wygaśnięcie istniejącego między Stronami zobowiązania. W konsekwencji, po zawarciu przedmiotowej umowy, Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty kwoty pożyczki i wypłaty Wnioskodawcy wynagrodzenia (w formie odsetek od pożyczki) wynikającego z tego dokumentu.

W opinii Wnioskodawcy, nieodpłatne umorzenie pożyczki zrealizowane na podstawie umowy zwalniającej Pożyczkobiorcę z długu wobec Pożyczkodawcy, nie spowoduje powstania przychodu po stronie Pożyczkodawcy.

Analizując przepis art. 11 ustawy o p.d.o.f., należy dojść do wniosku, iż przychodem są wszelkie uzyskane przez podatnika korzyści i przysporzenia majątkowe, za wyjątkiem przysporzeń, które ustawa o p.d.o.f. wyłącza z kategorii przychodów. Dodatkowo, zgodnie z powszechnym stanowiskiem sądów administracyjnych (m.in. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2008 r., sygn.: II FSK 25/08) wysokość tych korzyści, w dniu ich uzyskania musi być możliwa do określenia, a uzyskane przysporzenia muszą mieć charakter definitywny.

Należy zatem stwierdzić, iż w przypadku gdy po stronie podatnika w związku z realizacją danej czynności nie powstaną korzyści, nie powstanie również przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy Pożyczkodawca dobrowolnie zrezygnuje z otrzymania korzyści związanych z udzieleniem pożyczki Spółce poprzez zawarcie z Pożyczkobiorcą umowy o zwolnieniu go z długu (z tytułu udzielonej pożyczki), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu przychód do opodatkowania. Utracone w ten sposób korzyści Pożyczkodawcy nie stanowią bowiem podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W tym miejscu należy dodać, iż z zawarciem umowy zwolnienia Pożyczkobiorcy z długu, nie będą związane jakiekolwiek dodatkowe korzyści po stronie Pożyczkodawcy. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zatem przychód, który mógłby podlegać opodatkowaniu

Wnioskodawca wskazał, iż podobne stanowisko przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji (sygn. IPPB1/415-374/11-2/EC) z dnia 1 lipca 2011 r., w której stwierdził, iż: "w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozpoznaje się przychodu w postaci utraconych korzyści, np. umorzonych pożyczek lub odsetek od pożyczki. W związku z powyższym umorzenie części lub całości kwot pożyczek oraz części lub całości odsetek nie będzie wywoływało skutków podatkowych u pożyczkodawcy, a zatem umorzone pożyczki oraz odsetki od pożyczki nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy przychodu".

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż umorzenie kwoty pożyczki (zarówno w części jak i w całości) udzielonej przez Pożyczkodawcę Spółce nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym po stronie Pożyczkodawcy. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie także przychód podlegający opodatkowaniu w przypadku umorzenia części lub całości odsetek od pożyczki.

Powyższe miałoby miejsce jedynie w przypadku spłaty odsetek od pożyczki przez Pożyczkobiorcę (wypłaty wynagrodzenia odsetkowego na rzecz Pożyczkodawcy). Natomiast umorzenie pożyczki (poprzez umowne zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty pożyczki wraz z odsetkami) nie spowoduje po stronie Pożyczkodawcy powstania korzyści, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca zwraca się o uznanie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl