IPPB1/415-523/08-7/TS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-523/08-7/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i zakwalifikowanej jako towar - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i zakwalifikowanej jako towar.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest obecnie wspólnikiem spółki P...Spółka Jawna. W związku z reorganizacją P. Spółka Jawna (dalej: "Spółka"), wspólnicy tej spółki, w tym Wnioskodawczyni, rozważają powołanie przez Spółkę nowego podmiotu działającego w formie prawnej spółki jawnej ("Spółka Jawna"), do której Spółka wniesie wkład rzeczowy w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem, który może być wykorzystywany na cele biurowe lub mieszkalne ("Nieruchomości") bądź w przyszłości sprzedany przez Spółkę Jawną. Inni wspólnicy Spółki Jawnej wniosą wkłady pieniężne.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni podała, iż opisany w stanie faktycznym budynek jest budynkiem niemieszkalnym, zaś "Spółka Jawna" będzie prowadziła działalność w zakresie inwestycji w nieruchomości i w tym zakresie nie jest wykluczona działalność w zakresie budowy i sprzedaży obiektów/lokali/budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka Jawna będzie prowadzić księgi rachunkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przyszłej sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Jawną Wnioskodawczyni, w proporcji do posiadanego udziału w przychodach i kosztach uzyskania przychodów Spółki Jawnej, będzie obowiązany do opodatkowania dochodu ustalonego jako nadwyżka ceny sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Jawną ponad wartość Nieruchomości na dzień aportu do Spółki Jawnej ustaloną w umowie Spółki Jawnej i wykazaną w księgach Spółki Jawnej.

Niniejsza interpretacja dotyczy części pytania Wnioskodawcy w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i zakwalifikowanej jako towar. Część pytania Wnioskodawczyni w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych będzie przedmiotem odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Jeżeli w związku z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Jawną Nieruchomość wniesiona aportem do Spółki Jawnej nie zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych, ale będzie traktowana jako towar handlowy przychodem wspólników Spółki Jawnej, w tym Wnioskodawczyni, również będzie cena uzyskana ze sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Jawną. Podstawa opodatkowania ustalona zostanie jako nadwyżka ceny sprzedaży Nieruchomości ponad wartość Nieruchomości ustaloną przez wspólników w umowie Spółki Jawnej na dzień jej aportu do Spółki Jawnej, nie wyższą jednak od wartości rynkowej Nieruchomości. Wnioskodawczyni będzie obowiązana do zadeklarowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz uprawniona do rozpoznania kosztu sprzedaży Nieruchomościw proporcji do udziału w zysku Spółki Jawnej.

Stanowisko Wnioskodawczyni wskazane powyżej znajduje również potwierdzenie w opublikowanych ba stronie internetowej Ministerstwa Finansów interpretacjach organów podatkowych, w tym w szczególności w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 14 marca 2007 r. (nr...), czy tez w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 26 września 2007 r. (nr...).

W rezultacie, sprzedaż nieruchomości wniesionej aportem do Spółki Jawnej będzie powodowała konieczność zadeklarowania przez Wnioskodawczynię dochodu obliczonego, w proporcji do udziału Wnioskodawczyni w zyskach Spółki Jawnej, jako nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość Nieruchomości określoną w umowie Spółki Jawnej na dzień jej aportu, nie wyższa jednak od rynkowej wartości nieruchomości na dzień aportu do Spółki Jawnej. Jeżeli wspólnicy Spółki Jawnej dokonają podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Nieruchomości (budynku na niej posadowionego) przed jej sprzedażą łączna kwota tych odpisów pomniejszy dodatkowo koszt sprzedaży Nieruchomości a w rezultacie podwyższy podstawę opodatkowania dochodu wspólników, w tym Wnioskodawczyni, ze sprzedaży nieruchomości.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Z brzmienia wyżej przytoczonego przepisu wynika, iż kosztem uzyskania przez "Spółkę Jawną" przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym wniesionej aportem i zakwalifikowanej jako towar, będą koszty poniesione w celu osiągnięcia tego przychodu.

Jeżeli wniesiona aportem nieruchomość zakwalifikowana zostanie jako towar, do ustalenia wysokości dochodu z jej sprzedaży nie będą miały zastosowania przepisy art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczą one składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej.

Towar z definicji nie jest składnikiem majątku przeznaczonym do wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej, a jest składnikiem majątku przeznaczonym do odsprzedaży.

W tym miejscu należy zauważyć, że o kwalifikacji nieruchomości do środków trwałych lub towarów winna zdecydować "Spółka Jawna". Decyzja w tym zakresie nie może mieć jednak charakteru dowolnego. Decydujące znaczenie dla kwalifikacji przedmiotowej nieruchomości powinno mieć jej przeznaczenie. Jeżeli "Spółka Jawna" zamierza nieruchomość w przyszłości sprzedać i z takim zamiarem zostanie ona do "Spółki Jawnej" wniesiona, winna być ona zakwalifikowana jako towar, zaś jeżeli nieruchomość ma być wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, winna zostać zakwalifikowana jako środek trwały.

Z przedstawionego stanu faktycznego, w części będącej przedmiotem niniejszej interpretacji, wynika, iż "Spółka Jawna" otrzyma przedmiotową nieruchomość w formie wniesienia do niej wkładu poprzez jednego ze wspólników i zakwalifikuje ją jako towar.

Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości będą koszty poniesione przez "Spółkę Jawną" w celu osiągnięcia tego przychodu.

Otrzymując nieruchomość jako wkład niepieniężny "Spółka Jawna" wprawdzie nie ponosi kosztów na nabycie nieruchomości w sensie dosłownym (nie płaci za nieruchomość, nie daje w zamian innych rzeczy). Jednakże wspólnicy, wnosząc nieruchomość do "Spółki Jawnej" tytułem wkładu niepieniężnego nie przenoszą tych składników majątkowych na spółkę pod tytułem darmym. W zamian za wniesiony do "Spółki Jawnej" wkład niepieniężny wspólnicy uzyskują bowiem pewnego rodzaju świadczenie ekwiwalentne ze strony Spółki, jakim jest prawo do udziału w zysku "Spółki Jawnej".

Z powyższego wynika, iż koszt poniesiony przez "Spółkę Jawną" będzie równy wartości wniesionego przez wspólnika wkładu.

Zgodnie z art. 25 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.

Skoro, jak zważono wyżej, koszt poniesiony przez "Spółkę Jawną" w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży nieruchomości będzie równy wartości tego wkładu (w postaci nieruchomości) wniesionego przez wspólnika, to będzie on równy wartości wniesionego wkładu (nieruchomości) określonej w umowie spółki.

Wnioskodawczyni będzie obowiązana do zadeklarowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz uprawniona do rozpoznania kosztu sprzedaży nieruchomościw proporcji do udziału w zysku Spółki Jawnej (uzyskiwanego za pośrednictwem P...).

Reasumując, dochodem ze zbycia przez "Spółkę Jawną" nieruchomości wniesionej do niej w formie wkładu niepieniężnego, będzie różnica pomiędzy uzyskanym ze sprzedaży przychodem pomniejszonym o należny podatek od towarów i usług a wartością nieruchomości wniesionej aportem ustaloną przez wspólników w umowie spółki.

Należy zauważyć, że kosztu poniesionego w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie pomniejszy suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają jedynie środki trwałe. Skoro przedmiotowa nieruchomość zakwalifikowana zostanie jako towar nie będzie podlegała amortyzacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl