IPPB1/415-520/08-6/TS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-520/08-6/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest obecnie wspólnikiem spółki P. Spółka Jawna. W związku z reorganizacją P. Spółka Jawna (dalej: "Spółka"), wspólnicy tej spółki, w tym Wnioskodawczyni, rozważają powołanie przez Spółkę nowego podmiotu działającego w formie prawnej spółki jawnej ("Spółka Jawna"), do której Spółka wniesie wkład rzeczowy w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem, który może być wykorzystywany na cele biurowe lub mieszkalne ("Nieruchomości") bądź w przyszłości sprzedany przez Spółkę Jawną. Inni wspólnicy Spółki Jawnej wniosą wkłady pieniężne.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni podała, iż opisany w stanie faktycznym budynek jest budynkiem niemieszkalnym, zaś "Spółka Jawna" będzie prowadziła działalność w zakresie inwestycji w nieruchomości i w tym zakresie nie jest wykluczona działalność w zakresie budowy i sprzedaży obiektów/lokali/budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka Jawna będzie prowadzić księgi rachunkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przyszłej sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Jawną Wnioskodawczyni, w proporcji do posiadanego udziału w przychodach i kosztach uzyskania przychodów Spółki Jawnej, będzie obowiązany do opodatkowania dochodu ustalonego jako nadwyżka ceny sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Jawną ponad wartość Nieruchomości na dzień aportu do Spółki Jawnej ustaloną w umowie Spółki Jawnej i wykazaną w księgach Spółki Jawnej.

Niniejsza interpretacja dotyczy części pytania Wnioskodawczyni dotyczącej ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych. Część pytania Wnioskodawczyni w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i zakwalifikowanej jako towar będzie przedmiotem odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

1.

Zdaniem Wnioskodawczyni nadwyżka ceny sprzedaży Nieruchomości ponad wartość Nieruchomości określoną w umowie Spółki Jawnej na dzień aportu i wykazaną w księgach Spółki Jawnej jako wartość początkowa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód Wnioskodawczyni z uczestnictwa w Spółce Jawnej w proporcji do udziału Wnioskodawczyni w przychodach i kosztach Spółki Jawnej.

2.

Przyjmując Nieruchomość do ewidencji środków trwałych, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa Nieruchomości nabytej w drodze wkładu ustała się w księgach spółki osobowej w wysokości ustalonej przez wspólników na dzień wniesienia wkładu nie wyższą jednak od wartości rynkowej Nieruchomości z dnia wniesienia wkładu. Wspólnicy Spółki Jawnej nie nogą zatem ustalić w księgach rachunkowych Spółki Jawnej wartości początkowej Nieruchomości w wysokości przekraczającej wartość rynkową Nieruchomości na dzień aportu (wkładu).

3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Proporcjonalnie do udziału w zysku następuje również rozliczenie kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z kolei, w świetle art. 5b ust. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

4.

Ponieważ Spółka Jawna jest osobowa spółka handlową niebędącą osobą prawną przychody i koszty wynikające z działalności Spółki Jawnej, w tym także przychody ze sprzedaży Nieruchomości i koszty związane ze sprzedażą Nieruchomości będą stanowiły przychód i koszty wspólników Spółki Jawnej proporcjonalnie do ich udziału w zysku określonego w umowie Spółki Jawnej. Ponieważ Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki (będącej osobową spółką handlową), która dokonuje aportu Nieruchomości do Spółki Jawnej, przychód i koszty wynikający ze zbycia Nieruchomości w przyszłości zostaną przyporządkowane między innymi Spółce jako wspólnikowi Spółki Jawnej proporcjonalnie do udziału Spółki w zysku Spółki Jawnej określonemu w umowie Spółki Jawnej. Z kolei, przychód i koszty Spółki zostaną przyporządkowane wspólnikom Spółki w tym Wnioskodawczyni proporcjonalnie do udziału wspólników Spółki, w tym Wnioskodawczyni, w zysku Spółki.

5.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku (środka trwałego) wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia składnika majątku a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego składnika majątku.

6.

Biorąc pod uwagę istniejący stan prawny należy zatem przyjąć, że jeżeli Spółka Jawna ujawni Nieruchomość nabytą w drodze aportu w ewidencji środków trwałych powinna określić jej wartość początkową zgodnie z ustaleniami wspólników wynikającymi z umowy Spółki Jawnej, przy czym w kwocie nie wyższej niż rynkowa wartość Nieruchomości na dzień aportu. Z kolei, przy sprzedaży Nieruchomości podmiotowi trzeciemu, przychód wspólników Spółki Jawnej, w tym Wnioskodawczyni, zostanie określony jako nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość Nieruchomości ujawnioną w ewidencji środków trwałych Spółki Jawnej (nie wyższą od wartości rynkowej nieruchomości z dnia aportu do Spółki Jawnej) pomniejszoną o podatkowe odpisy amortyzacyjne od wartości budynku ulokowanego na Nieruchomości (wartość gruntu nie podlega bowiem amortyzacji podatkowej).

7.

Przedstawiony w pkt 7 powyżej sposób ustalenie podstawy opodatkowania dochodu wspólników, w tym Wnioskodawczyni, ze sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Jawną potwierdzają liczne interpretacje organów skarbowych opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a w szczególności:

a.

interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2008 r. (nr IPPB1/415-123/08-3/JB;

b.

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2007 r. (nr 1401/BP-I/006-1136/06/KS);

c.

postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 7 lipca 2006 r. (nr 1472/ROP!/423-122/219/06/DP);

d.

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z 28 września 2007 (nr PDF3/415-9/07);

e.

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z 21 września 2007 r. (nr 1438/DF2/415-73b/289/07/AZ);

f.

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrze z dnia 27 września 2007 r. (nr PD-2/415-1/2007);

g.

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 8 stycznia 2007 r. (nr PD1A/415-54/06);

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia wysokości dochodu uzyskanego przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością spółki jawnej wniesionej do niej aportem i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl