IPPB1/415-495/07-4/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-495/07-4/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do dokonania odpisów amortyzacyjnych jednorazowo - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do dokonania odpisów amortyzacyjnych jednorazowo. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej, do dnia 28 lutego 2007 r. prowadzili odrębne działalności gospodarcze. Odrębnie każde z nich rozliczało podatek dochodowy oraz podatek VAT. Z dniem 1 marca 2007 r. aktem notarialnym, zawiązali spółkę cywilną i wnieśli aportem całe swoje przedsiębiorstwa. Powstał nowy podmiot, likwidacji uległy działalności prowadzone indywidualnie. Zmienił się charakter łączącej współmałżonków własności - ze współwłasności majątkowej małżeńskiej, na współwłasność łączną spółki cywilnej. Spółka jest płatnikiem podatku VAT, posiada własny NIP, Regon, zmianie uległy wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wspólników. W listopadzie 2007 r. Spółka dokonała zakupu środka trwałego i jako nowy podmiot dokonała jednorazowej amortyzacji na mocy obowiązujących od stycznia 2007 r. przepisów, zawartych w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Resort finansów pismem z dn. 29 czerwca 2007 r. nr MB8/522/2007 r. wskazał, że w przypadku jednorazowej amortyzacji istotnym jest, kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, dokonywanie odpisów należy wiązać ze spółką, zarówno limit odliczeń 50 000 Euro, jak i limit sprzedaży 800 000 Euro.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z przedstawionego stanu faktycznego, spółka x-s.c. w H ul. Trzy Trasie XXX" powstała z połączenia dwóch odrębnych podmiotów (małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze) słusznie została przez nas uznana za podmiot rozpoczynający działalność w roku podatkowym, mogący skorzystać z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji (art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem Wnioskodawcy powstał nowy podmiot rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej, dla którego nie znajduje zastosowanie pkt 11 art. 22 K. spółka posiada swój NIP, Regon, jest podatnikiem podatku VAT. Wniesione aportem (akt notarialny) odrębnie prowadzone przedsiębiorstwa, zmieniły charakter własności, wynikający ze współwłasności małżeńskiej na współwłasność łączną ze spółki cywilnej. Pismo Ministra Finansów z dn. 29 czerwca 2007 r. MB 8/522/207, potwierdza takie stanowisko. Określa że limit jednorazowej amortyzacji w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, osób fizycznych należy wiązać ze spółką a nie z jej wspólnikami. Skoro tak, to w ubiegłym roku spółka nie istniała (brak możliwości ustalenia czy jest np. "małym" podatnikiem, mogącym skorzystać z odpisu). Nie jest nawet istotne ile firm podatnik prowadzi np. samodzielnie, w formie spółki cywilnej, jawnej - dla każdego z podmiotów ma prawo do jednorazowej amortyzacji. Pkt 11 art. 22k należy zdaniem Wnioskodawcy odnieść do sytuacji gdyby ten sam podatnik zakończył działalność i w ciągu dwóch lat od jej zakończenia ponownie rozpoczął działalność lub zamiennie działalność przejął współmałżonek. Natomiast w przypadku wnioskodawcy powstał nowy podmiot mający prawo skorzystać z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji jako nowy podatnik rozpoczynający działalność w roku podatkowym 2007.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Natomiast w myśl art. 22k ust. 7 powołanej ustawy podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ww. ustawy). Zatem z możliwości jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać mali podatnicy lub podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej za wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną wypełnione przesłanki określone w art. 22k ust. 11 powołanej ustawy.

Dla skorzystania z jednorazowej amortyzacji na podstawie ww. przepisów istotne jest kto nabywa środki trwałe, prowadzi ich ewidencję i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 24a ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a - 22o.

Jak wynika z powyższego przepisu, zarówno przychody, jak i koszty podatkowe ewidencjonowane są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dlatego też kryteria umożliwiające dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22k ust. 7 ww. ustawy należy badać w stosunku do każdego podmiotu, który tego odpisu chce dokonać.

Zatem, skoro jak Wnioskodawca wskazał, spółka cywilna, która powstała w marcu 2007 r. jest podmiotem "rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej", należy w tym przypadku przeanalizować opisany przez Wnioskodawcę stan faktyczny w odniesieniu do warunków zastrzeżonych przepisem art. 22 ust. 11 ww. ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zarówno podatnik, jak i jego małżonka, prowadzili indywidualną działalność gospodarczą w roku rozpoczęcia działalności przez przedmiotową spółkę cywilną. Zatem zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 22k ust. 7 tej ustawy nie będzie miał w opisywanym przypadku zastosowania.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż spółka cywilna nie ma prawa do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionego środka trwałego jako podmiot rozpoczynający działalność w roku podatkowym. Zatem stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl