IPPB1/415-468/09-2/EC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-468/09-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2009 r. (data wpływu 22 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z najmu nieruchomości przez jednego z małżonków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z najmu nieruchomości przez jednego z małżonków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz małżonką są właścicielami nieruchomości wynajmowanej na prowadzenie przedszkola. Od 1 stycznia 2009 r. zostało złożone oświadczenie o rozliczaniu się z otrzymywanych przychodów przez jednego z małżonków z tytułu wynajmu. Wnioskodawca wynajem opodatkowuje na zasadach ogólnych - książka przychodów i rozchodów.

Na wynajem tej nieruchomości została podpisana umowa najmu pomiędzy Wnioskodawcą i jego małżonką oraz z wynajmującym na prowadzenie przedszkola.

W miesiącu styczniu 2009 r. w związku ze złożeniem oświadczenia przez małżonków Wnioskodawca wprowadziła do ewidencji środków trwałych wynajmowaną nieruchomość. Ujawnienie wynajmowanej nieruchomościom 1 stycznia 2009 dało możliwość naliczania amortyzacji przez Wnioskodawcę, który rozlicza się z całości przychodów z wynajmu.

W trakcie roku 2009 Wnioskodawca z tytułu wynajmu nieruchomości na prowadzenie przedszkola przekroczy kwotę 50.000 zł uprawniającą do korzystania ze zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca i jego małżonka mieli prawo złożyć oświadczenie o opodatkowaniu się z uzyskiwanych przychodów z wynajmu przez jednego z małżonków.

2.

Czy Wnioskodawca miał prawo ująć w ewidencji środków trwałych przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów przedmiotowej nieruchomości stanowiącej przedmiot wynajmu.

3.

Czy do obrotu podatku od towarów i usług powodującego opodatkowanie stawką 22% z tytułu wynajmu na inne cele niż mieszkaniowe (prowadzenie przedszkola) wlicza się cały przychód, który jest wykazywany w podatku dochodowym od osób fizycznych przez jednego z małżonków i nie można tutaj dzielić tego przychodu pomiędzy dwóch małżonków, w sytuacji opodatkowania całości przychodów przez jednego małżonka na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pytania drugiego i trzeciego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, małżonkowie mieli prawo do opodatkowania otrzymywanych przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości przez jednego z małżonków w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku ze złożonym oświadczeniem o opodatkowaniu tych przychodów przez jednego małżonka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są m.in.: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału m.in. ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich (art. 8 ust. 3 ww. ustawy).

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy (art. 8 ust. 3 ww. ustawy)

Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu (art. 8 ust. 5 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w związku z tym, że Wnioskodawca złożył oświadczenie o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może całość przychodów pochodzących z najmu przedmiotowej nieruchomości rozliczać samodzielnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl