IPPB1/415-460/09-2/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-460/09-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu 22 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z czynnością wniesienia wkładu niepieniężnego przez komplementariusza tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z czynnością wniesienia wkładu niepieniężnego przez komplementariusza tej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jedynym komplementariuszem spółki T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. z siedzibą w W. (dalej: "S.") jest Spółka T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: Spółka z o.o."). Akcjonariuszami S. są osoby fizyczne Pan Andrzej G. i Pan Piotr T. Spółka z o.o. wniosła do S. nieruchomość tytułem podwyższenia wkładu komplementariusza w S. i przeniosła własność tej nieruchomości na S.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Spółkę z o.o. nieruchomości do S. i podwyższenie tym samym wkładu Spółki z o.o. do S. w opisanym stanie faktycznym będzie powodować powstanie po stronie akcjonariuszy S. przychodu, a tym samym czy powstanie po ich stronie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego.

Zdaniem wnioskodawcy wniesienie przez wspólnika (komplementariusza) nieruchomości do spółki komandytowo - akcyjnej i podwyższenie tym samym dotychczasowego wkładu wspólnika (komplementariusza) do tej spółki nie będzie powodowało powstania przychodu po stronie akcjonariuszy S., a tym samym nie powstanie po ich stronie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f., źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części, z zastrzeżeniem jednak treści ust. 2 tego przepisu. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia niepieniężnego wkładu do spółki. Aport nieruchomości do spółki osobowej stanowi jej odpłatne zbycie, o którym mowa w art. 10 ust. i pkt 8 lit. a) updf. Jednakże z treści art. 10 ust. 2 pkt 2 updf wynika, iż przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki. Wobec powyższego wniesienie wkładu w postaci nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej nie skutkuje powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Takie stanowisko w odniesieniu do spółki komandytowo - akcyjnej zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2008 r. (przywołany w artykule "Konsekwencje podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej", A. Pęczyk-Tofel, M.S. Tofel, Monitor podatkowy nr 12/2008).

Powyższe potwierdza także stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB3/423-8108/SD/KAN - 3279/12/07) wyrażone w odniesieniu do spółki komandytowej. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie wspólników. Z uwagi na podobną konstrukcję spółki komandytowej oraz spółki komandytowo - akcyjnej w zakresie wkładów komlementariuszy (w przypadku obu spółek odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące spółki jawnej), oraz fakt, iż obie spółki są spółkami osobowymi prawa handlowego należy uznać, że stanowisko powyższe znajdzie zastosowanie także w przedmiotowej sprawie. Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie zatem rodzić żadnych skutków podatkowych w momencie jego wniesienia, gdyż czynność ta nie generuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zwanej dalej k.s.h., spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo - akcyjna.

Spółka komandytowo - akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 k.s.h.).

Stosownie do art. 132 § 1 k.s.h. komplementariusz może wnieść wkład do spółki komandytowo-akcyjnej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze.

Z kolei art. 147 § 1 k.s.h. stanowi, iż komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ma zatem zdolność do czynności prawnej, ale nie posiada osobowości prawnej.

Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniesienie do istniejącej spółki komandytowo-akcyjnej przez jednego z jej wspólników (komandytariusza) nieruchomości celem podwyższenia wkładu stanowi zwiększenie majątku Spółki, lecz w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie generuje u pozostałych wspólników (akcjonariuszy) tej Spółki przychodu.

W szczególności zaznaczyć należy, iż ww. czynność prawna nie powoduje powstania przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy.

Przytoczony wyżej przepis nie dotyczy czynności wniesienia wkładu do spółki osobowej, bowiem wartość wnoszonego wkładu nigdy nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników spółki. Celem powstania i funkcjonowania Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, a komplementariusz może w tym celu wnieść wkład do spółki na kapitał zakładowy lub na inne fundusze.

Zatem czynność wniesienia wkładu wynika z samej istoty tworzenia i funkcjonowania takiej spółki. Tym samym brak jest podstaw do kwalifikacji tego typu zdarzenia jako przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, wniesienie do Spółki komandytowo-akcyjnej przez jednego z jej wspólników (komplementariusza) wkładu niepieniężnego w formie nieruchomości nie powoduje w momencie wniesienia tego wkładu u pozostałych wspólników (akcjonariuszy) tej Spółki, powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż czynność ta nie generuje przychodu w rozumieniu ustawy regulującej ten podatek.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla pozostałych wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. Interpretacja indywidualna wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl