IPPB1/415-439/07-2/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-439/07-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia podyplomowe przedsiębiorcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia podyplomowe przedsiębiorcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od września 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i kształtowaniem terenów zielonych w L. pod nazwą X. Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacji REGON przeważający rodzaj działalności gospodarczej stanowi działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (01.41.A). W dniu 17 października ubiegłego roku strona rozpoczęła podyplomowe studia na Międzywydziałowym Studium Podyplomowym... w K. Program studiów przewiduje zajęcia dające szeroką wiedzę z zakresu projektowania terenów zielonych (historia sztuki ogrodniczej, problemy współczesnych założeń projektowych, projektowanie konserwatorskie i inne). Przede wszystkim kładziony jest nacisk na ćwiczenia pozwalające w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę (ćwiczenia rysunku odręcznego, ćwiczenia projektowe - mała architektura ogrodowa, inwentaryzacja zieleni, ćwiczenia terenowe). Ukończenie studiów i obrona pracy dyplomowej pozwoli na zdobycie nie tylko wiedzy niezbędnej przy projektowaniu ale również uprawnień dyplomowanego projektanta terenów zieleni (czego nie posiadam po ukończeniu kierunku ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Y).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione w związku z dokształcaniem (czesne) mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem wnioskodawcy wydatki poniesione na studia (tj. czesne) stanowią koszt uzyskania przychodu ponieważ mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy oraz służą zabezpieczeniu przyszłych źródeł przychodów.

Po pierwsze strona podnosi własne kwalifikacje a tym samym jakość oferowanych usług, po drugie powiększa liczbę kontrahentów o biura projektowe i architektoniczne, dla których istotne jest solidne przygotowanie zawodowe i wykształcenie techniczne, po trzecie będzie miała możliwość uczestnictwa w przetargach (samodzielnie lub jako podwykonawca) gdzie niezbędne jest kierunkowe, specjalistyczne wykształcenie oraz posiadanie odpowiedniego dyplomu. Ponadto posiadanie ww. dyplomu pozwoli na uzyskanie uprawnień branżowych co również będzie miało przedłożenie na wyniki finansowe firmy i pozwoli zdobyć nowe zlecenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko strony w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Artykuł 23 ww. ustawy określa katalog wydatków, które nie należą do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów nie są bowiem wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Zatem, aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi być faktycznie poniesiony i spełnione winny być łącznie dwie przesłanki:

* wydatek służy osiągnięciu przychodu, czyli został poniesiony w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz

* nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu, nie uznawanym ustawowo za koszt podatkowy.

Wydatki na opłatę studiów nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do stwierdzenia, czy wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na opłacenie studiów podyplomowych może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

* czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,

* czy taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni podjęła naukę na studiach podyplomowych w zakresie projektowania terenów zielonych, w związku z czym nabywa wiedzę, która przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych i pozwoli w późniejszym okresie rozszerzyć ofertę świadczonych usług.

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony przez Stronę stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy uznać, iż wydatki na studia podyplomowe przedsiębiorcy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl