IPPB1/415-43/14-2/EC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-43/14-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2014 r. (data wpływu 16 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac rozwojowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac rozwojowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: "Spółka"). Spółka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. 09,152,1223,j.t. z późn. zm.).

Spółka rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu obejmującego opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego, w ramach, którego wykonywać będzie prace rozwojowe nad produktem leczniczym. Realizowany projekt obejmowałby fazę badawczą w ramach której opracowano by technologię produktu leczniczego i przeprowadzono wszelkie badania analityczne i kliniczne, na podstawie których możliwe będzie przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla produktu. Ta dokumentacja będzie stanowić podstawę wszczęcia procedury rejestracyjnej leku, której efektem finalnym będzie uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu.

Wnioskodawca przewiduje, że w trakcie realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace, z których znaczną część można zakwalifikować jako prace rozwojowe:

1.

wybór dostawców surowców i pozyskanie ich do badań, wybór dostawców opakowań,

2.

zaplanowanie badań, pozyskanie produktu referencyjnego,

3.

przebadanie produktu referencyjnego,

4.

badania produktu gotowego,

5.

opracowanie specyfikacji,

6.

opracowanie metod badań,

7.

wyprodukowanie serii laboratoryjnych,

8.

walidacja metod badań,

9.

wstępne badania trwałości

10.

opracowanie (nowatorskiego) opakowania produktu leczniczego

11.

walidacja procesowa,

12.

badania na zwierzętach, badania kliniczne oraz badania z zastosowaniem SPR,

13.

rozeznanie patentowe,

14.

wytworzenie serii pilotowych/produkcyjnych,

15.

badania trwałości serii/pilotowych/produkcyjnych,

16.

przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej,

17.

złożenie dokumentacji rejestracyjnej do agencji i monitorowanie procesu rejestracji.

Zasady prowadzenia poszczególnych badań klinicznych, w tym badań biorównoważności zawierają wytyczne i zalecenia europejskie, dokumentacja rejestracyjna musi być opracowana zgodnie z formatem CTD (comon technical document), na który składa się 5 modułów. Zakres informacji i układ dokumentacji rejestracyjnej musi ściśle odpowiadać określonym wymaganiom zebranym w wytycznych europejskich. Po opracowaniu całej dokumentacji rejestracyjnej i jej prawidłowym skompletowaniu, dokumentacja zostanie złożona do agencji rejestracyjnych i rozpocznie się standardowa procedura jej oceny obejmująca walidację kompletności dokumentacji jakościowej, klinicznej i przedklinicznej.

Proces ten będzie się odbywać w oparciu o przepisy ustawy prawo farmaceutyczne (Dz. U. 00.98.1017 j.t. z późn. zm.), właściwych dyrektyw i wytycznych unijnych, kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1072 j.t. z późn. zm.) oraz wewnętrznych procedur agencji rejestracyjnych.

Zdaniem wnioskodawcy, w razie zakończenia projektu sukcesem, otrzymany wynik spełniać będzie kryteria wskazane w art. 22b ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.

Spółka po pozytywnym zakończeniu projektu i dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego zamierza go wdrożyć do produkcji lub też udzielać na opracowaną technologię licencji.

Należy dodać, że zamiarem spółki i jej wspólników jest dokonanie przekształcenia spółki w spółkę komandytową, co powinno nastąpić w trakcie realizacji projektu.

Nadto, ze względu na ciągły postęp naukowo-badawczy oraz zwiększającą się konkurencję na rynku farmaceutycznym, spółka zamierza w przyszłości rozpoczynać kolejne projekty nad opracowaniem innych innowacyjnych produktów leczniczych, w ramach których wykonywać będzie prace rozwojowe nad tymi produktami leczniczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle obowiązujących przepisów, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawca może, na podstawie art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, zaliczyć wydatki, które będą ponoszone na prace rozwojowe, do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w momencie ujęcia faktury w księgach rachunkowych jako zobowiązanie, zarówno w spółce jawnej, jak i po jej przekształcenia w spółkę komandytową.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587), która weszła w życie w dniu 22 maja 2009 r., koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

1.

w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2.

jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo

3.

poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2.

Natomiast zgodnie z art. 22b ust. 2 pkt 2 amortyzacji podlegają koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności podatnika, jeżeli:

a.

produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

b.

techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

c.

z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostanąpokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniu technologii.

Zdaniem Wnioskodawcy, Ustawodawca, w celu zwiększenia innowacyjności gospodarki, poprzez zmiany wprowadzone do art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, dał podatnikom możliwość wyboru sposobu zaliczania wydatków na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od ich spodziewanego efektu, wskazuje na to użycie spójnika "albo", które oznacza alternatywę rozłączną.

Podatnik może zatem zastosować swobodnie jedno z rozwiązań, tj. uznać prace rozwojowe za koszt podatkowy:

1.

w miesiącu, w którym zostały poniesione (art. 22 ust. 7b pkt 1 ustawy o PIT) albo,

2.

począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione. w równych częściach w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, (art. 22 ust. 7b pkt 1 ustawy o PIT albo,

3.

jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone (art. 22 ust. 7b pkt 2 ustawy o PIT), albo

4.

poprzez odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT (art. 22 ust. 7b pkt 3 ustawy).

Na przedstawione powyżej rozumienie przepisu art. 22 ust. 7b ustawy o PIT wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, wprowadzającej wspomnianą wyżej zmianę ustawy o PIT w odniesieniu do prac rozwojowych (druk sejmowy nr 1662 z 2009 r.) zgodnie z tym uzasadnieniem: "w wyniku proponowanych zmian ustaw podatkowych podatnicy będą mieli prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia lub jednorazowo po ich zakończeniu albo poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli podejmą decyzję o ich amortyzacji. Umożliwienie przedsiębiorcom pełnego i bieżącego rozliczania ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania może przyczynić się do istotnego wsparcia prorozwojowego."

Z powyższego jednoznacznie wynika, że zamiarem ustawodawcy było pozostawienie podatnikowi wyboru co do sposobu zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodu.

Wprowadzona zmiana do ustawy o PIT miała się więc przyczynić do istotnego wsparcia prorozwojowego.

Wnioskodawca może więc skorzystać z uprawnienia określonego w pkt 1 art. 22 ust. 7b ustawy o PIT i zaliczyć koszty prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodu, w miesiącu, w którym dokonano ujęcia tych wydatków w księgach rachunkowych jako zobowiązanie, tj. co do zasady zgodnie z datą faktury dokumentującej obciążenie powyższymi kosztami.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przyjęcie odmiennego podejścia spowodowałoby, iż nie mógłby skorzystać z wprowadzonych prorozwojowych preferencji podatkowych, co byłoby sprzeczne zarówno z wykładnią literalną jak i funkcjonalną powyższych przepisów ustawy o PIT. Zastosowanie wykładni literalnej jak i funkcjonalnej jest konieczne, ponieważ ustawodawca stanowiąc powyższe przepisy dotyczące prac rozwojowych miał na celu istotne wsparcie prorozwojowe, poprzez umożliwienie podatnikom rozliczania wydatków na prace rozwojowe bezpośrednio w kosztach podatkowych.

Przepis art. 22b ust. 2 pkt 2 będzie miał zastosowanie tylko w sytuacji, gdy podatnik wybierze jedną z opcji danej mu przepisem art. 22 ust. 7b tj. gdy będzie chciał dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych. a więc tylko wtedy gdy podatnik podejmie decyzję o rozliczaniu efektów prac rozwojowych w drodze odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, będzie musiał sprawdzić, czy zakończone prace rozwojowe wypełniają definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w tym artykule.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 7b ustawy o PIT, w kontekście treści uzasadnienia do zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wnioskodawca może zarówno jako wspólnik spółki jawnej a po przekształceniu-komandytariusz lub komplementariusz spółki komandytowej, zaliczyć wydatki poniesione na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, to jest wybrać sposób zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ust. 7b pkt 1 ustawy o PIT, niezależnie od tego, czy po zakończeniu prac rozwojowych efekt tych prac wypełni definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 22b ust. 2 pkt 2 tej ustawy i czy zakończenie prac rozwojowych nastąpi z wynikiem pozytywnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl