IPPB1/415-423/11-2/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-423/11-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieodpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki celowej spółki kapitałowej celem ich umorzenia-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieodpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki celowej spółki kapitałowej celem ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z innymi osobami fizycznymi oraz spółką osobową prawa handlowego (dalej: "spółka osobowa") zamierza zawiązać inną spółkę osobową prawa handlowego (dalej: "Spółka celowa Spółka osobowa"). Wspólnikami Spółki celowej Spółki osobowej będzie Wnioskodawca, inne osoby fizyczne oraz Spółka osobowa. Następnie, Spółka celowa Spółka osobowa zostanie przekształcona w spółkę kapitałową prawa handlowego (dalej: "Spółka celowa Spółka kapitałowa") w ramach uproszczonego przekształcenia. W rezultacie tych czynności dotychczasowi wspólnicy Spółki celowej Spółki osobowej w tym Wnioskodawca, staną się udziałowcami Spółki celowej Spółki kapitałowej.

Po przekształceniu Spółki celowej Spółki osobowej w Spółkę celową Spółkę kapitałową, Spółka osobowa (jako udziałowiec Spółki celowej Spółki kapitałowej) przedstawi swoje udziały do umorzenia nieodpłatnego. Umorzenie odbędzie się na zasadzie nabycia przez Spółkę celową Spółkę kapitałową jej udziałów własnych bez wypłaty wynagrodzenia Spółce osobowej.

Wnioskodawca pozostanie udziałowcem Spółki celowej Spółki kapitałowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę celową Spółkę kapitałową jej udziałów należących do spółki osobowej celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca pozostającego w Spółce celowej Spółce kapitałowej powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie umorzenia udziałów w Spółce celowej Spółce kapitałowej należących do Spółki osobowej, po stronie Wnioskodawcy, który pozostanie w Spółce celowej Spółce kapitałowej jako udziałowiec, nie powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 5 u.p.d.o.f. Dodać też wypada, że w związku z tymi czynnościami Spółka celowa Spółka kapitałowa nie będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym przedstawionym zdarzeniem przyszłym pozostaje w zgodzie z poglądem prawnym prezentowanym przez organy skarbowe. Jak wynika bowiem z pism organów skarbowych zarówno na gruncie przepisów u.p.d.o.f. jak i na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p."), zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W wyniku nieodpłatnego (lub za wypłatą wynagrodzenia niższego niż rynkowa wartość umarzanych udziałów) umorzenia udziałów jednego ze wspólników nie dochodzi do powstania faktycznego dochodu po stronie pozostałych wspólników spółki. Dochód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania dywidendy albo w związku ze sprzedażą posiadanych udziałów.

Do powstania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie dochodzi natomiast w momencie umorzenia udziałów należących do jednego ze wspólników. W piśmie z dnia 7 marca 2002 r. (P64/BA-821 4-34-1 5/02), Minister Finansów uznał, że umorzenie udziałów bez obniżenia kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce. W piśmie tym czytamy, iż "wobec braku wyraźnych zapisów w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także specjalnych regulacji odnoszących się do poboru podatku od dochodu z tego rodzaju przysporzenia (art. 26 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. i art. 41 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) nie można było tego przysporzenia powstałego w związku ze skupem przez spółkę akcyjną jej własnych akcji w celu ich umorzenia lub przez spółkę z o.o. jej własnych udziałów, u akcjonariuszy bądź odpowiednio u udziałowców pozostających w spółce - uznać za dochód, z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu. W przypadku "buy-backu" nie może być mowy o faktycznie uzyskanym dochodzie przez akcjonariuszy (udziałowców), których akcje (udziały) nie zostały umorzone. Oceniając zaś skutki dla udziałowców, którzy pozostali w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzić należy, że po ich stronie nie powstaje dochód do opodatkowania z tytułu umorzenia udziałów w tym celu skupionych - zarówno w przypadku, gdy umorzenie tych udziałów jest dokonanie w ciężar kapitału zakładowego, jak i bez obniżania kapitału zakładowego."

Przedmiotowe stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w innych pismach organów podatkowych, odnoszących się do tego zagadnienia (vide: pismo Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 25 maja 2007 r., nr 1472/DCP/423-12/07/PK).

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić trzeba, że umorzenie udziałów należących do niektórych wspólników spółki nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce, niezależnie od tego, czy umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego albo bez obniżania kapitału zakładowego.

Oznacza to, że w niniejszej sprawie, w momencie umorzenia udziałów w Spółce celowej Spółce kapitałowej należących do Spółki osobowej, po stronie Wnioskodawcy, który pozostanie w Spółce celowej Spółce kapitałowej jako udziałowiec, nie powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko zostało też potwierdzone w piśmie Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2009 r., IPPB3/423-389/09-2/JBM oraz w piśmie Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2010, IBPBII/2/423-5/10/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie zauważyć, iż Wnioskodawca w jednym miejscu własnego uzasadnienia prawnego wskazał na przepis art. 25 ust. 5 u.p.d.o.f.", podczas gdy w innym miejscu tego uzasadnienia wskazał przepis art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f., który ma de facto zastosowanie w niniejszej interpretacji.wspólników spółki. Dochód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania dywidendy albo w związku ze sprzedażą posiadanych udziałów.

Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl