IPPB1/415-403/14-2/MT - Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-403/14-2/MT Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (udziałów) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (udziałów) do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym (ma miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych w Polsce) zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PIT.

Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę w Unii Europejskiej (dalej: "EuCo").

Wnioskodawca planuje zbyć udziały EuCo w drodze aportu na rzecz słowackiej spółki prawa handlowego "komanditna spolocnost" z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji (dalej: "Spółka"). W zamian za zbywane udziały w EuCo, Wnioskodawcy zostanie "wypłacony" ekwiwalent w postaci udziału w zyskach Spółki.

W wyniku aportu Spółka nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w EuCo.

Spółka, do której przystąpi Wnioskodawca, będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w komanditna spolocnost przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów do spółki.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności - komplementariusza.

Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi komanditna spolocnost posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli chodzi natomiast o sposób opodatkowania, to komanditna spolocnost, jest, co do zasady, podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Inaczej mówiąc na poziomie spółki opodatkowaniu podlega część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności.

Dochód komanditna spolocnost przypadający na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników jako dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku więc przystąpienia do Spółki w charakterze komplementariusza dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, a podatnikiem z lego tytułu na Słowacji będzie nie Spółka tylko Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy zbycie w drodze aportu udziałów spółki kapitałowej mającej siedzibę w Unii Europejskiej na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie w drodze aportu udziałów spółki kapitałowej mającej siedzibę w Unii Europejskiej na rzecz słowackiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy o PIT przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 13 ust. 1 UPO - zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 UPO)

Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, barek lub statków powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 3 UPO).

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 UPO),

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy.

W związku z tym należy uznać, iż w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji EuCo do Spółki dochodzi do odpłatnego zbycia praw, będących przedmiotem aportu i w związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 13 UPO. Uzyskany przychód będzie więc podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Niezależnie jednak od powyższego należy wskazać, iż w takim przypadku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tak jak zostało wskazane w stanie faktycznym, zgodnie ze słowackim ustawodawstwem podatkowym dochód komanditna spolocnost przypadający na komplementariusza (a takim wspólnikiem ma zostać Wnioskodawca) nie podlega opodatkowaniu na poziomie spółki (na poziomie spółki opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód przypadający na komandytariuszy).

Powyższe stanowisko poparte również zostało przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB1/415-95/11-6/KS: "Konsekwencją powyższego jest konieczność zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia własności rzeczy lub praw będących przedmiotem wkładu do odpowiedniego źródła przychodów. Źródło to uzależnione będzie natomiast od charakteru i związku przedmiotu wniesienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą. Niezależnie jednak od źródła, do jakiego zaliczyć należy przychody z tytułu przeniesienia prawa własności rzeczy lub praw, przychód ten podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania na mocy, obowiązującego od i stycznia 2011 r. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w wyniku wskazanej we wniosku czynności prawnej dojdzie do odpłatnego zbycia na rzecz tej Spółki składników majątku będących przedmiotem wniesienia. W konsekwencji po stronie Wnioskodawczyni wystąpi przychód te rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię te związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, te świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2012 r. sygn. IPPB1/415-1084/12-2/KS: "wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditna spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. IPPB1/415-313/13-3/IF, w której za prawidłowe zostało uznane stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: "(...) wniesienie do Spółki Aportem udziałów posiadanych w CypCo nie skutkuje dla Niego powstaniem zobowiązania w podatku dochodowym w Polsce. Dochody osiągane przez Spółkę, podobnie jak w przypadku dochodów uzyskanych za pośrednictwem polskiej spółki osobowej, będą dochodem tychże wspólników (Wnioskodawcy), a nie Spółki. Spółka nie będzie zatem podatnikiem podatku dochodowego w zakresie dochodów przypadających Wnioskodawcy. W świetle powyższego należy uznać, iż Spółka jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 Ustawy PIT, gdyż w zakresie dochodów przypadających Wnioskodawcy, Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego. W konsekwencji, należy uznać że dla Wnioskodawcy z tytułu wniesienia Aportem do Spółki udziałów w CypCo powstanie przychód, który będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na odstawie art. 2 i ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT. "

Podsumowując powyższe, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej mającej siedzibę na Słowacji będzie operacją neutralną w Polsce na gruncie ustawy o PIT. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę będzie bowiem podlegał zwolnieniu z opodatkowania PIT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Płocku Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl