Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-398/09-4/ES
Zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nabytych w drodze dziedziczenia oraz spłaty pozostałych spadkobierców.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 29 maja 2009 r.) oraz piśmie (data nadania 25 lipca 2009 r., data wpływu 27 lipca 2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-398/09-2/ES z dnia 22 lipca 2009 r. (data nadania 22 lipca 2009 r., data doręczenia 24 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia z dnia 6 marca 1986 r. mama Wnioskodawczyni nabyła spadek po swoim mężu (ojcu Wnioskodawczyni) zmarłym w dniu 5 marca 1985 r. W skład majątku wchodziło gospodarstwo rolne położone we wsi J. Oprócz mamy Wnioskodawczyni odziedziczyła po swoim ojcu 1/3 połowy gospodarstwa. Dnia 15 października 1988 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny odbyła się sprawa spadkowa, dotycząca spadku po zmarłej w dniu 17 marca 1987 r. mamie. Wtedy zgodnie ze spadkiem Wnioskodawczyni nabyła 1/3 części należnej mamie po śmierci ojca. Właścicielem części gospodarstwa Wnioskodawczyni stała się w 1986 r., a następnie w 1988 r., które prowadziła wraz z mężem i prowadzi do chwili obecnej.

Dnia 18 marca 2009 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział Cywilny Wnioskodawczyni dokonała spłaty wszystkich osób zgodnie ze spadkiem i stała się właścicielem całego gospodarstwa. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać część ziemi.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 lipca 2009 r. Nr IPPB1/415-398/09-2/ES Wnioskodawczyni uzupełniła, iż zbywane grunty stanowią gospodarstwo rolne (obszar powyżej 1 ha). Wskazała również, iż grunty wskutek sprzedaży nie utracą charakteru rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie płaciła podatek dochodowy po sprzedaży ziemi...

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powinna płacić podatku ponieważ pierwszy spadek nabyła w roku 1986, natomiast drugi w roku 1988.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, aczkolwiek uzasadnienie prawne wydanej interpretacji jest odmienne od uzasadnienia przedstawionego we wniosku.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

1.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

2.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

3.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

*

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 5 marca 1985 r. zmarł ojciec wnioskodawczyni, a jej matka zmarła w dniu 17 marca 1987 r.

W spadku po rodzicach wnioskodawczyni nabyła udział w wysokości 1/3 połowy gospodarstwa oraz 1/3 części gospodarstwa należnej mamie po śmierci ojca (razem 4/9 gospodarstwa).

W dniu 18 marca 2009 r. został przeprowadzony dział spadku, w wyniku którego wnioskodawczyni stała się wyłączną właścicielką przedmiotowego gospodarstwa rolnego, z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że udziały w nieruchomości, zostały nabyte w różnym czasie i w różny sposób:

*

udział w gospodarstwie rolnym nabyto odpowiednio - w 1985 r. i 1987 r. - w dniu śmierci rodziców,

*

pozostałą część gospodarstwa rolnego nabyto od innych spadkobierców w zamian za spłatę w wyniku działu spadku w dniu 18 marca 2009 r.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku, poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami uprawnionymi wyłącznie względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu spadku przedmiot wspólności.

Za datę nabycia nieruchomości, w przypadku gdy była ona przedmiotem działu spadku uważa się datę, w której dokonano przeniesienia własności nieruchomości lub udziału w nieruchomości na nowego właściciela. Jeżeli w wyniku działu spadku takiej nieruchomości udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział posiadany uprzednio w spadku, to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności.

Nabycie nieruchomości i praw majątkowych w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział spadkowy nie stanowi nabycia w drodze spadku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem przychody uzyskane ze sprzedaży w tej części przedmiotowej nieruchomości nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W konsekwencji należny jest podatek dochodowy. Jednakże należny jest nie od całości osiągniętego przychodu, lecz od nadwyżki (różnicy) pomiędzy wartością nieruchomości i praw majątkowych należnych z tytułu działu spadku, a należnością przypadającą z tytułu spadku.

Podkreślić zatem należy, iż nabycie w drodze działu spadku nie jest tożsame z nabyciem w drodze spadku.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w wyniku działu spadku obejmującego część spadku znaną na chwilę podziału, wnioskodawczyni otrzymała całe gospodarstwo rolne z obowiązkiem spłaty innych spadkobierców.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić że:

*

przychód ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego mieszczącego się w udziale jaki Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku odpowiednio w 1985 r. i 1987 r. nie jest źródłem przychodu, gdyż zbycie nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie.

*

przychód ze sprzedaży pozostałej części tego gospodarstwa przekraczającej udział w spadku po rodzicach, jaki nabyła wnioskodawczyni pierwotnie (jako że datą nabycia tej nieruchomości w części przekraczającej udział nabyty w spadku jest data działu spadku, czyli dzień 18 marca 2009 r.) podlega generalnie opodatkowaniu, chyba że zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28.

Ponadto wyjaśnia się, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia gruntów rolnych. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że ustawodawca uzależnił zwolnienie przychodu ze sprzedaży gruntów rolnych od następujących przesłanek:

1.

przychód musi zostać uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

2.

przychód ten nie może zostać uzyskany ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

O fakcie, czy dane grunty utraciły w wyniku ich sprzedaży charakter rolny decyduje cel ich nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Nie przesądza zatem o tym wyłącznie oświadczenie kupującego czy treść planu zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadzona uchwałą rady gminy, bowiem organy podatkowe rozstrzygające prawo podatnika do zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży, biorą pod uwagę wszystkie okoliczności związane z daną transakcją.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawczynię, o ile spełnione będą dwie podstawowe przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania, wówczas przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, stanowiących grunty rolne, wolny będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego opisanego w uzupełnieniu do wniosku wynika, iż będący przedmiotem sprzedaży grunt stanowi część gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Wnioskodawczyni wskazała, że grunty wskutek sprzedaży nie utracą charakteru rolnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ podatkowy stwierdza, że o ile faktycznie zbywana część gospodarstwa rolnego nie utraci swego charakteru to przychód ze sprzedaży tej części gospodarstwa rolnego będzie korzystał z ww. zwolnienia od podatku dochodowego.

Jeżeli natomiast nastąpi utrata rolnego charakteru zbywanej nieruchomości to w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 28 i art. 30e ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż tej części gospodarstwa, która została nabyta w drodze działu spadku w 2009 r. stanowić będzie źródło przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.

Do wniosku został dołączony plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Końcowo zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy w związku ze sprzedażą gospodarstwo rolne utraci charakter rolny. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl