Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-398/08-4/PJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej opodatkowania przychodów otrzymanych w związku ze zwrotem wkładów w likwidowanej spółce osobowej jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 1 lipca 2008 r., data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2008 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr IPPB1/415-398/08-2PJ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów otrzymanych w związku ze zwrotem wkładów w likwidowanej spółce osobowej i wniesienia aportu do spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Dwaj wspólnicy spółki cywilnej kilkanaście lat temu nabyli nieruchomość zabudowaną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nabycie nastąpiło aktem notarialnym, w którym jedynymi nabywcami byli wspólnicy spółki (nie uwidoczniono żon wspólników), w ramach współwłasności łącznej spółki cywilnej. Nabyli tę nieruchomość z wypracowanych zysków spółki. W obecnej chwili postanowili zlikwidować spółkę i dokonać zniesienia współwłasności łącznej nieruchomości i przenieść własność po połowie na każdego wspólnika tak jak wynoszą udziały wspólników spółki. Wspólnicy zgodnie oświadczają, że ich udziały są równe i w ramach swojego udziału nic ponadto, chcą przeprowadzić podział pomiędzy wspólnikami dokonując zniesienia współwłasności łącznej. Spółka w obecnej chwili nie posiada innych towarów, wyposażenia czy środków trwałych. Po podziale wspólnicy chcieliby wnieść aportem swoją część nieruchomości do spółek działających już w innych składach osobowych (skład spółki - jeden ze wspólników i jego żona).

W piśmie uzupełniającym z dnia 1 lipca 2008 r. podano, iż wspólnicy tworząc spółkę cywilną wnieśli po 15.000 zł wkładu. Natomiast całkowita wartość nieruchomości nabytej przez spółkę cywilną obecnie wynosi około 200.000 zł. Wnioskodawca po zniesieniu współwłasności łącznej natychmiast wniesie swoją część nieruchomości do istniejącej już spółki cywilnej. Spółka do której będzie wniesiony aport w postaci części nieruchomości jest spółką cywilną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości zakupionej przez wspólników spółki cywilnej, po likwidacji spółki, spowoduje konieczność zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z przychodu z praw majątkowych, jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości, a wartością wniesionych udziałów do spółki cywilnej, tzn. podatku od różnicy pomiędzy wartością nieruchomości po zniesieniu współwłasności, a wartością wniesionych udziałów do spółki cywilnej.

2.

Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych spowoduje wniesienie aportem nieruchomości powstałej w wyniku zniesienia współwłasności przez wspólników do spółki już istniejącej.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Pana w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wspólnicy ponosząc koszty zakupu nieruchomości za własne wypracowane fundusze, od których został już odprowadzony podatek dochodowy, nie powinni ponownie opodatkowywać dochodu z praw majątkowych. Podział nieruchomości powodujący zniesienie współwłasności łącznej nie skutkuje opodatkowaniem, ponieważ w przeciwnym wypadku nastąpiłoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Kwestię sposobu wzajemnych rozliczeń w związku z likwidacją spółki normują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 875 § 2 ustawy k.c. z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. W myśl art. 871 § 1 tej ustawy, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia.

Rozwiązanie spółki cywilnej wiąże się z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim wspólnicy spółki są zobowiązani do ustalenia przypadającego na każdego wspólnika udziału kapitałowego. W związku z dokonaniem likwidacji spółki cywilnej i podziałem majątku spółki oraz zwrotem wkładów, każdy ze wspólników powinien rozliczyć z podatku dochodowego otrzymane należności, bowiem na wspólnikach spółki ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólnicy spółki cywilnej są opodatkowani w stosunku do udziału w dochodzie. Stosownie, bowiem do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w spółce cywilnej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. W przypadku rozwiązania spółki cywilnej udział wspólników w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnicy uczestniczyli w zyskach spółki.

W konsekwencji każdy ze wspólników oblicza odrębnie dochód z udziału w spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza podatek dochodowy.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach współwłasności łącznej spółki cywilnej wspólnicy nabyli przedmiotową nieruchomość z wypracowanych zysków spółki, a w obecnej chwili postanowili zlikwidować spółkę i dokonać zniesienia współwłasności łącznej nieruchomości i przenieść własność po połowie na każdego wspólnika tak jak wynoszą udziały wspólników spółki. Wspólnicy tworząc spółkę cywilną wnieśli po 15.000 zł wkładu, natomiast całkowita wartość nieruchomości nabytej przez spółkę cywilną obecnie wynosi około 200.000 zł.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od opodatkowania są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W konsekwencji wkład zwrócony wspólnikowi w związku z likwidacją spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy - do wysokości, w jakiej został do tej spółki wniesiony, w przedmiotowej sprawie do wysokości 15.000 złotych.

Natomiast różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego obejmującego udział wspólnika we współwłasności nieruchomości, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia w tym zakresie jest czy otrzymany przez wspólnika spółki dochód był opodatkowany "w czasie jej trwania". Przychód z tytułu otrzymanego udziału kapitałowego, ponad wartość zwolnioną od opodatkowania należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c). W myśl przepisu art. 18 ustawy o podatku od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, iż posługują się terminem "prawa majątkowe", nie definiują tego pojęcia. Wobec tego zasadnym jest przyjąć, iż prawo majątkowe to najogólniej rzecz biorąc prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Jest to uprawnienie określonego podmiotu, które związane jest z jego majątkiem. Wyliczenie w przepisie art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych praw majątkowych, z których przychody podlegają opodatkowaniu, nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem "w szczególności". Skoro zatem katalog przychodów z praw majątkowych ma charakter otwarty, to uprawnionym jest zaliczenie do niego także innych praw majątkowych literalnie nie wymienionych w tym przepisie.

Wobec tego, w wyniku zwrotu udziału kapitałowego na rzecz wspólnika likwidowanej spółki cywilnej, (ponad kwotę zwróconego wkładu) dla wspólnika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, którego źródłem są prawa majątkowe przysługujące wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w tej spółce.

Reasumując należy stwierdzić, iż w wyniku zwrotu udziału kapitałowego obejmującego współwłasność nieruchomości na rzecz wspólnika likwidowanej spółki cywilnej, (ponad kwotę zwróconego wkładu - tj. ponad 15.000 zł) dla wspólnika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, którego źródłem są prawa majątkowe przysługujące wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w tej spółce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w złożonym w dniu 7 kwietnia 2008 r. wniosku uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2008 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki cywilnej.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez pozostałych wspólników możliwe jest poprzez złożenie przez nich wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl