Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-346/09-2/AG
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu udzielonych pożyczek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2009 r. (data wpływu 11 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu udzielonych pożyczek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu udzielonych pożyczek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący jednym z udziałowców spółki komandytowej, przekształconej (bezpośrednio, jako wspólnik, oraz pośrednio, poprzez inną spółkę komandytową, której jest wspólnikiem i która jest wspólnikiem spółki komandytowej przekształconej), która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, planuje dokonanie na rzecz swojej żony darowizn. Przedmiotem darowizn będą wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych, których wnioskodawca udzielił spółce z o. o., przed przekształceniem w spółkę komandytową przekształconą, wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów. Po dokonaniu darowizny żona wnioskodawcy stanie się wierzycielem spółki komandytowej przekształconej z tytułu udzielonych pożyczek oraz należnych, ale niewypłaconych odsetek. Pomiędzy wnioskodawcą i żoną istnieje rozdzielność majątkowa od początku istnienia związku małżeńskiego. Wnioskodawca udzielił pożyczek z majątku odrębnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone w przyszłości odsetki od pożyczek, których udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem, wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów przed przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w części, jaka będzie przypadać na udział procentowy, jaki wnioskodawca będzie miał w zysku spółki komandytowej przekształconej...

Zdaniem wnioskodawcy będzie on mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone w przyszłości odsetki od pożyczek, których udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem, wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów przed przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w części, jaka będzie przypadać na udział procentowy, jaki wnioskodawca będzie miał w zysku spółki komandytowej przekształconej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Skutki podatkowe przekształcenia spółek zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W myśl art. 93a § 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Taki stan prawny pozwala stwierdzić, że proces przekształcania się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które miała spółka kapitałowa, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę komandytową.

Stosownie do przepisu art. 93a ustawy - Ordynacja podatkowa, osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Opisaną wyżej zasadę proporcjonalnego udziału stosuje się analogicznie do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, by zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatek winien spełniać następujące warunki:

*

dotyczyć działalności gospodarczej,

*

być poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

*

nie być wymienionym w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

-

(kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),

-

(kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,

b.

spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,

c.

umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów,

Natomiast stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału, włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

Jednocześnie - w myśl art. 23 ust. 1 pkt 32 tejże ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem pożyczek pieniężnych z własnego majątku. Aktualnie wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz swojej żony darowizn, których przedmiotem będą wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych, udzielonych przez wnioskodawcę spółce z o.o. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, przekształconej ze spółki z o.o. Pomiędzy wnioskodawcą i jego małżonką od początku istnienia związku małżeńskiego istnieje rozdzielność majątkowa, a wnioskodawca udzielił spółce z o.o. pożyczek ze swojego odrębnego majątku.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej spłaty na rzecz wierzyciela tj. małżonki wnioskodawcy. Stosownie do art. 8 ust. 2 w zw. z ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów wnioskodawcy będzie tylko część wydatków, określona proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl