IPPB1/415-304/07-2/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-304/07-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji w formie zaliczki z EFS - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji w formie zaliczki z EFS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która od dnia 28 marca 2007 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu biura nieruchomości.

W związku z zamiarem rozpoczęcia działalności zwróciła się do B.K. Parku Przemysłowo Technologicznego o udzielenia wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt "Własna firma - szansa na sukces II" i w dniu 14 marca 2007 r. podpisała umowę.

Ze środków własnych strona zakupiła wyposażenie do biura między innymi: laptopy, aparat fotograficzny, kopiarkę, kamerę, meble oraz dokonała remontu lokalu i opłat za serwer CBN. Koszty te strona poniosła przed otrzymaniem dotacji i zakwalifikowała je do kosztów uzyskania przychodu. Żadna z ww. pozycji nie została zakwalifikowana do środków trwałych.

W lipcu 2007 r. wpłynęła na konto wnioskodawczyni zaliczka w wysokości 80% dotacji inwestycyjnej w kwocie 15.968,74 zł oraz wsparcie pomostowe (700,00 miesięcznie) za 4 miesiące w kwocie 2.800,00 zł.

Nie jest to ostateczne rozliczenie projektu ale w związku z wątpliwościami podatkowymi wnioskodawczyni pragnie zwrócić się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie.

Wyjaśnienie kwestii czy ww. zaliczka oraz wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc stanowi przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz czy w związku z tym koszty poniesione na wyposażenie stanowią koszty uzyskania przychodu.

Wątpliwości strony wiążą się z faktem, że zaliczki nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym oraz różnych interpretacji jakie udało się stronie znaleźć.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zaliczkę w wysokości 80% dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie pomostowe należy uznać za przychód z działalności gospodarczej i z datą otrzymania na konto bankowe zaliczyć w przychody firmy, czy korzysta to ze zwolnienia z podatku dochodowego oraz czy koszty poniesione wcześniej a sfinansowane ww. dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawczyni zarówno dotacja inwestycyjna jak i wsparcie pomostowe nie stanowi przychodu i nie stanowi podstawy do opodatkowania

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

a.

bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie i zostać przekazana na podstawie, o której mowa w tym przepisie,

b.

podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Pomoc, jaką Pani otrzymała, pochodzi za środków pożyczonych z budżetu państwa na refinansowanie realizowanego programu. W związku z tym wsparcie finansowe, nie pochodzi wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej. Z tych względów do przychodów pochodzących z pomocy sfinansowanej środkami z pożyczki nie ma zastosowania zwolnienie określone cytowanym wyżej przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej.

Należy wskazać, iż w 2007 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. nowelizujące ustawę o finansach publicznych, które zmieniają zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jednakże przepis przejściowy art. 20 ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) wyraźnie przewiduje, iż znowelizowane przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Wobec tego w 2007 r. zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach NPR, w tym również Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego pozostają takie same jak w 2006 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ze środków własnych zakupiła Pani wyposażenie do biura, a koszty te poniosła Pani przed otrzymaniem dotacji. Żaden z zakupionych składników nie został zakwalifikowany do środków trwałych, a zatem wydatki te zaliczyła Pani bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Wprawdzie z powyższego przepisu wynika, że co do zasady zaliczki nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże podkreślenia wymaga okoliczność, iż ustawodawca wyraźnie wskazał, że chodzi o zaliczki na poczet dostaw towarów i usług, tymczasem w przedmiotowej sprawie dotacja przyznawana jest jako zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu "Własna firma - szansa na sukces II".

Natomiast zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

a.

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

b.

nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3.

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22d ust. 1 ww. ustawy, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy uznać, iż otrzymane przez Panią środki finansowe nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno dotacja inwestycyjna (otrzymana w wysokości 80%), jak i wsparcie pomostowe (za 4 m-ce) przeznaczone na wspomaganie prowadzonej przez Panią działalności - stosownie do postanowień art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowi przychód podatkowy - w momencie otrzymania tj. w dniu wpływu środków na rachunek bankowy.

Natomiast wydatki poczynione wcześniej na nabycie składników majątku (nie zakwalifikowanych do środków trwałych) tj.: laptopy, aparat fotograficzny, kopiarka, kamera, meble oraz remont lokalu i opłaty za serwer CBN stanowią koszt podatkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl