IPPB1/415-286/11-2/JC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-286/11-2/JC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 21 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w wyniku przejścia na Spółkę ZFŚS w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę będącego osobą fizyczną wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w wyniku przejścia na Spółkę ZFŚS w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę będącego osobą fizyczną wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dalej "Wnioskodawca"). Wnioskodawca ma zamiar wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Spółka") wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. Działanie to będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, w trybie art. 231; Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94)

W przedsiębiorstwie mającym być przedmiotem aportu, utworzony został Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej "ZFŚS"), w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 336, dalej "ustawa o ZFŚS").

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy przejście na Spółkę ZFŚS na skutek wniesienia przez Wnioskodawcę, tj. przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki, będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do Spółki w drodze aportu przedsiębiorstwa, w którym utworzony jest ZFŚŚ będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania kosztów z tytułu dokonanych na ZFŚS odpisów ani też nie powstanie u niego dodatkowy przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o ZFŚS, w razie przejścia zakładu pracy w trybie art. 231; Kodeksu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia ZFŚS, ZFŚS pracodawcy przejmującego przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania ZFŚS pracodawcy przekazującego. Jak wynika z powyższego, przejście ZFŚS w przypadku przejścia całego zakładu pracy na innego pracodawcę następuje z mocy samego prawa. Nie jest przy tym wymagane żadne działanie związane z rozliczaniem środków znajdujących się na ZFŚS u pracodawcy przekazującego zakład pracy.

Odpisy na ZFŚS, dokonane przez Wnioskodawcę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) u.p.d.o.f., stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, jeśli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów zostały wpłacone na rachunek ZFŚS. Wnioskodawca spełnił ten warunek, dlatego też prawidłowo zaliczył w koszty uzyskania przychodów odpisy na ZFŚS. Zaś na podstawie ww. art. 7 ust. 3 ustawy o ZFŚS obowiązek właściwego wykorzystania środków na ZFŚS przechodzi z mocy prawa na Spółkę, a Wnioskodawca traci w związku z tym prawo do dysponowania środkami ZFŚS.

Należy zauważyć, że w polskim prawie podatkowym obowiązuje zasada neutralności podatkowej wniesienia aportu, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wyraża się ona po pierwsze w tym, że na postawie art. 21 ust. 1 pkt 109 u.p.d.o.f., w przypadku objęcia, w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, udziałów w spółce mającej osobowość prawną nominalna wartość tych udziałów będzie wolna od podatku. Po drugie, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 u.p.d.o.f., koszt uzyskania przychodów u podmiotu, który objął udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny powstaje dopiero w momencie zbycia tych udziałów.

W przypadku uznania, iż w razie przejścia ZFŚS wraz z zakładem pracy na Spółkę, u Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy (w postaci np. skorygowania dokonanych na ZFŚS odliczeń czy też powstania przychodu), powyżej opisana zasada neutralności podatkowej wniesienia aportu zostanie zanegowana.

Z uwagi na przytoczoną argumentację Wnioskodawca przyjmuje, iż w chwili przekazania zakładu pracy wraz ze środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami ZFŚS, wszelkie rozliczenia związane z ZFŚS przechodzą na Spółkę. Wnioskodawca poprawnie dokonał zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów na ZFŚS, środki te znajdują się na rachunku ZFŚS i zgodnie z prawem zostaną przez Wnioskodawcę przekazane na nowego pracodawcę - Spółkę.

Fakt w jaki sposób Spółka będzie dysponowała otrzymanymi środkami zgromadzonymi na ZFŚS nie będzie miał już wpływu na rozliczenia dokonane przez Wnioskodawcę. Zatem skutki podatkowe niewłaściwego wykorzystania ZFŚS powstaną po stronie Spółki.

Wnioskodawca postąpi właściwie z ZFŚS gdyż na mocy ustawy o ZFŚS przekaże środki Spółce. Skoro Wnioskodawca będzie działał zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS to nie mogą u niego powstać negatywne skutki podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji Podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl