IPPB1/415-279/14-3/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-279/14-3/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma Wnioskodawcy świadczy usługi spedycji krajowej i międzynarodowej i wystawia faktury po wykonaniu usługi nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Obowiązek podatkowy następuje z chwilą zakończenia usługi czyli rozładunkiem towaru. Rozładunek jest potwierdzany dokumentem CMR, List Przewozowy, WZ. Firma otrzymuje wynagrodzenie ustalone wcześniej z kontrahentem w postaci usługi spedycyjnej przeliczonej na PLN (odbiorcy krajowi) lub w sytuacji kiedy płatność rozliczana jest w walucie obcej której wielkość przedstawiona jest w EURO (odbiorcy krajowi i międzynarodowi).

Ww. wynagrodzenie wynagrodzenie jest podstawą do opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

1. Jaki kurs EURO należy przyjąć do przeliczania kwoty usługi spedycyjnej z EURO na PLN w sytuacji kiedy przychód powstaje w momencie wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakończenia usługi.

2. Czy kurs EURO z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (wg. ustawy o podatku dochodowym), czy kurs EURO z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (wg. ustawy o VAT).

3. Według którego kursu ma być wystawiona faktura i jaki kurs EURO ma widnieć na fakturze.

Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług została udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy przeliczenie usługi spedycyjnej z EURO na PLN w sytuacji kiedy rozliczenie z kontrahentem odbywa się w walucie polskiej powinno odbywać się wg. kursu ustalonego z kontrahentem. Możliwe jest wtedy przyjęcie dowolnego kursu tj. kursu z dnia załadunku, lub kursu z dnia rozładunku.

Według Wnioskodawcy w sytuacji kiedy rozliczenie z kontrahentem odbywa się w walucie obcej to przeliczenie usługi spedycyjnej z EURO na PLN będzie podstawą opodatkowania:

* dla potrzeb podatku PIT usługa powinna być rozliczana wg. kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury,

* dla potrzeb podatku VAT powinna być rozliczana wg. kursu z dnia poprzedzającego dzień wykonania usługi.

Kwota Podatku VAT powinna być w ww. sytuacji przedstawiona w fakturze w EURO i PLN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Rozliczenia podatkowe podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywane są w walucie polskiej. Z tego względu, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zawiera unormowania dotyczące zasad ujmowania - dla celów podatkowych - uzyskanych przychodów w walucie obcej (art. 11a ust. 1) oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w walucie obcej (art. 11a ust. 2), tj. sposobu przeliczenia tych wartości na złote.

Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) - w myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Artykuł 14 ust. 1c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co do zasady, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

A zatem przychód powstaje - co do zasady - w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Powołane regulacje wskazują zatem na konieczność zastosowania - dla celów przeliczenia na złote przychodów uzyskanych w walucie obcej - kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przy czym, co istotne w niniejszej sprawie, zasada wyrażona w przepisie art. 11a ust. 1 dotyczy przychodów wyrażonych w walutach obcych.

W sytuacji gdy przychód został wyrażony w walucie obcej podatnik zobowiązany jest przychód ten przeliczyć według kursu średniego tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu tj. wykonania usługi.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, że winien to być kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl