Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-23/09-2/JB
Deklaracja PIT w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2009 r. (data wpływu 12 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, w zakresie:

*

pytania oznaczonego we wniosku Nr: 1, 3, 4 i 5 - jest prawidłowe,

*

pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 w części dotyczącej możliwości dokonania usługi sprzedaży detalicznej art. nieżywnościowymi na rzecz wszystkich klientów (ludność-pozostali) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowana w formie karty podatkowej.

Działalność polegać będzie na świadczeniu usług w zakresie handlu detalicznego art. nieżywnościowymi (przemysłowymi). Z obrotu wyłączone będą: paliwa silnikowe, środki transportu samochodowego, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, ciągniki rolnicze i motocykle oraz inne towary jeżeli ich obrót podlega koncesjonowaniu. Handel detaliczny zaklasyfikowany jest w Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) wprowadzonej Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sekcji G Dział 47.

Wnioskodawca zamierza prowadzić usługi handlu detalicznego zdefiniowane w tej sekcji i w tym dziale jako klasa G. 47.9 (podklasa 47.91) - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet.

Ofertę dostępnych towarów Wnioskodawca przedstawiał będzie w Internecie na własnej stronie WWW. oraz reklamował ją rozpowszechniając katalogi, broszurki, ulotki reklamowe, a także korzystając z innych form promocji.

Zamówienia nadsyłane będą drogą telefoniczną lub przez Internet poprzez wypełnienie przez klienta formularzu zwrotnego na stronie WWW. W przypadku gdy zamówienie klienta będzie wymagało wyjaśnienia lub doprecyzowania Wnioskodawca wyśle do niego odpowiedź w formie oferty lub skontaktuje się z nim telefonicznie lub e-mail wyjaśniając kwestie techniczno-cenowe, warunki zakupu itp.

Sprzedaż towarów prowadzona będzie na rzecz wszystkich klientów, którzy będą mieli pełna dowolność w zakresie dyspozycji zakupionym towarem.

Realizacja zamówień polegała będzie na wysyłce towaru do klienta droga pocztową lub kurierską. Zapłata za towar pobierana będzie przy odbiorze lub przelewem na konto bankowe (w formie przedpłaty lub przy odbiorze).

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność jednoosobowo z pomocą małżonki i niepełnoletniego domownika. W prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza korzystać z usług specjalistycznych, świadczonych przez inne przedsiębiorstwa oraz przez osoby niezatrudnione przez stronę na umowę o pracę. Dotyczyć to będzie np. dostaw energii, usług telekomunikacyjnych, kurierskich, bankowych, doradztwa w zakresie księgowości, prawa, marketingu, techniki, informatyki-tworzenia i prowadzenia strony WWW, tłumaczeń z języków obcych.

Strona zwróci się o określenie stawki podatkowej właściwej dla miejsca wykonywania działalności, czyli miejsca odbioru zamówienia, przepakowywania towaru, zaadresowania paczki wysyłkowej, wystawienia faktury w siedzibie firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy sprzedaż detaliczna art. nieżywnościowymi (przemysłowymi) wykonywana w formie sprzedaży wysyłkowej i internetowej (dom sprzedaży wysyłkowej) należy zadeklarować do opodatkowania w formie karty podatkowej, jako usługi inne, gdzie indziej niesklasyfikowane, czy też jako usługi w zakresie handlu detalicznego art. nieżywnościowymi...

2.

Czy usługa sprzedaży detalicznej art. nieżywnościowymi może być dokonana na rzecz wszystkich klientów (ludność-pozostali) oraz czy klienci mają pełną swobodę w dysponowaniu zakupionym towarem...

3.

Czy za wyjątkiem wymienionych już w pkt 50 (opis zdarzeń przyszłych) następujących towarów tj.: paliwa silnikowe, środki transportu samochodowego, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, ciągników, motocykli oraz innych towarów objętych koncesjonowaniem istnieją inne towary nieżywnościowe (przemysłowe), których sprzedaż wyklucza podatnika z zastosowania zryczałtowanego sposobu opodatkowania z formie karty podatkowej...

4.

Czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na usługach w zakresie handlu art. nieżywnościowymi (przemysłowymi) opodatkowanej w formie karty podatkowej dopuszczalne jest korzystanie z usług specjalistycznych świadczonych przez inne przedsiębiorstwa np. dostaw energii elektrycznej, łączności telefonicznej i internetowej, usług pocztowych, kurierskich, spedycyjnych, bankowych lub przez osoby niezatrudnione na umowę o pracę (np. w zakresie doradztwa prawno-księgowego, marketingowego, techniczno-informatycznego oraz w zakresie budowy i utrzymania strony WWW, przygotowania wzorców ofert, umów i katalogów, a także tłumaczeń z jęz. obcych) dla całkowitego wykonania świadczonej usługi sprzedaży detalicznej art. nieżywnościowych (przemysłowych)...

5.

Czy dopuszczalne jest prowadzenie działalności w zakresie usług handlu detalicznego art. nieżywnościowymi (przemysłowymi) opodatkowanej w formie karty podatkowej jednoosobowo z pomocą małżonki i niepełnoletniego członka rodziny będącego domownikiem Wnioskodawcy...

Odpowiedź na pytanie 1, 3, 4 i 5 oraz pytania 2 w części dotyczącej możliwości dokonania usługi sprzedaży detalicznej art. nieżywnościowymi na rzecz wszystkich klientów stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie 2 w części dotyczącej możliwości swobodnego dysponowania zakupionym towarem przez klientów zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 opisana przez niego działalność gospodarcza podlegać będzie opodatkowaniu w formie zryczałtowanej - karta podatkową jako usługi w zakresie sprzedaży art. nieżywnościowych (przemysłowych). Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wyklucza żadnej z form opodatkowania jej w sposób zryczałtowany - kartą podatkową.

Zdaniem Wnioskodawcy wykluczeniu podlega tylko i wyłącznie obrót towarami, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

Sprzedaż prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet zakwalifikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako działalność w zakresie handlu detalicznego, a deklarowane powyżej przez Wnioskodawcę wyłączenia z obrotu niektórych artykułów wypełniają warunki zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opisany sposób komunikowania się z klientem, wysyłania (przedstawiania) ofert, zbierania zamówień oraz ich realizacja spedycją (kurierem lub pocztą) jednoznacznie wskazuje, że działalność ta jest jednym z rodzajów sprzedaży detalicznej, dlatego też Wnioskodawca uważa, iż może skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania kartą podatkową. Wnioskodawca wskazuje, iż ani on ani jego małżonka nie prowadzą działalności gospodarczej, a zgłaszaną działalność prowadzić będą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 podatnik objęty opodatkowaniem w formie zryczałtowanej - kartą podatkową w zakresie wykonywanych usług handlu detalicznego art. nieżywnościowymi (przemysłowymi) może kierować swoją ofertę do wszystkich klientów bez względu na ich formę organizacyjną, a więc na rzecz osób prywatnych, osób prawnych (w tym zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalność gospodarczą), fundacji, szkół, związków wyznaniowych oraz pozostałych.

Ustawowe ograniczenie zdaniem Wnioskodawcy co do kierowania oferty i sprzedaży usług na rzecz "ludności" dotyczy tylko i wyłącznie podatników wykonujących niektóre usługi (rzemiosła) przedstawione w tabeli Nr 1 załącznika Nr 3 do ustawy i znajdują się one w "Objaśnieniach" do tejże tabeli.

Podatnik wykonujący działalność w zakresie usług sprzedaży detalicznej artykułami nieżywnościowymi (przemysłowymi) objęty jest treścią "Objaśnień" do tabeli Nr 3 załącznika Nr 3 ustawy, w których to objaśnieniach brak ograniczeń, co do kręgu odbiorców usług sprzedaży świadczonych przez podatnika dlatego też może on sprzedawać oferowane towary na rzecz wszystkich klientów bez ograniczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 podatnik objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej wykonujący usługi sprzedaży art. nieżywnościowymi (przemysłowymi) może oferować i sprzedawać wszystkie art. nieżywnościowe (przemysłowe), za wyjątkiem tych wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy, czyli: paliw silnikowych, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników i motocykli oraz innych towarów objętych koncesjonowaniem.

Sprzedaż jakichkolwiek innych art. nieżywnościowych (przemysłowych) poza wymienionymi powyżej nie wyklucza podatnika z objęcia go zryczałtowanym sposobem opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 podatnicy korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania - karty podatkowej, mogą korzystać z usług innych przedsiębiorstw oraz osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę ale tylko w zakresie usług specjalistycznych (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Za usługi takie, zdaniem Wnioskodawcy uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące (art. 25 ust. 3 ustawy). Tak więc podatnik prowadzący działalność w zakresie usług sprzedaży detalicznej art. nieżywnościowymi (przemysłowych) może korzystać z usług innych przedsiębiorstw (np. dostawców energii elektrycznej, połączeń telekomunikacyjnych, usług kurierskich i pocztowych) oraz osób niezatrudnionych na umowę o pracę (np. w zakresie konsultacji, prawnych, marketingowych, technicznych i finansowo-księgowych, tworzenia strony WWW, przygotowania wzorców ofert, umów i katalogów, tłumaczeń z jęz. obcych), gdyż usługi te są specjalistyczne i mogą być niezbędne do pełnego wykonania usługi świadczonej przez podatnika.

Wykonanie świadczenia dla podatnika usługi specjalistycznej powinno być potwierdzone wystawioną przez przedsiębiorstwo fakturą, bądź też jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna rozliczeniem umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usługi handlu detalicznego art. nieżywnościowymi (przemysłowymi) objęty zryczałtowanym opodatkowaniem w formie karty podatkowej może korzystać podczas wykonywania tej działalności z pomocy małżonka oraz niepełnoletniego członka rodziny mieszkającego wraz z nim a osób tych zgodnie z treścią art. 25 ust. 7 nie wlicza się do liczby pracowników, przez co ich praca na rzecz Wnioskodawcy nie powoduje zwiększenia stawki podatku, dlatego też czasowa albo stała pomoc małżonka i niepełnoletniego domownika nie jest zdarzeniem, o którym Wnioskodawca musi informować Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie odpowiadającej 5-ciu zdarzeniom przyszłym, natomiast winna być uiszczona kwota odpowiadająca 1-mu zdarzeniu przyszłemu, opłata w wysokości 335 zł dokonana w dniu 2 stycznia 2009 r. będzie zwrócona, na wskazany adres do korespondencji zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl