Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-217/08-2/PJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenie dochodów łącznie z małżonkiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenie dochodów łącznie z małżonkiem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca osiąga dochody z tytułu zawartej umowy o pracę. Natomiast mąż Wnioskodawcy jest rolnikiem ryczałtowym (prowadzi gospodarstwo rolne, w zakresie którego nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług), jest jedynie płatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu posiadanego gruntu. Jedynym dochodem męża są dochody w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego z tytułu sprzedaży płodów rolnych (za które otrzymuje zapłatę od odbiorców na konto rolnicze wraz ze zryczałtowanym 5% podatkiem VAT).

Małżeństwo Wnioskodawcy trwa od 14 lipca 2001 r., przez cały rok 2007 istniała między małżonkami wspólność majątkowa. Małżonkowie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach której znalazłyby zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, bądź też przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mąż Wnioskodawcy nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej, osiąga znaczne dochody z rolnictwa, korzysta również ze zwrotu z funduszy Unii Europejskiej z tytułu zakupu ciągnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może rozliczyć swoje dochody łącznie z mężem (którego dochód wynosi zero), a tym samym skorzystać z dwóch kwot wolnych od podatku.

Czy są jakieś wielkości dochodów w rolnictwie, które nie podlegają podatkowi.

Czy Wnioskodawca nie będzie poddany odpowiedzialności karnej, gdy dokona rozliczenia łącznego z mężem.

Zdaniem Wnioskodawcy zjawisko rozliczania wraz ze współmałżonkiem jest powszechne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednakże na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8 na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26: w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Równocześnie zgodnie z art. 6 ust. 3 zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pojęcie działalności rolniczej zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl tego przepisu jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 8 wspólne opodatkowanie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków (..) mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że warunkami skorzystania z prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków są: 1) podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 2) istnienie wspólności majątkowej między małżonkami, 3) pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, 4) złożenie wniosku o łączne opodatkowanie dochodów we wspólnym zeznaniu rocznym, 5) złożenie wniosku w odpowiednim terminie, 6) do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak również przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem.

Przychody osiągane przez małżonka z działalności rolniczej, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W celu skorzystania z przysługującego prawa do łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem należy zgodne z dyspozycją art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy odnośnie możliwych konsekwencji karnych, należy podkreślić, iż skorzystanie z prawa do łącznego opodatkowania małżonków w powyższym stanie faktycznym nie wywoła skutków karno - skarbowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl