Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-216/07-3/JB
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty nagród w formie bonów towarowych z tytułu wygranych w zawodach regatowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydania nagród w formie bonów towarowych z tytułu wygranych w zawodach regatowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydania nagród w formie bonów towarowych z tytułu wygranych w zawodach regatowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest firmą produkującą łodzie żaglowe i motorowe. W celach reklamowych firma zorganizowała Regaty Żeglarskie. Do wzięcia udziału w regatach byli uprawnieni wszyscy posiadacze łodzi żaglowych D-24 z całego kraju w dowolnie przez siebie ustalonych składach osobowych. Został określony program regat określający przebieg, ilość członków załóg (włączając sternika 4 osoby), trasę oraz formę rywalizacji. Z tego tytułu zajęcie I, II i III miejsca firma ufundowała nagrody w formie bonów towarowych odpowiednio w wysokości 2200 zł, 1600 zł i 800 zł.

W uzupełnieniu do wniosku spółka w piśmie z dnia 3 grudnia 2007 r. doprecyzowała, iż na pokwitowaniach odbioru nagrody składy załóg są imienne, a odbiór nagrody w formie bonu kwitowała cała załoga składając swój podpis każdy na oddzielnej liście.

Każdy z załogantów podpisywał odbiór nagrody pomimo, że talon był jeden przeznaczony dla całej załogi wygrywającej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jak powinien postąpić płatnik, który dokonuje wypłaty nagród w formie bonów towarowych z tytułu wygranych w zawodach regatowych, jeżeli kwota nagrody przekracza 760 zł i otrzyma ją zespół składający się z czerech żeglarzy.

Zdaniem Spółki ta kategoria przychodów związana jest z przychodami otrzymywanymi przez zawodników w związku z ich uczestnictwem w rywalizacji sportowej. Otrzymane z tego tytułu wygrane zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 zalicza się do kategorii przychodów opodatkowanych w sposób szczególny, tzn. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wartość wygranych w konkursach, między innymi z dziedziny sportu, została zwolniona od podatku, jeżeli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł Z uwagi na to, że wygraną otrzymała nie osoba a zespół składający się z czterech osób, to wygrana ta będzie zwolniona od podatku. Wartość nagrody przypadająca na jednego zawodnika nie przekroczy kwoty 760 zł. Zasadę podziału wygranej zdaniem wnioskodawcy wyznacza art. 8 ustawy, zgodnie z którym przychody między innymi ze wspólnego przedsięwzięcia określa się proporcjonalnie do udziału w zysku, przyjmując jednak w przypadku braku przeciwnego dowodu, że prawa do udziału są równe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że wolne od podatku dochodowego są wygrane w konkursach, które nie są wprawdzie organizowane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W związku z powyższym wygrane w konkursach i nagrody podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu tylko wówczas, gdy nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą opodatkowania jest przychód w postaci uzyskanej nagrody, wygranej.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy jeżeli przedmiotem:

1.

wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1pkt 2

2.

świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4,

3.

świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz

* nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ustawy podatkowej płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na podstawie art. 42 ust. 1a w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym wynika, iż w zorganizowanym przez Spółkę konkursie (regatach żeglarskich) załoga składająca się z czterech żeglarzy otrzymała w formie nagrody bon towarowy, w wysokości przekraczającej 760 zł.

Bon towarowy to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub korzystania z usług. Bon nie jest towarem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do zakupu towarów na określoną wartość. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Kwota wskazana na bonie towarowym określa wartość za jaką jego posiadacz może nabyć dowolny towar u emitenta bonu.

Należy podkreślić, iż przepisy podatkowe posługują się pojęciem konkursu, chociaż nie zawierają jego definicji. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego konkurs to " przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami".

Aby zawody sportowe zostały zakwalifikowane do konkursu z dziedziny sportu, powinny przede wszystkim obejmować element rywalizacji, współzawodnictwa, a nagrody winny zostać przyznane zwycięzcom konkursu. Również ważnym jako element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Jeśli zawody sportowe spełniają warunki konkursu i są organizowane dla szerokiego kręgu zawodników z całego kraju, natomiast nagrody są przyznane zwycięzcom konkursu oraz jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760,00 zł, to nagrody te są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kategorii konkursu z dziedziny sportu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, iż nie bez znaczenia pozostaje fakt, że spółka wręczając jedną wspólną nagrodę w formie bonu towarowego dla czterech osób (zwycięzców zawodów regatowych) umieściła ich nazwiska na liście odbioru nagrody, a każdy z nich pokwitował jej odbiór składając własnoręcznie swój podpis.

Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby między tymi osobami fizycznymi zawarta była jakakolwiek umowa cywilnoprawna, z której wynikałoby, iż osoby te dokonują ustalonego między sobą podziału tej nagrody.

A zatem należy stwierdzić, iż wartość otrzymanego przez cztery osoby bonu towarowego mieści się w ich udziale dokonanym we wspólnym przedsięwzięciu i o ile kwota w wyniku podziału tej nagrody nie przekroczy 760 zł na osobę będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68, a tym samym na Spółce w związku z tym nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Podkreślić należy, iż powołany we wniosku przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl