IPPB1/415-210/10-4/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-210/10-4/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 5 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego oraz na remont mieszkania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów, prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego oraz na remont mieszkania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 18 października 2007 r. Bank... udzielił Wnioskodawczyni i jej mężowi kredytu na cele mieszkaniowe w wysokości 200.000 złotych na budowę domu jednorodzinnego w W. Od miesiąca października 2007 r. do września 2008 r. prowadzone były prace budowlane, wywiązując się z realizacji kolejnych transz bankowych wraz z rozliczeniami kredytu i odsetek. W rozliczeniu podatkowym za rok 2007 Wnioskodawczyni i jej mąż nie korzystali z ulg podatkowych wynikających z odliczeń odsetek kredytu ani spłat rat kredytowych. Bardzo wysokie nakłady na realizację budowy, szybki wzrost cen materiałów budowlanych przyczynił się do decyzji o przerwaniu, a następnie zakończeniu prac budowlanych.

W dniu 30 września 2008 r. na podstawie umowy sprzedaży nieruchomość została sprzedana za kwotę 300.000 złotych.

Sprzedana nieruchomość zabudowana była budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym. Przedmiotem sprzedaży była także działka, na której znajdowała się ta nieruchomość. Działka gruntu numer 1217/3 o powierzchni 1 498 m2; została przez Wnioskodawczynię jej męża została nabyta w dniu 10 kwietnia 2006 r. za kwotę 13.000 złotych.

Przychód ze sprzedaży pełnej nieruchomości wyniósł 300.000 zł. Zarówno Wnioskodawczyni jak i jej mąż złożyli oświadczenia w Urzędzie Skarbowym, że częściowy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony w okresie dwóch lat od dnia zbycia nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) (Oświadczenie o zamiarze wydatkowania osiągniętych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) przed dniem 1 stycznia 2007 r. objętych 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym złożone zostały w dniu 13 października 2008 r.). Jednocześnie złożone zostały w Urzędzie Skarbowym deklaracje o osiągniętych dochodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-23

W ramach umowy sprzedaży kupujący przekazali za pośrednictwem P. S. A kwotę 200.000 złotych na konto Banku..., tym samym sprzedający dokonali dyspozycji przekazania powyższej kwoty na spłatę całkowitego zadłużenia. Tak więc dnia 2 października 2008 r. kwota 200.000 złotych została przekazana na spłatę kredytu hipotecznego tj. cel określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)

Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kredyt na którego spłatę został przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego był bezwzględnie kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe, co z kolei wynika z treści umowy kredytowej. Po spłacie kredytu hipotecznego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni i jej mąż podlegali rozliczeniu podatku dochodowego w wysokości 100.000 złotych.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego mąż Wnioskodawczyni opłacił podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% od kwoty 50.000 zł na konto Urzędu Skarbowego wpłacił kwotę 4.690.00 zł.

Natomiast przychód Wnioskodawczyni w kwocie 50.000 zł został przeznaczony na remont i modernizację własnego lokalu mieszkalnego Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 9 marca 2007 r. Wnioskodawczyni nabyła prawa własnościowe do lokalu mieszkaniowego numer 30, w budynku numer 16 przy ulicy J. w W. w Spółdzielni Mieszkaniowej w W.

Pismem z dnia 6 maja 2010 r. (data wpływu 10 maja 2010 r.) Wnioskodawczyni sprecyzowała, iż złożony wniosek na druku ORD-IN jest właściwy i prosi o jego uwzględnienie. Jednocześnie Wnioskodawczyni sprecyzowała pytanie mające być przedmiotem pisemnej interpretacji jak również przestawiła własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, iż rozliczenie z wydatków poniesionych na remont mieszkania zostanie ujęte w deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-23.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji przychody ze sprzedaży domu przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe oraz remont mieszkania są zwolnione z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w myśl obowiązujących przepisów prawa podatkowego może być zwolniona ze zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot poniesionych wydatków na spłatę kredytu na cele mieszkaniowe oraz na remont mieszkania.

Zgodnie z literą prawa mogę skorzystać z powyżej cytowanych zwolnień, gdyż przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały wydatkowane nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Należy wskazać, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, w związku z czym należy odnieść się do tej definicji zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 46 § 1 tej ustawy nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W myśl art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Z wyżej wymienionych przepisów wynika zatem, że grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. W konsekwencji, budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności i własność nieruchomości gruntowej rozciąga się również na budynki, które stanowią części składowe tej nieruchomości. Za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu.

W niniejszej sprawie nabycie działki budowlanej nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2006 r., a więc w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 2 podatek od przychodu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1.

od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2.

począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lata licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości.

Z powyższego wynika, że złożenie oświadczenia w ustawowym terminie o zamiarze przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży na cele powodujące zwolnienie od podatku wyłącza możliwość wydania przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego podatnika, który takie oświadczenie złożył.

Wyłączenie to istnieje w okresie, w którym podatnik ma prawo wydać uzyskany przychód na cele preferowane zwolnieniem podatkowym.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej współwłasność obojga małżonków, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu jest odrębnie każdy z małżonków, a nie małżonkowie łącznie.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia nie znajduje zastosowania art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dochody z tego tytułu zostały wyłączone z możliwości łącznego opodatkowania.

Stosownie do art. 28 ust. 2a) zasada o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit e).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Niezbędnym zatem warunkiem do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe określone w ww. ustawie. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy wiąże też skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ogranicza możliwości wydatkowania otrzymanych środków pieniężnych na wyłącznie jeden cel określony w art. 21 ust. 1 pkt 32, w związku z tym przeznaczenie w części przychodu na cele wskazane w tym przepisie także korzysta ze zwolnienia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem w dniu 30 września 2008 r. dokonała zbycia nieruchomości tj. działki nabytej 10 kwietnia 2006 r. wraz z budynkiem mieszkalnym na niej posadowionym. W ramach umowy sprzedaży kupujący przekazali za pośrednictwem P. S. A kwotę 200 000 złotych na konto Banku..., tym samym sprzedający dokonali dyspozycji przekazania powyższej kwoty na spłatę całkowitego zadłużenia. Jednocześnie Wnioskodawczyni i jej małżonek nie korzystali z ulg podatkowych wynikających z odliczenia odsetek od kredytu ani spłat rat kredytowych.

Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został ponadto przeznaczony na remont mieszkania, którego jest właścicielką od 9 marca 2007 r.

Dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia bez znaczenia jest forma dokonania tej spłaty, tj. to czy spłaty kredytu Wnioskodawczyni i jej mąż dokonali osobiście, czy też w Ich imieniu dokonali tego nabywcy nieruchomości.

Jednocześnie dla skorzystania ze zwolnień przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na spłatę kredytu jak i wydatki mieszkaniowe muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych. Ponadto przepis art. 21 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a) ww. ustawy określa, iż art. 21 ust. 1 pkt 32 i 32 lit. a) nie ma zastosowania do podatników, jeżeli sprzedaż budynków i lokali jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika, przychód ze sprzedaży jest wydatkowany na nabycie gruntu lub udziału w gruncie, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę kredytu oraz na remont mieszkania będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl