Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu lokalu poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-167/14-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2014 r. (data wpływu 18 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I. Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegającą opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce ("Wnioskodawca"). Wnioskodawca wraz z trzema innymi osobami fizycznymi (są to dwa małżeństwa) z miejscem zamieszkania w Polsce, są wspólnikami spółki z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT w Polsce ("Spółka").

II. Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie: (i) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz (ii) wynajmu nieruchomości.

III. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości - Spółka wynajmuje trzy nieruchomości lokalowe znajdujące się w W.: (i) lokal nr 39 ("Lokal 39"), (ii) lokal nr 44 ("Lokal 44"), oraz (iii) lokal nr 49 ("Lokal 49"). Spółka jest właścicielem tych lokali. Dwie nieruchomości (tekst jedn.: Lokal 44 i Lokal 39) są wynajmowane na rzecz spółki komandytowej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, w której wspólnikami są m.in. wspólnicy Spółki ("Spółka Komandytowa"), a trzecia (Lokal 39) jest wynajmowana na rzecz osoby trzeciej.

Każdy z ww. lokali jest odrębnie organizacyjnie i finansowo zorganizowany w ramach Spółki. Wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, iż każda działalność wynajmu ww. lokali jest prowadzona w odrębny sposób, tj. odrębna własność lokali, odrębne umowy najmu, odrębne umowy na świadczenie usług obcych (np. media, prąd), odrębne liczniki - są dedykowane dla każdego z lokalu oddzielnie (każdy z lokali nie stanowi jednak oddziału Spółki). Wyodrębnienie finansowe polega na tym, iż dla każdego lokalu prowadzona jest przez Spółkę (możliwa jest) ewidencja analityczna przychodów i kosztów, pozwalająca na okresowe ustalenie wyniku finansowego prowadzonej działalności.

IV. Obecnie, Spółka planuje odpłatnie zbyć Lokal 49, który został zakupiony w 2013 r.

V. Następnie, wspólnicy Spółki planują przekształcenie Spółki w spółkę jawną z siedzibą w Polsce ("Spółka Jawna") w trybie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1030 ze zm,), ("k.s.h."). Na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę Jawną, w kapitale własnym, obok kapitału podstawowego, Spółka będzie posiadała m.in. następującą pozycję: kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych zgodnie z uchwałami wspólników zatwierdzającymi sprawozdania finansowe - w kwocie ok. 1.500.000 zł. Kapitały własne Spółki są dodatnie.

VI. W wyniku dokonanego przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną proporcja udziału w zysku spółki jawnej należna wspólnikom Spółki będzie odpowiadała proporcji ich udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem.

Cały majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się z dniem przekształcenia majątkiem spółki osobowej (spółki przekształconej), (tekst jedn.: majątkiem Spółki Jawnej).

Na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Jawną: (i) nie zostanie dokonana wypłata zysków przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do jej wspólników, (ii) kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się w całości wkładem wspólników do spółki jawnej, a (iii) niepodzielony zysk oraz pozostałe pozycje kapitałów własnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z wyjątkiem kapitału podstawowego) nie podwyższające wkładów do spółki jawnej zostaną przeniesione na kapitał zapasowy spółki jawnej. Tym samym w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz nie ulegnie zmianie majątek tej spółki. Dotychczasowa działalność gospodarcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie po przekształceniu kontynuowana przez spółkę osobową (spółkę jawną) w takim samym rodzaju i rozmiarze. Wspólnikami Spółki Jawnej będę te same osoby fizyczne, w takiej samej proporcji, które są wspólnikami Spółki.

VII. Następnie, wspólnicy Spółki (którzy staną się wspólnikami Spółki Jawnej) nie wykluczają likwidacji Spółki Jawnej. W wyniku likwidacji Spółki Jawnej, Wnioskodawca (wraz z małżonkiem) otrzyma Lokal 39; lub Lokal 44 (drugi z tych lokali przypadnie drugiemu małżeństwu, lokale te mają bowiem zbliżoną wartość), lokale te będą dalej wynajmowane na rzecz Spółki Komandytowej. Po nabyciu własności lokalu, Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik podatku VAT z tytułu wynajmu ww. lokalu, ale nie wprowadzi ww. lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Oprócz lokalu otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie wynajmował, wraz z małżonkiem, jeden lokal, również nie wprowadzony do ww. ewidencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę własności lokalu użytkowego w związku z likwidacją Spółki Jawnej, który to lokal będzie wynajmowany na rzecz Spółki Komandytowej oraz złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia w Urzędzie Skarbowym o wyborze opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, Wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychód z najmu tego lokalu, osiągany na podstawie umowy najmu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w razie wynajmu lokalu przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, czynsz zapłacony przez Spółkę Komandytową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu wynajmu Lokalu 39 oraz Lokalu 44 stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku PIT w całości dla wspólników Spółki Komandytowej (w tym również dla Wnioskodawcy) ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza.

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę własności lokalu użytkowego w związku z likwidacją Spółki Jawnej, który to lokal będzie wynajmowany na rzecz Spółki Komandytowej oraz złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia w Urzędzie Skarbowym o wyborze opodatkowania najmu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, Wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychodu z najmu tego lokalu, osiągany na podstawie umowy najmu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Zgodnie z ustawą o PIT pozarolnicza działalność gospodarcza oraz m.in. najem stanowią odrębne źródła przychodów w podatku PIT. Stosownie bowiem do przepisów ustawy o PIT, odrębnymi źródłami przychodów są: (i) określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT "pozarolnicza działalność gospodarcza" oraz (ii) określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT: "najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego tub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą".

Do przychodów z "pozarolniczej działalności gospodarczej" w rozumieniu ustawy o PIT można zaliczyć również najem nieruchomości, ale tylko na zasadach określonych w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, źródłem przychodów jest "pozarolnicza działalność gospodarcza", z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT wynika zatem, iż przychód z najmu nieruchomości jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie wtedy, gdy wynajmowane są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Natomiast, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: "osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej".

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym "osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych."

Artykuł 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, iż,.opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...) z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze".

Artykuł 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ".

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (m.in. przychody z tytułu umowy najmu) stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Zdaniem Wnioskodawcy, z ww. przepisów jednoznacznie wynika, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu wykonywanego poza działalnością gospodarczą mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów uzyskanych z wynajmu nieruchomości. Z ww. przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie wynikała żadne przeciwwskazania, aby Wnioskodawca - będąc jednocześnie wspólnikiem Spółki Komandytowej, której będzie wynajmowany Lokal 39 oraz Lokal 44 - nie mógł opłacać zryczałtowanego podatku w wg stawki 8,5%. Wnioskodawca będzie zatem mógł opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% z tytułu wynajmowania Lokalu 39 oraz Lokalu 44 na rzecz Spółki Komandytowej.

W wyniku likwidacji Spółki Jawnej, Lokal 39 oraz Lokal 44 zostaną skutecznie wycofane z działalności gospodarczej. Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, iż będzie mógł opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu wynajmowania Lokalu 39 oraz Lokalu 44 na rzecz Spółki Komandytowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z interpretacją indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dnia 28 grudnia 2011 r. (nr IPTPB1/415-230/11-2/MD):, (...) jeżeli Wnioskodawca dokona likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu, przedmiot najmu zostanie skutecznie wycofany z tej działalności, a umowa najmu zostanie zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą jako "najem prywatny", to Wnioskodawca może opodatkować przychody z tego najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, jeżeli złoży naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ".

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne również ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2012 r. (nr IBPBII/2/415-707/12/ŁCz): "Z powyższych przepisów wynika, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6, Co do zasady, możliwość dokonania wyboru w ww. zakresie, a co za tym idzie i sposobu rozliczenia przychodów z najmu. ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Jednakże wybór ten jest ograniczony istnieniem związku pomiędzy wynajmowanym składnikiem majątkowym a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajmowany składnik majątku związany jest z tą działalnością, przychód z jego wynajmu stanowi zawsze przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż kwestią istotną dla zakwalifikowania przychodów z wynajmu, do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy umowy najmu nieruchomości, z której wnioskodawczyni uzyskuje przychody będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl