IPPB1/415-1425/08-2/AG - Odsetki od pożyczek udzielonych spółce.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-1425/08-2/AG Odsetki od pożyczek udzielonych spółce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2008 r. (data wpływu 29 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu udzielonych pożyczek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu udzielonych pożyczek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, planuje dokonanie na rzecz swojej żony darowizny. Przedmiotem darowizny będą wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych, których wnioskodawca udzielił spółce z o. o., wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów. Po dokonaniu darowizny żona wnioskodawcy stanie się wierzycielem spółki z o.o. z tytułu udzielonych pożyczek oraz należnych, ale niewypłaconych odsetek. Spółka z o.o. może zostać przekształcona w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną. Obecnie wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z o.o.. Po przekształceniu wnioskodawca może być wspólnikiem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej lub też może być wspólnikiem innej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, która to spółka może być wspólnikiem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez żadnych ograniczeń, odsetki od pożyczek, których udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (po dokonaniu darowizny faktycznym pożyczkodawcą, czyli wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanie się żona wnioskodawcy), wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na udział procentowy, jaki wnioskodawca będzie miał w zysku spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem wnioskodawcy będzie on mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek, których udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (po dokonaniu darowizny faktycznym pożyczkodawcą, czyli wierzycielem spółki z o.o., stanie się żona wnioskodawcy) wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na udział procentowy, jaki wnioskodawca będzie miał w zysku spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału, włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) to należy stwierdzić, iż udzielone spółce pożyczki pochodziły z majątku wspólnego małżonków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) w czasie trwania wspólności ustawowej żaden małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać udziałem, który mu przypadnie w razie ustania wspólności.

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym, ale do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Mając na uwadze przytoczone unormowania ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stwierdzić należy iż odsetki od pożyczki udzielonej spółce z majątku wspólnego małżonków pozostają odsetkami od własnego kapitału, pomimo dokonania pomiędzy małżonkami "darowizny wierzytelności".

Zatem odsetki od takiej pożyczki, czyli od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów nie mogą być dla niego kosztem uzyskania przychodów.

Inaczej sytuacja wyglądałaby jedynie wówczas, gdyby pomiędzy małżonkami istniała rozdzielność majątkowa, a wspólnik udzieliłby pożyczki ze swego majątku odrębnego.

Podkreślić jednak należy, że również w takim wypadku wnioskodawca nie mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty odsetek od pożyczek należnych od spółki osobowej żonie wnioskodawcy jako osobie, która wstąpiła w prawa wierzyciela.

Stosownie bowiem do art. 8 ust. 2 w zw. z ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów wnioskodawcy będzie tylko część wydatków, określona proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl