IPPB1/415-137/10-4/RS - Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-137/10-4/RS Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2010 r. (data wpływu 16 lutego 2010 r.),) oraz piśmie (data nadania 2 marca 2010 r., data wpływu 5 marca 2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-137/10-2/RS z dnia 24 lutego 2010 r. (data nadania 24 lutego 2010 r., data doręczenia 1 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawiony następujący stan faktyczny:

Mama Wnioskodawczyni p. Stanisława A. zmarła 23 października 2008 r. pozostawiając spadek.

Była właścicielką:

*

odrębnej nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 47,75 m2 oraz piwnicy o powierzchni 10,73 m2 (łącznie 58,48 m2) zlokalizowanego w budynku (bloku mieszkalnym) położonym w S., wpisanego w księdze wieczystej pod numerem PLXXX/9;

*

udziału 5848/97503 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księga wieczystą o numerze PL XXX/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Według prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 17 grudnia 2008 r. spadek po zmarłej nabyły córki Anna T. i Elżbieta R. w 1/2 części każda. Nabycie spadku zostało zwolnione od podatku co ujęte zostało w zaświadczeniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 19 stycznia 2009 r.

W dniu 17 lutego 2009 r. sporządzony został akt notarialny, który stanowi, że:

*

Anna T. wszystkie swoje udziały wynoszące 1/2 odrębnej nieruchomości lokalowej podarowała swojemu synowi Robertowi T. określając wartość darowizny na kwotę 75.000,00 zł;

*

Elżbieta R. wszystkie swoje udziały wynoszące 1/2 odrębnej nieruchomości lokalowej sprzedała za cenę 75.000,00 zł. Robertowi i Elżbiecie małżonkom T.

Wnioskodawczyni dodaje, że jej siostrzeniec Robert T. wraz z żoną i dziećmi jest zameldowany i mieszka od ponad 10 lat w przedmiotowym lokalu, który Wnioskodawczyni odziedziczyła.

Według Wnioskodawczyni osiągnięty dochód ze sprzedaży spadku w kwocie 75.000,00 zł powinna opodatkować 19 % podatkiem z odpłatnego zbycia nieruchomości i rozliczyć się z niego w zeznaniu PIT-36 za 2009 r. Wnioskodawczyni od daty nabycia spadku do daty sprzedaży nie była zameldowana i nie mieszkała w S. Zdaniem Wnioskodawczyni powinna być jednak zwolniona z tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126, ponieważ pod tym adresem była zameldowana i mieszkała od dnia 8 marca 1964 r. do dnia 13 września 1978 r., co zostało potwierdzone w "Poświadczeniu o adresach i okresach zameldowania" wystawionym przez Urząd Miasta.

W dniu 23 lutego 2009 r. Wnioskodawczyni u Naczelnika Urzędu Skarbowego złożyła oświadczenie o uzyskanym dochodzie ze sprzedaży w kwocie 75.000,00 zł i dołączyła zaświadczenie potwierdzające jej zameldowanie w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz kserokopię wypisu aktu notarialnego zawierającego umowę darowizny i sprzedaży spadku.

W dniu 8 lutego 2010 r. w Urzędzie Skarbowym Wnioskodawczyni została poinformowana, że zwolnienie od podatku obejmuje tylko część mieszkalną sprzedanego spadku. Natomiast należna Wnioskodawczyni z tytułu spadku połowa z udziału 5.848/97.503 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi m.in. grunt podlega opodatkowaniu 19 % podatkiem przy odpłatnym zbyciu nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od gruntu.

2.

Jeżeli tak to w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna wyliczyć podstawę opodatkowania, od której obliczyłaby należny podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli dysponuje tylko poniższymi danymi liczbowymi

*

5.848 m2 lokal mieszkalny z piwnicą,

*

5.848/97.503 udział w nieruchomości wspólnej,

*

150.000,00 wartość całej nieruchomości (wg wyceny darowizny i sprzedaży),

*

1/2 części spadku co stanowi 29,24 m2 lokalu mieszkalnego z piwnicą,

*

1/2 część spadku co stanowi 2.924/97.503 udziału w nieruchomości wspólnej,

*

75.000,00 zł dochód uzyskany ze sprzedaży.

Wnioskodawczyni prosi o przedstawienie działania matematycznego na liczbach, którymi dysponuje.

Jednocześnie pismem z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 5 marca 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 24 lutego 2010 r. Nr IPPB1/415-137/10-2/RS Wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko do każdego zadanego pytania.

Ad. 1

Wnioskodawczyni uważa, że podatku od zbycia gruntu nie powinna płacić, ponieważ otrzymany w spadku "udział w nieruchomości wspólnej", którą stanowi między innymi grunt, jest ściśle związany z powierzchnią sprzedanego przez Wnioskodawczynię mieszkania nabytego w spadku, w którym Wnioskodawczyni mieszkała i była zameldowana na pobyt stały ponad 12 m-cy przed datą zbycia. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty zbycia uzyskując tym samym prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawczyni zwolnienie winno dotyczyć zarówno mieszkania jak i gruntu, na którym jest to mieszkanie.

Jeżeli stanowisko Wnioskodawczyni jest niesłuszne i podatek od gruntu powinna zapłacić, to musi ona określić wartość udziału w gruncie, co stanowiłoby podstawę opodatkowania.

Ad. 2.

Wnioskodawczyni uważa, że będąc w posiadaniu takich danych jak połowa udziału w nieruchomości wspólnej, tj. 2.924/97.503 pomnożona przez dochód uzyskany ze sprzedaży, tj. 75.000,00 zł dałaby podstawę opodatkowania tj. kwotę 2.249,16 zł.

Innych sposobów wyliczenia Wnioskodawczyni nie potrafi przedstawić.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8a-c) ww. ustawy do źródeł przychodów zalicza się m.in. odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 23 października 2008 r. Wnioskodawczyni nabyła po śmierci mamy w drodze spadku 1/2 część lokalu mieszkalnego z piwnicą o pow. 29,24 m2, stanowiących odrębną nieruchomość. Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 2.924/97.503 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą o numerze PL 10/00039345/6 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W lutym 2009 r. Wnioskodawczyni odziedziczony lokal został sprzedany.

Dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku, co wynika z treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jednakże wskazać należy, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres. W tej sytuacji ze zwolnienia skorzystać może podatnik, który był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym w okresie nie przypadającym bezpośrednio przed dniem zbycia, gdyż każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres. W tej sytuacji ze zwolnienia skorzystać może podatnik, który był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym w okresie nie przypadającym bezpośrednio przed dniem zbycia, gdyż każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia.

Zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy). Oznacza to, że nie złożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie powoduje brak prawa do zwolnienia. Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest bowiem, obok zameldowania na pobyt stały w zbywanym lokalu lub budynku przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zaznaczyć należy, iż na mocy przepisu art. 8 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składa się w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy. W przedmiotowej sprawie, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Wskazać należy, iż ustawodawca, konstruując przesłanki uprawniające do skorzystania z omawianej ulgi, nie użył w ww. przepisie sformułowania "nieruchomość", a posłużył się katalogiem rzeczy i praw (posiadającym walor katalogu zamkniętego), których sprzedaż objęta jest przedmiotowym zwolnieniem. Gdyby zamiarem ustawodawcy było zwolnienie przychodu ze zbycia nieruchomości, a więc gruntu wraz z położonym na nim budynkiem, to dałby temu wyraz w treści przepisu. Skoro jednak ustawodawca nie posługuje się w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) ustawy pojęciem "nieruchomość", lecz wyłącznie "lokal mieszkalny", to nie ma żadnych podstaw, aby określone tym przepisem zwolnienie rozciągać również na grunt. Jeśli zaś przepis nie przewiduje zwolnienia z opodatkowania gruntu, to przychód w części przypadającej na grunt podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego tzw. ulga meldunkowa nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym udziałem w gruncie, zwolnienie może dotyczyć po spełnieniu warunków, wyłącznie przychodu ze zbycia tego lokalu bądź udziału w nim.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w lokalu będącym przedmiotem zbycia Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały od dnia 8 marca 1964 r. do dnia 13 września 1978 r. W Urzędzie Skarbowym złożyła oświadczenie, że uzyskany aktem notarialnym dochód ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, jest wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zostały spełnione przez Wnioskodawczynię warunki dające możliwość do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Na gruncie przedmiotowej sprawy prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa), będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży udziału wynoszącego 2.924/97.503 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty odrębną księga wieczystą oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.

W sytuacji, gdy podatnik odpłatnie zbywa nieruchomość składającą się z lokalu mieszkalnego i udziału w części wspólnej nieruchomości, wyodrębnienie wartości gruntu nie powinno stanowić problemu, bowiem w sporządzonym akcie notarialnym notariusz powinien wykazać w odrębnych pozycjach powierzchnię lokalu mieszkalnego i powierzchnię przypadającej na dany lokal części wspólnej nieruchomości oraz łączną wartość nieruchomości bądź odrębnie - wartość lokalu i wartość gruntu.

W przypadku, jeżeli w akcie notarialnym nie wyszczególniono wartości lokalu mieszkalnego, gruntu oraz przypadającej na lokal części wspólnej nieruchomości, Wnioskodawczyni winna sama określić powyższe wartości stosownie do obowiązujących cen rynkowych stosowanych w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Nie ma również przeszkód, aby wyceny dokonał powołany przez Wnioskodawczynię rzeczoznawca. Istotne jest bowiem by ustalona wartość gruntu była zgodna z wartością, o której mowa w ww. art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem określenia wartości części gruntu, można wykorzystać uregulowania prawne zawarte m.in. w:

*

rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

*

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

*

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.),

związane z prowadzeniem ewidencji, określaniem i aktualizacją wartości nieruchomości gruntowych lub udziału w takim budynku.

Wydając interpretacje w trybie art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa tut. organ nie dokonuje wyliczeń należnego podatku. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie ustosunkował się do przedstawionych przez Wnioskodawczynię wyliczeń i danych.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego wyliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia udziału w części wspólnej nieruchomości nabytej w drodze spadku, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 19 % podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl