IPPB1/415-1320/13-3/IF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-1320/13-3/IF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r. r. (data wpływu 24 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie otrzymania spłaty wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie otrzymania spłaty wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.); (dalej; Ustawa PIT) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki z o.o. Ponadto, w ramach planowanych procesów restrukturyzacyjnych przewiduje się, że spółka z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną a w późniejszym czasie rozwiązana na podstawie przepisów art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1030); (dalej: k.s.h.) poprzez likwidację lub poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

W związku z rozwiązaniem spółki jawnej (ustaniem jej bytu prawnego i wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego czemu może ale nie musi - w zależności od decyzji wspólników - towarzyszyć procedura likwidacji), wspólnikom - w tym Wnioskodawcy - mogą zostać wydane aktywa posiadane przez spółkę jawną, na które składać się mogą środki pieniężne, udziały spółki kapitałowej oraz wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę z o.o. (lub spółkę jawną powstałą z przekształcenia spółki z o.o.) udziałów spółki kapitałowej.

Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki jawnej będą pochodzić z wkładów wniesionych do spółki z o.o., transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (gdy transakcja będzie realizowana przed przekształceniem) lub transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (gdy transakcja będzie realizowana po przekształceniu). W szczególności, gdy źródłem środków pieniężnych będzie transakcja realizowana przez spółkę jawną, podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to potencjalny dochód z takiej transakcji (nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania) będzie podlegał opodatkowaniu przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki jawnej.

Udziały wydawane w związku z rozwiązaniem spółki jawnej będą nabywane przez spółkę jawną albo też spółkę przekształcaną (spółkę z o.o., która zostanie następnie przekształcona w spółkę jawną).

Po rozwiązaniu spółki jawnej i wydaniu w ramach rozwiązania udziałów lub wierzytelności, możliwa jest sytuacja, w której Wnioskodawca dokona w przyszłości odpłatnego zbycia tych udziałów jak również dojdzie do spłaty na rzecz Wnioskodawcy otrzymanych wierzytelności (gotówkowo, albo w formie potrącenia z zobowiązaniami Wnioskodawcy). Obrót udziałami, papierami wartościowymi oraz wierzytelnościami będzie przedmiotem działalności gospodarczej spółki z o.o. oraz spółki przekształconej (spółki jawnej), tj. tego rodzaju działalność będzie mieściła się w przedmiocie działalności spółki określonym w umowie spółki, a ponadto, zgodnie z zamierzeniami, planowana jest realizacja - za pośrednictwem spółki - transakcji obrotu udziałami oraz wierzytelnościami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca, w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółek kapitałowych lub wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę z o.o. (lub spółkę jawną powstałą z przekształcenia spółki z o.o.) udziałów, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2. W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić przychód oraz koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółek kapitałowych otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.

3. Czy spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 3. Odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach.

Zdaniem Wnioskodawcy, spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności otrzymanej w ramach rozwiązania spółki jawnej nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spłata wierzytelności - poza określonymi wprost w Ustawie PIT przypadkami, jak chociażby tych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7 Ustawy PIT - nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wierzyciela.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy za takim stanowiskiem przemawiają chociażby wskazywane już w ramach uzasadnienia pytania 1 regulacje, zgodnie z którym otrzymanie jakichkolwiek składników majątkowych. w tym wierzytelności, w ramach rozwiązania spółki jawnej nie wiąże się z powstaniem przychodu na gruncie Ustawy PIT. Opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych może być jedynie ewentualne odpłatne zbycie składników majątkowych otrzymanych w ramach rozwiązania spółki jawnej, przy czym w takiej sytuacji dochód odpowiada różnicy miedzy wartością otrzymanego przychodu z tytułu zbycia składnika majątkowego a wydatkami poniesionymi w przeszłości przez spółkę na nabycie danego składnika majątkowego.

Jak zostało przedstawione we wniosku, w przedmiotowej sprawie możliwa jest sytuacja, w której to w związku z rozwiązaniem spółki jawnej na rzecz Wnioskodawcy wydane zostaną wierzytelności spółki jawnej wynikające z odpłatnego zbycia udziałów spółki kapitałowej. Należy mieć zatem na uwadze również fakt, że zbycie udziałów spółki kapitałowej przez spółkę z o.o. (bez względu na otrzymanie zapłaty) będzie czynnością wiążącą się z powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki z o.o. (która jest podatnikiem podatku dochodowego) bądź wspólników spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy (gdy zbycie nastąpi po przekształceniu spółki z o.o. w spółką jawną, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego). Późniejsze otrzymanie płatności z tego tytułu nie jest zdarzeniem rodzącym powstanie dochodu. W przypadku zbycia udziałów przychodem jest przychód należny z tego tytułu a nie otrzymanie płatności. Późniejsza spłata wierzytelności z tytułu zbycia udziałów nie generuje już jakichkolwiek skutków na gruncie podatku dochodowego. Gdyby przyjąć odmienną wykładnię i w związku ze spłatą wierzytelności miałby powstać przychód po stronie Wnioskodawcy, doszłoby do podwójnego rozpoznania przychodów podatkowych. Przychód podatkowy powstałby bowiem w związku ze zbyciem udziałów a następnie w związku ze spłatą wierzytelności powstałej w związku ze zbyciem udziałów. Co więcej, powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku ze spłatą wierzytelności skutkowałoby zróżnicowaniem skutków podatkowych zbycia udziałów i otrzymania zapłaty z tego tytułu przed rozwiązaniem spółki (wydanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie wiąże się z powstaniem przychodu) oraz skutków podatkowych zbycia udziałów i otrzymania zapłaty z tego tytułu po rozwiązaniu spółki, co należałoby uznać za całkowicie nieuzasadnione.

W świetle powyższego, nie powinno budzić wątpliwości, iż w przedstawionym stanie przyszłym spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu zbycia udziałów otrzymanej w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Należy przy tym zastrzec, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na Podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Płocku Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl