IPPB1/415-131/12-2/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-131/12-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2012 r. (data wpływu 10 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowej w przypadku przekazania wierzytelności wobec osób trzecich - jest prawidłowe,

* w pozostałym zakresie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowej w przypadku przekazania wierzytelności wobec osób trzecich.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiadającą status polskiego rezydenta podatkowego (dalej: "Wnioskodawca"). Wnioskodawca jest większościowym wspólnikiem w spółce A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: "Spółka").

Spółka jest właścicielem m.in.:

* nieruchomości,

* praw wieczystego użytkowania nieruchomości,

* akcji w spółkach akcyjnych,

* wierzytelności z tytułu niespłaconej pożyczki,

* udziałów w spółkach z o.o.,

* ogółów praw i obowiązków w spółkach komandytowych,

* obligacji,

* lokat bankowych,

* należności z tytułu wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet zysku,

* certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych.

W toku działalności Spółki mogą wystąpić okoliczności, które spowodują rozwiązanie lub likwidację Spółki zgodnie z treścią jej umowy oraz obowiązującymi przepisami. W takim przypadku nieruchomości zostaną sprzedane Wnioskodawcy, a zatem z perspektywy aktywów Spółki staną się wierzytelnościami wobec Wnioskodawcy o zapłatę ceny sprzedaży.

W toku likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma przypadającą na Niego zgodnie z umową Spółki część środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych pozostających w Spółce na dzień jej rozwiązania lub likwidacji.

W skład niepieniężnych składników majątkowych mogą wchodzić nabyte przez Spółkę papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 Ustawy PIT), udziały (akcje) w spółkach posiadających osobowość prawną, ogóły praw i obowiązków w spółkach komandytowych oraz wierzytelności Spółki.

W ramach otrzymanych w toku likwidacji wierzytelności Wnioskodawca może otrzymać wierzytelności Spółki wobec Niego samego. W konsekwencji dojdzie do konfuzji wzajemnych zobowiązań - zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki z wymagalnymi zobowiązaniami Spółki wobec Wnioskodawcy wynikającymi z podziału majątku likwidowanej Spółki.

Wnioskodawca rozważa późniejsze zbycie niepieniężnych składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki oraz otrzymanie zwrotu pożyczek, które jako wierzytelności przejdą na Niego w toku rozwiązania lub likwidacji.

Wnioskodawca prowadzi, a także będzie prowadził w przyszłości jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 Ustawy PIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jakie są dla Wnioskodawcy skutki likwidacji Spółki (w chwili likwidacji oraz w chwili późniejszej spłaty wierzytelności) w zakresie przekazania Wnioskodawcy wierzytelności wobec osób trzecich z tytułu pożyczek udzielonych uprzednio przez Spółkę w zakresie spłaty kapitału oraz odsetek od tych wierzytelności...,

2.

Czy ewentualny przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu otrzymanych przez Wnioskodawcę odsetek od pożyczek, które zostałyby mu przekazane w toku likwidacji Spółki, stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym, czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30e ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

w przypadku spłaty do Jego rąk kapitału pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki, Wnioskodawca w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek) nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka powinna być bowiem traktowana analogicznie jak otrzymanie środków pieniężnych w toku likwidacji spółki osobowej (art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT). Otrzymana w toku likwidacji Spółki wierzytelność z tytułu pożyczki z chwilą spłaty przekształci się bowiem w środki pieniężne. Wnioskodawca stoi natomiast na stanowisku, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będą zapłacone Wnioskodawcy (lub skapitalizowane wobec Wnioskodawcy) odsetki od takiej pożyczki.

2.

ewentualny przychód Wnioskodawcy z tytułu otrzymanych odsetek będzie stanowił przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT.

UZASADNIENIE

Ad. 1

Zgodnie z art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), (dalej: k.s.h.) spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Ponieważ spółka osobowa nie ma podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki.

W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy PIT - przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Przepis art. 14 ust. 1 Ustawy PIT stanowi, iż za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej Ustawy PIT.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 Ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

a.

pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

b.

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną łub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Stosowanie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawna z tytułu likwidacji takiej spółki.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 3 pkt 12 do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

a.

pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

b.

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną łub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdzić należy, że w przypadku, gdy w wyniku likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma majątek niepieniężny, w momencie likwidacji nie powstaje u niego przychód z działalności gospodarczej. Przedmiotowy przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki.

Natomiast w przypadku, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej Wnioskodawca otrzyma wierzytelność, która uprzednio (przed likwidacja) przysługiwała Spółce wobec podmiotów trzecich, spłata kwoty głównej wynikającej z tych wierzytelności przez podmioty trzecie na rzecz Wnioskodawcy będzie dla niego neutralna podatkowo. Natomiast spłata w części przewyższającej kwotę główną wierzytelności, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego.

W tym przypadku mimo, że w drodze likwidacji Spółki dochodzi do nabycia składnika majątkowego (wierzytelności), to jednak nie następuje jego późniejsze zbycie, a jedynie jego spłata (uregulowanie zobowiązania) - natomiast zgodnie z przepisem art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT, opodatkowanie następuje tylko w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku. Przedmiotowe należności zostały rozpoznane jako należności już na etapie istnienia Spółkę a więc Spółki, gdzie podatnikiem podatku dochodowego był Wnioskodawca (a nie Spółka), w związku z czyni ich status podatkowy został rozpoznany na wcześniejszym etapie.

Zatem w przedmiotowej sprawie w przypadku spłaty do rąk Wnioskodawcy kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie spłaty kwoty głównej wierzytelności, natomiast w zakresie spłaty przewyższającej kwotę główną wierzytelności, u Wnioskodawcy powstanie przychód w momencie otrzymania odsetek.

Powyższy pogląd koresponduje ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2011 rok, sygn. ILPBI/415-1038/1I-3/AMN. W analogicznie przedstawionym zdarzeniu przyszłym Dyrektor zgodził się z argumentacją podatnika i uznał, że "w przedmiotowej sprawie w przypadku spłaty do rąk Wnioskodawcy kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek), z której tytułu wierzytelność przeszła na Zainteresowanego w wyniku likwidacji spółki osobowej, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy podkreślił, że spłata zobowiązania Spółki nie generuje przychodu po stronie podatnika, który nabył składnik majątkowy (wierzytelność) w drodze likwidacji spółki osobowej. Spłata nie jest bowiem tożsama z późniejszym zbyciem składnika majątkowego, stanowi uregulowanie zobowiązania - natomiast zgodnie z przepisem art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT, " do przychodów nie zalicza się <...> przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związki; z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej".

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygnatura ILPB1/415-278/11-6/IM, w której organ podatkowy stwierdził wprost, iż "W przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki jawnej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną."

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych z dnia 27 maja 2011 r., sygnatura IBPBI/1/415-285/11/HSt oraz IBPBI/1/415-284/11/HSt), w pełni zgadzając się z argumentacją przedstawioną przez podatników (analogiczną do przedstawionej powyżej) i odstępując jednocześnie od ich uzasadnienia prawnego.

Również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2011 r., sygnatura IBPBI/1/415-1283/10/AB organ podatkowy stwierdził, że"w przypadku gdy w wyniku likwidacji Spółki niebędącej osobą prawna wspólnik otrzyma majątek niepieniężny, w momencie likwidacji nie powstaje u niego przychód z działalności gospodarczej, bowiem z cytowanego powyżej art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Powyższy pogląd został również wyrażony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2011 sygnatura IBPBI/1/415-327/11/AB.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2011 r. sygnatura IBPBI/1/415-398/11/AB. Wnioskodawca zapytał, czy w wyniku rozwiązania spółki cywilnej i podziału majątku spółki poprzez zniesienie współwłasności udziałów w spółce z o.o. (bez jakichkolwiek spłat, czy dopłat), stanowiących majątek likwidowanej spółki cywilnej, powstanie przychód do opodatkowania.

Dyrektor stwierdził, że stosownie do treści cytowanego powyżej art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie likwidacji spółki cywilnej nie powstaje u Wnioskodawcy przychód, bowiem z cytowanego powyżej przepisu wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero i momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Z przedstawionymi powyżej argumentami koresponduje także wykładnia autentyczna przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17, art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 dodanych ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektu zmiany ustawy (Rozdział 2.1.4 "Skutki podatkowe likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz wystąpienia wspólnika z takiej spółki" str. 32, Założenia do projektu z dnia 19 maja 2010 r.), celem zmian przepisów było, między innymi, uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze skutkami podatkowymi likwidacji spółek osobowych, w tym jednoznaczne odroczenie opodatkowania na moment faktycznego zbycia, na moment faktycznie uzyskanego przychodu (przysporzenia) w majątku ("Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu", str. 32 Założeń do projektu).

Reasumując, należy stwierdzić, że w przypadku spłaty do rąk Wnioskodawcy pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki, Wnioskodawca w odniesieniu do kwoty głównej pożyczki (kapitał bez odsetek) nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będą zapłacone Wnioskodawcy (lub skapitalizowane wobec Wnioskodawcy) odsetki od takiej pożyczki.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5b ust. 2 Ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W toku likwidacji Spółki Wnioskodawca otrzyma przypadającą na Niego zgodnie z umową Spółki część składników majątku, w tym wierzytelność Spółki wobec osób trzecich, obejmującą kwotę główną oraz odsetki.

Z chwilą otrzymania wierzytelności Wnioskodawca stanie się wierzycielem pożyczkobiorcy, uprawnionym do odbioru zwrotu kapitału pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Nie ma żadnych wątpliwości, że wierzytelność ta powstała w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.

Spełnienie świadczenia pieniężnego (np. zapłata odsetek od pożyczki) przez pożyczkobiorcę na rzecz wierzyciela będzie rodzić przychód po stronie Wnioskodawcy w dacie otrzymania odsetek. Skoro jest niesporne, że Spółka, aczkolwiek jest przedsiębiorcą, ale z ustawowego założenia nie posiada osobowości prawnej i jej przychód, a następnie dochód, osiągają jej wspólnicy, to jeżeli wspólnikiem tym jest osoba fizyczna, to jej przychody/dochody powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje fakt, że w chwili rozpoznania przychodu Wnioskodawca nie będzie już wspólnikiem Spółki, a Spółka nie będzie istnieć. Nie ma wątpliwości, że przychód powstał w ramach wykonywanej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Reasumując, mając na uwadze fakt, że pożyczka została udzielona w ramach działalności gospodarczej, odsetki od pożyczki stanowią dochód, który podlega połączeniu z innymi dochodami z tego źródła i podlega opodatkowaniu wedle skali podatkowej albo jednolitą stawką 19% (jeśli przedsiębiorca wybrał taką formę rozliczania się z podatku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

* w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 za prawidłowe,

* w pozostałym zakresie za nieprawidłowe.

Ad. 1

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.

Ad. 2

Odnosząc się do ustalenia źródła przychodu z tytułu otrzymania odsetek przekazanych w toku likwidacji spółki zważyć należy, iż:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

* pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza,

* pkt 7 - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w przepisie art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek.

A zatem przychód z tytułu odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do źródła kapitały pieniężne i jako takie winny być opodatkowane.

Taka kwalifikacja ww. przychodów wynika z treści definicji pozarolniczej działalności gospodarczej zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl której przychodami z tej działalności mogą być tylko takie przychody, które nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 1 jest przepisem szczególnym w stosunku do powołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 5b ust. 2 ww. ustawy. Dlatego w myśl zasady, że przepis szczególny uchyla regułę ogólną treść unormowania zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ma bezwzględne pierwszeństwo wobec przepisu art. 5b ust. 2 tejże ustawy.

Kwalifikacji do źródeł przychodów nie może zmieniać także fakt, że odsetki od udzielonych pożyczek zostały otrzymane przez Wnioskodawcę w następstwie likwidacji spółki osobowej.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż ewentualny przychód podatkowy z tytułu otrzymanych przez Wnioskodawcę odsetek od pożyczek, które zostałyby mu przekazane w toku likwidacji Spółki, stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl