Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1258/13-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

W wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W najbliższym czasie Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy (dalej również jako Podatnik) może otrzymać w drodze darowizny przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, prowadzone przez ojca Wnioskodawcy w ramach indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej (dalej jako Przedsiębiorstwo). W skład Przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności środki trwałe w postaci m.in. budynków (dalej jako Aktywa), wykorzystywane przez ojca Wnioskodawcy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Umowa darowizny, na podstawie której Wnioskodawca otrzyma Przedsiębiorstwo będzie określać wartość rynkową darowanego Przedsiębiorstwa (określoną przez niezależnego rzeczoznawcę), w szczególności wartość rynkową poszczególnych Aktywów". W oparciu o otrzymane na podstawie umowy darowizny Przedsiębiorstwo, Wnioskodawca zamierza prowadzić własną indywidualną działalność gospodarczą (będzie kontynuować działalność prowadzoną wcześniej przez ojca Wnioskodawcy). Wnioskodawca zarejestrował już indywidualną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Po dokonaniu darowizny Przedsiębiorstwa ojciec Wnioskodawcy zlikwiduje prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

W efekcie powyższej darowizny, w związku z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok, oraz faktem, że środki trwale i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład Przedsiębiorstwa (w tym Aktywa) nadawać się będą do gospodarczego wykorzystywania Wnioskodawca wprowadzi je do własnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i rozpocznie ich amortyzację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku z nabyciem Przedsiębiorstwa w drodze darowizny, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (w tym Aktywów), od wartości początkowej ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia, określonej w umowie darowizny, i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej tychże odpisów amortyzacyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji nabycia w drodze darowizny Przedsiębiorstwa, będzie on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (w tym Aktywów) od wartości początkowej ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia, określonej w umowie darowizny, i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej tychże odpisów amortyzacyjnych.

Przy czym, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych (w tym Aktywów) oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością Przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

UZASADNIENIE stanowiska

W świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej jako Ustawa PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 Ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 22a ust. 1 Ustawy PIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwlasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

a.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

b.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

c.

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy łub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny jeżeli:

* nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

* dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

* nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Nie ulega zatem wątpliwości, że kosztem uzyskania przychodów są również, odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe hub wartości niematerialne i prawne.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 - 3 Ustawy PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest uzależniona m.in. od sposobu nabycia z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się:

* w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia,

* w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b,

* w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia,

* w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z (dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Przy czym, w świetle art. 22g ust. 15 Ustawy PIT w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami i trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22g ust. 16 Ustawy PIT, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 6, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 19 ust. 3 Ustawy PIT, wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym Aktywów), nabytych w drodze darowizny Przedsiębiorstwa należy ustalić według wartości rynkowej z dnia nabycia, z zastosowaniem cytowanego wyżej przepisu art. 19 Ustawy PIT.

W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22g ust. 15 Ustawy PIT, wartość początkowa, dla każdego z osobna składnika majątku nie może być wyższa niż wartość rynkowa tego składnika (silnia wartości początkowej wszystkich składników majątku nie może być wyższa niż suma jednostkowych wartości rynkowych tychże składników).

Zatem, otrzymując w drodze darowizny Przedsiębiorstwo, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia w swej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych składników majątkowych (w tym Aktywów) po ich wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny i dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2011 r. (znak: IPPBI/415-788/11-2/AM), w interpretacji z dnia 18 stycznia 2012 r. (znak: IPPB1/415-1020/11-2/EC); Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, m.in. w interpretacji z dnia 18 czerwca 2013 r. (znak: IBPBI/415-315/13/KB); Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, m.in. w interpretacji z dnia 10 września 2013 r. (znak: ILPB1/415-814/13-2/AG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl