Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1232/08-2/IF
Możliwość odliczania od kwoty ryczałtu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 28 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczania od kwoty ryczałtu:

*

składek na ubezpieczenie zdrowotne - jest prawidłowe,

*

składek na ubezpieczenie społeczne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczania od kwoty ryczałtu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu w latach ubiegłych przyjmował na piśmie nie wyrażając żadnych zastrzeżeń zgłoszenia przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z braku zamówień, co automatycznie wiązało się z brakiem dochodu. Jednak w ostatnim czasie stwierdził, że przerwy takie były zgłaszane wbrew przepisów ZUS.

Pomimo, iż Wnioskodawcy nie udowodniono, aby w okresie zgłaszanych przerw osiągnął jakikolwiek dochód, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakazał Wnioskodawcy zapłacenie składek ZUS za te okresy. Zaległą wg ZUS kwotę rozłożono Wnioskodawcy do spłacenia sukcesywnie w miesięcznych ratach.

W Urzędzie Skarbowym w Radomiu Wnioskodawca został poinformowany, iż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płacone co miesiąc składki ZUS może odliczać od ryczałtu płaconego do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając od ryczałtu płacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczając od ryczałtu naliczone zaległe (wg ZUS) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne postępuje on właściwie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatnik uzyskujący przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów m.in. wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), odliczeniu podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zapłacone w r. podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Przy czym w myśl art.13 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - w przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków z ww. tytułu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 tej ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pomimo zgłoszenia przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z braku zamówień, co automatycznie wiązało się z brakiem dochodu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nakazał Wnioskodawcy zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za te okresy.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów, podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się ryczałt nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od przychodu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl