Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-114/09-2MT
Skutki przekroczenia limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2009 r. (data wpływu 19 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zmiany formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zmiany formy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Za rok 2008 r. Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe PIT-28 i wykazała przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko w wysokości 811.347,04 za miesiące styczeń - październik. Limit na rok 2008 wynosi 150.000 EURO, tj. 565.200 zł i przekroczenie tego limitu nastąpiło w październiku. Od stycznia do października Wnioskodawczyni prowadziła ewidencję przychodów i opłacała podatek zryczałtowany. Od listopada 2008 r. Wnioskodawczyni założyła książkę przychodów i rozchodów i zapłaciła podatek na zasadach ogólnych. Urząd skarbowy zakwestionował Wnioskodawczyni rozliczenie PIT-28 i nakazał złożenie korekty do wysokości limitu, tj. 565.200. Od kwoty ponad limit, tj. 246.147,04 nakazał zapłacić podatek według skali. Dochody Wnioskodawczyni od stycznia do września 2008 r. wynosiły 564.355,30 zł, a w październiku 246.147,04 zł. Urząd twierdzi, że październikową fakturę, która spowodowała przekroczenie limitu należy częściowo rozliczyć ryczałtem, a pozostałą część według skali - jak również pozostałe faktury październikowe. W miesiącu październiku nabyto materiały na kwotę 43.232,96 zł netto. Według urzędu skarbowego od przychodów ponad limit Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek według skali, ale bez prawa odliczenia kosztów październikowych. Wnioskodawczyni prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy urząd skarbowy ma rację, czy nie, nakazując Wnioskodawczyni wykonanie korekty PIT-28 do wysokości limitu i opłacenia ponad limit podatku według skali... Jeżeli urząd skarbowy ma rację to czy Wnioskodawczyni ma prawo pomniejszyć przychód październikowy o koszty nabytych materiałów.

Zdaniem Wnioskodawczyni do końca października 2008 r. powinna się rozliczać ze swoich przychodów ryczałtem zgodnie z art. 8 ust. 6, a od listopada na zasadach ogólnych według skali.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Ponadto stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w r. poprzedzającym rok podatkowy:

a.

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub

b.

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października r. poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą kursów NBP Nr 190/A/NBP/2007 średni kurs euro z dnia 1 października 2007 r. wyniósł 3,7680 zł. Kwota limitu wynosi więc 565.200 zł (150.000 x 3,7680).

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ww. ustawy, podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

1.

wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub

2.

wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 7 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 6, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Data, od której należy zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, określona została w art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jako dzień, w którym nastąpiła utrata warunków do opodatkowania ryczałtem. Przy czym podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych należy opodatkować dochód osiągnięty po utracie prawa do ryczałtu, tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczony został limit przychodów. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku korygowania wysokości podatku obliczonego przed dniem utraty prawa do ryczałtu.

Z treści ww. przepisów, wynika zatem, że jeśli przychody podatnika prowadzącego działalność gospodarczą samodzielnie albo w formie spółki przekroczą graniczną kwotę (150.000 euro), konieczne będzie rozliczenie na zasadach ogólnych od następnego miesiąca po przekroczeniu tej kwoty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przekroczenie limitu uprawniającego do opodatkowania działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego nastąpiło w październiku 2008 r.

W związku z tym Wnioskodawczyni od listopada 2008 r. powinna założyć księgę przychodów i rozchodów i opłacać podatek na ogólnych zasadach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl