Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1096/08-5/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 25 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wspólnie z małżonką nabyli na podstawie umów sprzedaży 3 nieruchomości. Na podstawie umowy-sprzedaży zawartej w formie Aktu notarialnego Rep. A nr.... z dnia 26 marca 2002 r. nabyli 50% udziału we współwłasności nieruchomości mieszczącej się P... przy ul. W.... Wnioskodawcy nabyli wskazane nieruchomości w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Pozostałymi współwłaścicielami wskazanych nieruchomości są,......... i....... (którzy nabyli je w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wyłącznie świadczenie usług prawniczych.

Wskazane nieruchomości nigdy nie były wykorzystywane dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca wspólnie z Panem G... K... - współwłaścicielem wynajmuje rzeczone nieruchomości różnym podmiotom i z tego też tytułu osiągane przychody podlegają podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6, jako przychody ze źródła przychodów najmu. Dla potrzeb wynajmu nieruchomości jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza dokonać jednorazowej sprzedaży nieruchomości nabytej w 2002 r. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie Aktu Notarialnego Rep. A Nr.... mieszczącej się w G. .... przy ul. ......

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku jest zarejestrowana na Wnioskodawcę i Pana ....... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku nie była wykorzystywana dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej związku z tym nigdy nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych tej działalności (stanowiła majątek prywatny).

Jednocześnie pismem z dnia 20 września 2008 r. (data wpływu 24 listopada 2008 r.) będącego odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 5 listopada 2008 r. Nr IPPB1/415-1096/08-2/AM oraz pismem z dnia 1 grudnia 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.) Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek o następujące informacje:

1.

Wniosek dotyczy W... P....

2.

Przedmiotem sprzedaży jest jedna nieruchomość.

3.

Wynajmowane nieruchomości mają charakter użytkowy.

4.

Wynajem ma charakter prywatny.

5.

Przychód jest opodatkowany na zasadach ogólnych jako przychód ze źródła najem nieruchomości.

6.

Omyłkowe sformułowanie o zarejestrowaniu nieruchomości dotyczyło faktu, iż nieruchomość jest amortyzowana.

Związku z powyższym zadano następujące pytania.

Według jakich zasad będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przez współwłaściciela - osobę fizyczną w przedstawionym stanie faktycznym.

W ocenie Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości stanowi przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny tj. przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej podatnika. O powyższym świadczy fakt, iż rzeczona nieruchomość nie stanowiła majątku firmy Wnioskodawcy - nie została bowiem wprowadzona przez podatnika do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są przychody z "odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętymi w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy przedmiotowa nieruchomość, nie została wprowadzona przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych co wyklucza możliwość przyjęcia, iż jej sprzedaż stanowi przychód podatnika z działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 października 2007 r., o sygn. I SA/Gl 183/07, który donosi się wprost do rozróżnienia pomiędzy przychodami uzyskanymi ze źródła najmu, a przychodami z działalności gospodarczej zgodnie ze wskazanym wyrokiem sam fakt wynajmowania nieruchomości przez przedsiębiorcę - najmującego nie przesądza o tym, iż przychody z tych czynności można traktować jako uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za powyższym przemawia dyspozycja art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy podatkowej, którą objęty został najem, niestanowiący działalności gospodarczej wynajmującego. A zatem zasadna jest teza, iż przedsiębiorca może wynajmować innym podmiotom należące do niego nieruchomości zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią.

Odnośnie zasad opodatkowania sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy podnieść, iż wobec nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2007 r. na mocy której zmianie uległy zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości, kluczowego znaczenia nabierają przepisy przejściowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16. 11. 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. zgodnie z powyższym jeżeli zbycie nieruchomości zakupionej przed 31 stycznia 2006 r. roku ma miejsce w 2008 r. do opodatkowania przychodów ze zbycia takiej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy u ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej zostało dokonane przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany.

Wnioskodawca na potwierdzenie własnego stanowiska wskazuje na postanowienie Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto w sprawie interpretacji prawa podatkowego o sygn. EDB/415-13/07/HZA w którym organ jednoznacznie stwierdził, iż decydujące znaczenie dla ustalenie zasad opodatkowania, a mianowicie czy przychody ze sprzedaży danej nieruchomości można uznać za przychody z działalności gospodarczej ma fakt wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, która to okoliczność wstanie faktycznym niniejszej sprawy nie miała miejsca.

Ponadto istotnym jest także wskazanie, iż zgodnie ze stanowiskiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, wyrażonym w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego o sygn. PD-2/415-40/07, nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która jednak nie była wykorzystywana w tej działalności jak również nie była ujęta w ewidencji środków trwałych, nie skutkuje opodatkowaniem zbycia takiej nieruchomości według zasad obowiązujących dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż zbycie nie nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości, przedmiotowe zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl