Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1092/08-4/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sporządzeniem wniosku o dotację uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 11 grudnia 2008) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-1092/08-2/AŻ z dnia 3 grudnia 2008 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sporządzeniem wniosku o dotację.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego pismem IPPB1/415-1092/08-2/AŻ z dnia 3 grudnia 2008 r. Wnioskodawca został wezwany do jego uzupełnienia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek w.... Jest w trakcie budowy budynku z przeznaczeniem na piekarnię. Wystąpiła o uzyskanie dotacji na zakup środków trwałych do piekarni i prace wykończeniowe związane z piekarnią. Ponosi koszty związane z wnioskiem w celu uzyskania dotacji. Wydatki te ponosi z własnych środków i nie będą one pokryte z dotacji.

W dniu 10 grudnia 2008 r. Wnioskodawczyni doprecyzowała, iż prowadzi działalność gospodarczą tj. wynajem nieruchomości na własny rachunek na podstawie zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej "wg PKD - 70,20,Z w... z siedzibą.... Księgowość jest prowadzona na zasadach ogólnych, czyli książka podatkowa przychodów i rozchodów. Opłaca zaliczki w formie podatku liniowego. Koszty uzyskania przychodów rozlicza według metody kasowej tj. w dacie poniesienia kosztu, wystawienia faktury na podst. art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wydatki związane ze sporządzeniem wniosku w celu uzyskania dotacji mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty.

Zdaniem Wnioskodawczyni generalnie ponoszone koszty związane ze sporządzeniem wniosku o dotację to koszty pośrednie mają charakter ogólny, wynikają z działań mających na celu rozszerzenie działalności gospodarczej i nie należy bezpośrednio wiązać ich z osiąganymi w przyszłości przychodami. Należy więc odnosić je w koszty w momencie poniesienia. Nie ma tu zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczy on kosztów bezpośrednio sfinansowanych z otrzymanych dotacji.

Koszty związane ze sporządzeniem wniosku o dotację należy odnieść w koszty firmy w dacie poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo - skutkowego tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy podatkowej dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, a których ponoszenie związane jest z prowadzeniem działalności. Koszty sporządzenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej należy zakwalifikować do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d i 116.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wnika, iż koszty związane z przygotowaniem wniosku o dotację Wnioskodawczyni finansuje z własnych środków i nie będą one pokryte z dotacji. W związku z tym nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie wyżej cytowany przepis.

W świetle postanowień art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w art. 22 ust. 6 ww. ustawy (tj. prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni ewidencjonuje operacje gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów stosując metodę rozliczania kosztów - w dacie poniesienia kosztów.

Reasumując, wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodów, które Wnioskodawczyni powinna ewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (wystawienia faktury).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl