Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1073/14-4/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 21 listopada 2014 r. (data nadania 21 listopada 2014 r., data wpływu 24 listopada 2014 r.) na wezwanie organu z dnia 13 listopada 2014 r. Nr IPPB1/415-1073/14-2/AM (data nadania 13 listopada 2014 r., data doręczenia 18 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności J. Sp. z o.o. (dalej; "J. lub "Spółka") współpracuje z wysokiej klasy ekspertami, dzięki którym możliwe jest dostarczanie klientom Spółki specjalistycznych usług związanych z rynkiem nieruchomości.

Eksperci są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, a obszary ich kompetencji obejmują m in.:

* przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości;

* komercjalizacja nieruchomości;

* wyceny nieruchomości;

* doradztwo na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości;

* analizy rynku nieruchomości oraz analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości;

* doradztwo strategiczne związane z inwestycjami w nieruchomości, w tym związane z inwestycjami deweloperskimi;

* doradztwo budowlane;

* pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegnie system współpracy z ekspertami, którzy będą jednocześnie zarejestrowani jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: "Eksperci").

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Eksperci rozpoczną współpracę ze Spółką w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, której zakres obejmować będzie wyłącznie pełnienie funkcji zarządczych, w szczególności takich jak:

* zarządzanie personelem podległego im departamentu (np. rekrutacja, proces stawiania celów i oceny pracowników, rozdział obowiązków w zespole);

* kontrola budżetu departamentu;

* czynności administracyjne związane z zarządzaniem departamentem (np. akceptacja faktur i zamówień w ramach przyznanego budżetu);

* zarządzanie relacjami Spółki z klientami (reprezentowanie Spółki wobec klientów w zakresie składania ofert, negocjowania warunków umów, podpisywania umów na podstawie udzielonych pełnomocnictw);

* reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich i prowadzenie spraw Spółki (w przypadku Ekspertów będących równocześnie członkami zarządu Spółki).

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Eksperci są osobami z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości oraz przedsiębiorstw działających na tym rynku, jak i posiadają oni kwalifikacje do świadczenia usług doradczych na rzecz J., w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej zawrą z J. umowy o świadczenie usług doradczych w obszarach, w których ich wiedza i doświadczenie może być wykorzystywana do świadczenia profesjonalnych usług doradczych. Przedmiotem umów o świadczenie usług doradczych nie będą czynności o charakterze zarządczym, gdyż te czynności będą stanowić przedmiot obowiązków w ramach umów o pracę.

W umowach o świadczenie usług doradczych Eksperci złożą na rzecz Spółki oświadczenie, źe wykonywane przez nich usługi doradcze wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadkach, gdy Ekspert nie będzie wykonywał w ramach Spółki jakichkolwiek funkcji zarządczych, będzie współpracował ze Spółką wyłącznie w oparciu o umowę o świadczenie usług doradczych, zawartą w ramach prowadzonej przez Eksperta pozarolniczej działalności gospodarczej

Umowy o świadczenie usług doradczych, zawarte między Spółką a Ekspertami, będą przewidywać, że:

* Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług doradczych, na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego;

* Eksperci decydują o miejscu i sposobie świadczenia usług doradczych (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie) oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług doradczych (Spółka umożliwi Ekspertom korzystanie z jej pomieszczeń oraz sprzętów za wynagrodzeniem przewidzianym w odrębnej umowie o świadczenie usług wsparcia na rzecz Ekspertów), przy czym do decyzji Ekspertów będzie należało to, czy decydują się świadczyć usługi w pomieszczeniach i za pomocą sprzętu odpłatnie udostępnionego przez Spółkę;

* Eksperci ponoszą odpowiedzialność za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy (naruszenie pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Eksperta w formie kary umownej lub odszkodowania);

* Eksperci ponoszą także samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym umowa przewiduje, że Spółka może wyrazić zgodę na refakturowanie uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych ze świadczonymi usługami;

* Eksperci zobowiązani są dostarczać Spółce comiesięczne raporty z opisem wykonanych w danym miesiącu usług;

* wypłata wynagrodzenia Ekspertów uzależniona będzie od akceptacji usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym (zazwyczaj miesięcznym) przez Spółkę.

Eksperci będą zarejestrowani jako podatnicy czynni dla celów podatku od towarów i usług (dalej także: "VAT") i z tytułu świadczonych usług doradczych. Zgodnie z umowami o świadczenie usług doradczych Eksperci będą wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT. Spółka będzie wykorzystywać usługi doradcze nabywane od Ekspertów na podstawie ww. faktur dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Dodatkowo możliwe jest, że Eksperci będą świadczyli usługi doradcze także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki.

W piśmie uzupełniającym z dnia listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 13 listopada 2014 r. Nr IPPB1/415-1073/14-2/AM Wnioskodawca uzupełnił wniosek wskazując, że:

Eksperci rozpoczną współpracę ze Spółką jednocześnie na podstawie dwóch tytułów prawnych:

1. Umów o pracę;

2. Umów o świadczenie usług.

Ad. 1. Umowy o pracę

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zawartym we Wniosku, od dnia 1 stycznia 2015 r. Eksperci rozpoczną współpracę ze Spółką w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, której zakres obejmować będzie wyłącznie pełnienie funkcji zarządczych, w szczególności takich jak:

* zarządzanie personelem podległego departamentu (np. rekrutacja, proces stawiania celów i oceny pracowników, rozdział obowiązków w zespole); e kontrola budżetu departamentu;

* czynności administracyjne związane z zarządzaniem departamentem (np. akceptacja faktur i zamówień w ramach przyznanego budżetu);

* zarządzanie relacjami Spółki z klientami (reprezentowanie Spółki wobec klientów w zakresie składania ofert, negocjowania warunków umów, podpisywania umów na podstawie udzielonych pełnomocnictw);

* reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich i prowadzenie spraw Spółki (w przypadku ekspertów będących równocześnie członkami zarządu Spółki.

Powyższe umowy kreują między Spółką a Ekspertami stosunek pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy.

W kontekście zadanego pytania oraz przedstawienia własnego stanowiska Spółki w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego zawartego we Wniosku, oznacza to, że, zdaniem Spółki, ww. umowy nie mają charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 ustawy o p.d.o.f.

Ad. 2. Umowy o świadczenie usług

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego we wniosku, Spółka zawrze z Ekspertami, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą, umowy o świadczenie usług doradczych, w obszarach, w których posiadają wiedzę ekspercką. Przedmiotem umów o świadczenie usług doradczych nie są czynności o charakterze zarządczym, gdyż te czynności stanowią przedmiot obowiązków w ramach umów o pracę.

W uzasadnieniu stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego zawartego we Wniosku wskazano, że ustawa o p.d.o.f. nie zawiera definicji umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich łub umów o podobnym charakterze, jednak powszechnie w praktyce podatkowej przyjmuje się, że pod tym terminem rozumie się umowy, których przedmiotem jest prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie spółki na zewnątrz, zarządzanie podległym personelem itp. Tymczasem, umowy o świadczenie usług pomiędzy Ekspertami a J. dotyczą usług doradczych i nie obejmują czynności zarządczych.

W kontekście zadanego pytania oraz przedstawienia własnego stanowiska Spółki w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku, oznacza to, że zdaniem Spółki, ww. umowy nie mają charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 ustawy o p.d.o.f.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

2. Czy Spółka uprawniona będzie do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych usług doradczych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w sprawie Pytania nr 1:

Wskazać należy, że na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej także: "PDOF1) z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych, jeżeli:

* dochody uzyskiwane przez Ekspertów z tego tytułu będą klasyfikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ustawy o p.d.o.f., oraz

* dochody te nie będą uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, ani na podstawie umów o pracę.

Poniżej zaprezentowano szczegółową analizę potwierdzającą stanowisko Spółki w tym zakresie.

1. Kwalifikacja dochodów Ekspertów w świetle ustawy o p.d.o.f. Wśród źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o p.d.o.f. są:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

* działalność wykonywana osobiście;

* pozarolnicza działalność gospodarcza;

* działy specjalne produkcji rolnej;

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych

* odpłatne zbycie rzeczy i praw w określonych przypadkach;

* inne źródła.

Zgodnie z generalną zasadą obowiązującą na gruncie ustawy o p.d.o.f., dochody z danego źródła mogą być klasyfikowane tylko do jednej z kategorii wymienionych w art. 10 ustawy o p.d.o.f.

Biorąc pod uwagę charakter czynności doradczych, które będą wykonywane przez Ekspertów, dla potrzeb niniejszego wniosku o interpretację należy przeanalizować szczegółowo trzy źródła przychodów wymienione w art. 10 ustawy o p.d.o.f., tj.:

* pozarolnicza działalność gospodarcza;

* działalność wykonywana osobiście;

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

a. Pozarolnicza działalność gospodarcza

W opinii Spółki dochody uzyskiwane przez Ekspertów z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych będą klasyfikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

* wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

* polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

* polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o p.d.o.f.

W analizowanym przypadku Eksperci, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, będą świadczyć odpłatnie usługi doradcze. Usługi te będą świadczone przez Ekspertów we własnym imieniu, bez względu na rezultat wykonywanych czynności, w sposób zorganizowany i ciągły (co będzie potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Spełnione więc będą podstawowe przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z tej działalności nie będą też zaliczone do przychodów z innych źródeł, w szczególności do przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub do przychodów ze stosunku pracy - patrz komentarz w pkt b) i c) poniżej.

Należy jednocześnie zauważyć, że art. 5b ust. 1 ustawy o p.d.o.f. zawiera także negatywną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Mianowicie, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

* odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

* są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przezzlecającego te czynności;

* wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż umowy o świadczenie usług zawarte między Spółką a Ekspertami będą przewidywać, że Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług doradczych, na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego. Eksperci również będą działać niezależnie, tj. w zakresie świadczonych usług doradczych nie będą podlegać kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce. Spółka nie będzie wyznaczała także miejsca i czasu świadczenia usług doradczych (Eksperci będą decydować o miejscu i sposobie świadczenia usług doradczych oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług doradczych, chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie). Wypłata wynagrodzenia Ekspertów uzależniona będzie od akceptacji usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym (zazwyczaj miesięcznym) przez Spółkę.

Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie spoczywało na Ekspertach, co, w przypadku umowy o świadczenie usług doradczych ze Spółką, wynikać będzie m.in. z faktu, że Eksperci ponoszą koszty związane z wykonywaniem usług doradczych, w szczególności zobowiązani są płacić wynagrodzenie na rzecz Spółki za możliwość korzystania z pomieszczeń i sprzętów Spółki dla celów świadczonych usług doradczych, Eksperci będą ponosić odpowiedzialność (zagrożoną sankcjami finansowymi) za niedochowanie zasad poufności i złamanie innych postanowień umowy. W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie są spełnione negatywne przesłanki dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o p.d.o.f.

W świetle powyższego, dochody uzyskiwane przez Ekspertów od Spółki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (tekst jedn.: świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki) powinny być klasyfikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ustawy p.d.o.f. - pod warunkiem, że nie znajdą zastosowania omówione w punkcie b) poniżej wyjątki (w opinii Spółki, wyjątki te nie znajdą zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego).

b. Działalność wykonywana osobiście

Jak wskazano powyżej, w celu zakwalifikowania dochodów uzyskiwanych przez Ekspertów z tytułu umów o świadczenie usług doradczych jako dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy wykluczyć, że dochody te stanowią dochody z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o p.d.o.f. Zdaniem Spółki świadczenie usług doradczych przez Ekspertów w ramach działalności gospodarczej nie kwalifikuje się jako działalność wykonywana osobiście w rozumieniu ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z art. 13 ustawy o p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in.:

* przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w kolejnym podpunkcie;

* przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Z powyższego wynika że umowy zlecenia lub o dzieło wykonywane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej nie są klasyfikowane dla potrzeb p.d.o.f. jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, Wyjątkiem od powyższej klasyfikacji umów zlecenia i umów o dzieło, są jedynie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, które są klasyfikowane dla celów p.d.o.f. jako dochody z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy poza nią.

Należy zauważyć, że powyższy wyjątek nie znajdzie zastosowania do umów o świadczenie usług, które łączą Ekspertów i J. Ustawa o p.d.o.f. nie zawiera wprawdzie definicji umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, jednak powszechnie w praktyce podatkowej przyjmuje się, że pod tym terminem rozumie się umowy, których przedmiotem jest prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie spółki na zewnątrz, zarządzanie podległym personelem itp. Tymczasem, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, umowy o świadczenie usług pomiędzy Ekspertami a J. dotyczą usług doradczych i nie obejmują czynności zarządczych. W rezultacie, na podstawie umów o świadczenie usług, Eksperci otrzymują od J. wyłącznie wynagrodzenie za świadczenie usług doradczych.

Niezależnie od powyższego Eksperci mogą być także zobowiązani odrębnie i na podstawie innego tytułu prawego, do zarządzania przedsiębiorstwem J. Wynagrodzenie za czynności zarządcze będzie jednak, w takich przypadkach, wypłacane z tytułu umów o pracę łączących Ekspertów z J. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego, umowy o pracę, wśród obowiązków Ekspertów, wymieniają m.in, prowadzenie spraw J., zarządzanie personelem i podległymi departamentami itp.

Zakresy umów o świadczenie usług i umów o pracę będą więc całkowicie rozbieżne i w żadnym wypadku Eksperci nie będą świadczyć usług zarządzania przedsiębiorstwem / departamentem w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji przychody uzyskiwane na podstawie umów o świadczenie usług doradczych na rzecz J. nie powinny być kwalifikowane dla celów p.d.o.f. jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

c. Stosunek pracy

Stosunek pracy nie został odrębnie zdefiniowany w ustawie o p.d.o.f., zatem w tym względzie należy posiłkować się przepisami prawa pracy, Generalnie nie ma wątpliwości, że osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę osiąga dochody ze źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy. Niektórzy Eksperci będą zatrudnieni w J. na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dochody wypłacane przez J. na rzecz Ekspertów z tytułu umowy o pracę będą więc klasyfikowane jako dochody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ustawy o p.d.o.f.

Wskazać jednocześnie należy, że umowy o świadczenie usług doradczych, które równolegle będą łączyć Ekspertów i J., nie będą miały charakteru umów o pracę. Wynika to m.in. z faktu, iż Eksperci, w ramach świadczonych usług doradczych, będą działać niezależnie, tj. nie będą podlegać kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce. Spółka nie będzie wyznaczała także miejsca i czasu świadczenia usług doradczych (Eksperci będą decydować o miejscu i sposobie świadczenia usług doradczych oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług doradczych, chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie). Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywać więc będzie na Ekspertach. Tym samym, tego rodzaju umowy o świadczenie usług doradczych nie mogą być kwalifikowane jako umowy o pracę.

W konsekwencji, dochody uzyskiwane z umów o świadczenie usług doradczych nie powinny być klasyfikowane jako dochody ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o p.d.o.f., lecz jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące klasyfikacji dochodów ze świadczenia usług doradczych, zdaniem Spółki:

* dochód uzyskiwany przez Ekspertów z tytułu umów o świadczenie usług doradczych powinien być klasyfikowany jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o p.d.o.f.;

* dochód ten nie może być klasyfikowany jako dochód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o p.d.o.f., ponieważ umowy o świadczenie usług doradczych nie stanowią umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;

* dochód ten nie może być także klasyfikowany jako dochód ze stosunku pracy, ponieważ umowy o świadczenie usług doradczych, które łączą Ekspertów i J., nie mają charakteru umów o pracę.

2. Obowiązki J. jako płatnika p.d.o.f.

Jak wskazano powyżej, dochody uzyskiwane przez Ekspertów z tytułu świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki są klasyfikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o p.d.o.f. W związku z tym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika p.d.o.f. w stosunku do wypłat dokonywanych na podstawie tych umów. Poniżej zaprezentowano szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska.

Stosownie do art. 31 ustawy o p.d.o.f., osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Obowiązki płatnika p.d.o.f. spoczywają także na podmiotach, które dokonują na rzecz osób fizycznych wypłat z tytułów określonych w art. 13 ustawy o p.d.o.f., m.in. z tytułów:

* umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z wyjątkiem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

* umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podkreślić należy, że obowiązki płatnika p.d.o.f. nie ciążą, co do zasady, na podmiotach, które wypłacają wynagrodzenie za świadczone usługi osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że osoby takie złożą oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 41 ust. 2 ustawy o p.d.o.f.). W takiej sytuacji, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, zgodnie z art. 44 ustawy o p.d.o.f., do samodzielnego odprowadzania zaliczek i rozliczania p.d.o.f.

Wyjątkiem od tej generalnej zasady są umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, w przypadku których zawsze podmiot wypłacający wynagrodzenie pełni funkcje płatnika p.d.o.f. (nawet jeśli usługi są wykonywane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą).

Podsumowując powyższy wywód wskazać należy, że Spółka pełniłaby funkcję płatnika p.d.o.f. w stosunku do wypłat dokonywanych na rzecz Ekspertów na podstawie umów o świadczenie usług, jeżeli:

* umowy te klasyfikowane byłyby jako umowy o prace

* umowy te klasyfikowane byłyby jako umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze.

W rozważanej sytuacji, jak wykazano powyżej, umowy o świadczenie usług, które będą łączyć Ekspertów i J., nie będą miały charakteru umów o pracę. Umowy te nie będą miały także charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich ani umów o podobnym charakterze. Dodatkowo, w umowach o świadczenie usług doradczych Eksperci złożą J. oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi doradcze wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, to Eksperci będą zobowiązani samodzielnie odprowadzać zaliczki na p.d.o.f. od dochodów z tej działalności. Z kolei na J. nie będą ciążyć obowiązki płatnika p.d.o.f. w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu tych umów.

Mając powyższe na uwadze, J. nie będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Spółka pragnie zauważyć, że sytuacje, w których członkowie zarządu, czy też inni eksperci, są zatrudnieni w przedsiębiorstwie na umowę o pracę i jednocześnie wykonują na rzecz tego przedsiębiorstwa usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - jako zgodne z przepisami prawa pracy i przepisami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - występują często na rynku. Przepisy prawa pracy nie wyłączają bowiem możliwości jednoczesnego wykonywania pracy i świadczenia usług na rzecz tego samego podmiotu. Kodeks pracy ustanawia zasadę swobody wyboru pracy, jak i nawiązywania oraz treści stosunku pracy (z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, które jednakże nie stoją na przeszkodzie temu, aby pracownik pozostawał ze swoim pracodawcą w innych relacjach prawnych, w tym świadczył na jego rzecz usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej). Dodatkowo przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustanawiają zasadę swobody w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z którą każda osoba na równych prawach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. W rezultacie, możliwe jest pozostawanie w stosunku pracy z przedsiębiorstwem i jednoczesne świadczenie usług na rzecz tego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że zakresy tych umów nie pokrywają się. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika p.d.o.f. określa się wówczas odrębnie dla każdego z tytułów współpracy z danym specjalistą.

Stanowisko takie znajduje także potwierdzenie w praktyce podatkowej. Przykładowo, w interpretacjach z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. IPPB1/415-56/13-3/ES) oraz z dnia 6 lutego 2013 r. (sygn. IPPB1/415-55/13-3/ES) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż w sytuacji, gdy spółka wypłaca na rzecz danej osoby wynagrodzenie w ramach stosunku pracy i w ramach umowy o świadczenie usług z tą osobą jako przedsiębiorcą, nie jest zobowiązana do pobierania zaliczek na p.d.o.f. z tego drugiego tytułu. W zbliżonej sprawie (interpretacja z dnia 23 grudnia 2011 r., sygn. IPPB1/415-867/11-4/1F), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że w przypadku, gdy członek zarządu pobiera wynagrodzenie od spółki na podstawie uchwały i jednocześnie świadczy na rzecz spółki usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na spółce nie ciążą obowiązki płatnika p.d.o.f. z tytułu wypłat dokonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych. Analogiczne do przedstawionych powyżej poglądy przedstawił także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB1/415-255/14-4/JB), z 30 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-139/14-4/MT), z 16 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415- 120/14-4/JB), z 3 września 2013 r. (sygn. IPPB1/415-646/13-2/MS) oraz z 27 maja 2013 r. (sygn. IPPB1/415-342/13-2/JB).

Powyższe argumenty i powołane interpretacje dodatkowo potwierdzają prawidłowość stanowiska Spółki, iż J. nie jest zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl