Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1071/08-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 19 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w opodatkowania odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca z dniem 31 października 2007 r. przestał być pracownikiem Spółdzielni Ogrodniczej w P. Umowa o pracę z dnia 24 marca 2006 r. w pkt 5 tej umowy zawierała zapis "zakaz konkurencji" po ustaniu pracy przez okres 12 miesięcy. Spółdzielnia wręczając Wnioskodawcy wypowiedzenie umowy o pracę nie uwzględniła roszczenia odszkodowawczego wynikającego z pkt 5 umowy o pracę. Dnia 9 22 2007 r. Wnioskodawca wniósł pozew do Sądu o nakaz wypłaty odszkodowania. W dniu 16 września 2008 r. Wnioskodawca podpisał ugodę.

Związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wyegzekwowane odszkodowanie w związku z zawartą ugodą sądową jest zwolnione z czynności podatkowej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wypłacone odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od czynności podatkowej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołuję się interpretację organu podatkowego nr ILPB2/415-87/07-4/AJ.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Jak wynika z powyższego zapisu, odszkodowanie wypłacone z tytułu tzw. klauzuli o zakazie konkurencji nie zostało objęte zwolnieniem przedmiotowym, wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i stanowi dla podatnika przychód podlegający opodatkowaniu.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06) uznał art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej za niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym przepis ten nie wyłączał ze zwolnienia od opodatkowania odszkodowań wynikających z ugód sądowych.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż odszkodowania otrzymane przez podatników na podstawie ugód sądowych są, co do zasady, zwolnione od podatku dochodowego.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) został zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623) z dniem 21 czerwca 2008 r., który otrzymał brzmienie "g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe".

Powyższa zmiana dotyczy tylko tych sytuacji w jakich przepis tego artykułu nie wyłącza ze zwolnienia otrzymanego odszkodowania.

Mając na uwadze powyższe, odszkodowanie wypłacone z tytułu tzw. klauzuli o zakazie konkurencji zostało wyłączone ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu.

Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie tego przepisu, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane przez Wnioskodawcę postanowienie wydane zostało w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla tutejszego organu podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl