Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1057/08-5/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wskazuje, iż w dniu 11 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego za cenę 917.000 zł od osoby prawnej na rzecz trzech osób fizycznych (jedną z nich jest wnioskodawca), którzy stali się współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości. Następnie w dniu 13 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa spółki jawnej pomiędzy wnioskodawcą (będącym zarazem współwłaścicielem), a jednym z współwłaścicieli. Przedmiotem działalności spółki jawnej jest m.in. wynajem ww. nieruchomości osobie trzeciej.

Do spółki jawnej w chwili obecnej wspólnicy wnieśli m.in. wkład w postaci prawa do używania i pobierania pożytków z części ww. nieruchomości (w postaci czynszu dzierżawnego) bez przenoszenia własności ww. nieruchomości na spółkę jawną.

Wnioskodawca zamierza powołać biegłego rzeczoznawcę do dokonania operatu szacunkowego ww. nieruchomości i jej wyceny dla celów wniesienia w formie aportu do spółki jawnej. Najprawdopodobniej wartość nieruchomości określona przez biegłego będzie znacznie wyższa niż poniesione wydatki na jej nabycie i wynosić będzie około 3 000 000 zł.

Wspólnicy ww. spółki jawnej (wnioskodawca) chcą wnieść aportem ww. nieruchomość (po dokonaniu operatu szacunkowego) do spółki jawnej.

Spółka jawna zamierza w późniejszym okresie (około trzech lat) sprzedać ww. nieruchomość.

W związku z wezwaniem z dnia 19 listopada 2008 r. Nr IPPB1/415-1057/08-2/JB Wnioskodawca uzupełnił swój wniosek pismem z dnia 27 listopada 2008 r. informując, iż przedmiotowa nieruchomość położona jest w J......, ul. P........, w jednostce ewidencyjnej Jarocin - miasto, w obrębie 0006 - B...- P..., tereny przemysłowe, o numerze działki nr 2027/61 zawierającej obszar 1,2176 ha. Działka nr 2027/61 zabudowana jest stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o pow. użytkowej powyżej 4 000 m2. Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 5 grudnia 2089 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wniesienie przez wspólników (Wnioskodawcę) aportem ww. nieruchomości do spółki jawnej według wyceny biegłego wyższej od ceny nabycia ww. nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu na dzień niesienia tego aportu a tym samym powstanie obowiązek podatkowy dla wspólników.

2.

Czy w momencie późniejszej sprzedaży przez spółkę jawną wniesionej aportem ww. nieruchomości za cenę niższą lub równą wycenie biegłego (czyli równą lub niższą wartości aportu) powstanie dochód do opodatkowania dla wspólników spółki jawnej.

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie drugie zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie wkładów (w postaci nieruchomości) do spółki jawnej przez jej wspólnika nie wywołuje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe działanie powoduje jedynie alokację majątku osobistego pomiędzy wspólnikami a spółką, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Skutki podatkowe przy wniesieniu wkładu powstają przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dalej: ustawa, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z gramatycznej wykładni tego przepisu wynika jednoznacznie, że dotyczy on jedynie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz wkładów w spółdzielniach.

Należy stwierdzić, iż z uwagi na brzmienie tego przepisu, jego hipoteza wprost zawęża zakres przedmiotowy jego stosowania wyłącznie do spółek posiadających osobowość prawną, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Nie jest zatem dopuszczalne analogiczne jego zastosowanie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej (zakaz analogi w prawie podatkowym).

Objęcie udziału w spółce jawnej przez podatnika w zamian za wniesienie wkładu w formie niepieniężnej nie będzie zatem podlegało kwalifikacji w podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 powyższej ustawy.

Z kolei przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. W przedmiotowej sprawie podwyższenie wkładu w spółce jawnej poprzez wniesienie aportem ww. nieruchomości stanowi zbycie, ale zbycie to nie ma charakteru odpłatnego, zatem nie rodzi skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Wnioskodawca podkreśla, iż powyższe potwierdziły organy podatkowe np.: Izba Skarbowa w Warszawie interpretacja z 8 lutego 2008 r. (lP-PB3-423-322/07-3/MS), Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim interpretacja z 29 marca 2006 r. (USI/1-423/1/2006), Urząd Skarbowy Łódź - Polesie interpretacja z dnia 30 września 2005 r. (lA-415/17/05), Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku interpretacja z dnia 12 marca 2006 r. (RO/XV/415/PODF-193/152/JS/06), Izba Skarbowa w Gdańsku interpretacja z 17 października 2005 r. (Bl/4117-0049/05).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powoływanych przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji organów podatkowych stwierdzić należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie mocy wiążącej dla pozostałych udziałowców spółki jawnej, bowiem interpretacja wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl