Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1048/08-2/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, był wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, w której, zgodnie z zawartą umową, posiadał 50% udziałów. W dniu 1 sierpnia 2008 r., na podstawie umowy przeniesienia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce jawnej, swoje udziały przekazał żonie. Przeniesienie nastąpiło w drodze darowizny, za zgodą drugiego wspólnika. Zapis w umowie spółki dopuszcza przeniesienie praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią.

Spółka jawna nadal funkcjonuje, zajmując się dotychczasowym przedmiotem działalności. Małżonkowie w drodze umowy notarialnej mają wyłączoną majątkową wspólnotę ustawową.

Wnioskodawca nie otrzymał żadnego wynagrodzenia oraz zwrotu jakichkolwiek wkładów wniesionych uprzednio do spółki w związku z przeniesieniem praw i obowiązków z tytułu udziału w spółce jawnej.

Po przekazaniu udziałów w spółce jawnej nadal prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zajmującej się innym profilem działalności. Do spółki cywilnej Wnioskodawca przystąpił 1 marca 2008 r. Od momentu przystąpienia do spółki, nie uzyskuje ona żadnych przychodów i nie ponosi kosztów. Niemniej jednak spółka planuje uzyskanie przychodów w IV kwartale 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, w związku z przekazaniem udziałów w spółce jawnej, Podatnik zobowiązany będzie do zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego - zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 10% zryczałtowany podatek płatny jest w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. W opisanym stanie faktycznym, podatnik w dalszym ciągu, po przekazaniu swoich udziałów związanych z uczestnictwem w spółce jawnej, prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Deklarowane zatem źródło przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, "nadal jest aktywne".

Rozliczenie dochodów z uczestnictwa w spółce jawnej, nastąpi do dnia 30 kwietnia 2009 r. wraz ze złożeniem zeznania rocznego za rok 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,

2.

ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Na podstawie art. 9 ust. 1 cyt. powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Przy czym, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2.

W myśl art. 24 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W takiej sytuacji, na podstawie przepisów art. 44 ust. 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podatniku ciąży obowiązek ustalenia i uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Przepis art. 24 ust. 3 ustawy zawiera zamknięty katalog przypadków, w których nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, tj.:

1.

w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,

2.

nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,

3.

osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,

4.

nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że po wystąpieniu ze spółki jawnej Wnioskodawca zamierza dalej kontynuować działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Nie następuje więc wygaśnięcie źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza, iż nie nastąpi likwidacja działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, nie powstanie obowiązek zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl